Vooraankondiging meervoudig onderhandse aanbesteding renovatie kunstgrasvelden in Ommen

De gemeente Ommen zal binnenkort een meervoudig onderhandse aanbesteding starten voor de renovatie van 4 kunstgrasvelden op sportpark Westbroek in Ommen.

Aanbrengen bermversteviging gemeente Ommen

De gemeente Ommen zal binnenkort een meervoudig onderhandse aanbesteding starten voor het werk “Aanbrengen bermversteviging gemeente Ommen”.

Het werk bestaat voornamelijk uit:
Het graven van cunetten;
Het aanbrengen van
Puinfunderingen;
Het aanbrengen van 15 km grasbetonstenen;
Het profileren van bermen;
Overig grondwerk;

De aanbesteding vindt plaats op basis van RAW-bestek op basis van open posten. Het gunningscriterium is laagste prijs.

Planning onder voorbehoud:

24 juni t/m 5 juli 2019 vooraankondiging aanbesteding op de websites van de gemeente Ommen.
8 en 9 juli 2019 beoordeling c.q. controle aanmeldingen op geschiktheid;
10 juli 2019 om 09:00 uur eventuele loting in het gemeentehuis te Ommen;
10 juli 2019 versturen aanbestedingsstukken;
24 juli 2019 indienen inschrijvingen en bekendmaking inschrijvingen;
1 november 2020 uiterlijke oplevering werkzaamheden.

Aanmelden

Bij deze aanbesteding zullen op grond van het aanbestedingsbeleid van de gemeente maximaal vijf bedrijven in de GWW sector in de gelegenheid worden gesteld om in te schrijven. De gemeente heeft hiervoor inmiddels drie partijen geselecteerd. Wilt u in aanmerking komen voor één van de maximaal twee openstaande plaatsen dan kunt u zich hiervoor tot en met 5 juli 2019 online aanmelden

De aanmeldingen worden beoordeeld op de gestelde eisen. Indien twee of meer bedrijven aan de gestelde eisen voldoen, vindt er een loting plaats. Indien een loting noodzakelijk is, vindt deze plaats op 10 juli in het gemeentehuis van Ommen. Uitsluitend de gegadigden die deel uitmaken van de loting worden uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. 

Na vaststelling van de definitieve lijst ontvangen alle geselecteerde bedrijven, op 10 juli, gelijktijdig de offerteaanvraag en bijbehorende bijlagen. Bedrijven die niet geselecteerd zijn worden daarover per e-mail geïnformeerd. Tegen de hierboven omschreven procedure staan geen rechtsmiddelen open.

Eisen

De aanmeldingen worden op onderstaande eisen door ons beoordeeld.
De inschrijver moet aantonen dat hij in de afgelopen 5 jaar ervaring opgedaan heeft met alle onderstaande punten:

Eis 1

Ervaring met een Standaard RAW-contract, al dan niet op basis van open posten, aanbrengen grasbetonstenen, aan te tonen met een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever van een afgerond project, met een minimale omvang van € 125.000 ;

Belangrijk

Van elke referentie dient er een tevredenheidsverklaring te worden overlegd.
In de tevredenheidsverklaring dient duidelijk het volgende omschreven te staan: 
- Projectnaam; 
- Financiële omvang; 
- Opleverdatum; 
- Contractvorm;
Indien een tevredenheidsverklaring niet of onvoldoende ingaat op de gevraagde geschiktheidseisen wordt de aanmelding terzijde gelegd.
In het bijgevoegde excel-bestand dient u in te vullen welke tevredenheidsverklaring op welk aspect betrekking heeft. Dit bestand in zowel .xls als .pdf-format aanleveren.
Indien het excel-bestand niet is ingevuld, wordt uw aanmelding tevens terzijde gelegd.
Wanneer één opdracht voldoet aan alle genoemde aspecten binnen de eis dan volstaat één referentie.

Heeft u nog vragen?

Over de inhoud van de aanbesteding zullen voorlopig geen verdere uitspraken gedaan worden.

Indien u vragen heeft over deze vooraankondiging of u meer informatie wilt over bijvoorbeeld de wijze van aanmelden of uploaden tevredenheidsverklaring(en), neem dan gerust contact op met Inkoop via het volgende e-mailadres: bureau.inkoop@hardenberg.nl

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.