Meervoudig onderhandse aanbesteding ‘Fietsverbinding Dante, Kindplein West en herinrichting Chevalleraustraat Ommen

De gemeente Ommen start binnenkort een meervoudig onderhandse aanbesteding voor het werk 'Fietsverbinding Dante, Kindplein West en herinrichting Chevalleraustraat in Ommen'.

Meer- en achtergrondinformatie over de herinrichting is hier te vinden. 

Aard en omvang van het werk

• Omgevingsmanagement

• Verkeersmaatregelen

• Opbreekwerkzaamheden elementenverhardingen; ca. 5700 m2

• Opbreekwerkzaamheden asfaltverhardingen; ca. 6000 m2

• Frezen asfalt(dek)lagen;                 ca. 16.500 m2

• Grondwerkzaamheden;         ca. 5250 m3

• Verwijderen asbesthoudende kolk- en

        huisaansluitingen (risicoklasse 1);                                                 ca. 500 m1

• Verwijderen riolering incl. putten;         ca. 300 m1

• Aanbrengen riolering incl. putten;         ca. 300 m1     

• Aanbrengen van kolken; ca. 100 stuks

• Aanbrengen opsluitingen;         ca. 5100 m1

• Aanbrengen van elementenverhardingen; ca. 4500 m2

• Aanbrengen van asfaltverhardingen incl. markeringen; ca. 2650 ton

• Aanbrengen van te storten betonverhardingen incl. markeringen; ca. 3700 m2

• Aanbrengen prefab betonverhardingen

        (o.a. rammelstroken, geleidebanden);                                         ca. 200 m2

• Aanbrengen van coating en slijtlagen ca. 2700 m2

• Aanbrengen sierplantsoen          ca. 900 m2

• Aanbrengen van terreininrichtingen

        (o.a. bebording, lichtmasten);                                                         ca. 150 stuks

• Uitvoeren van bijkomende werkzaamheden waaronder voortvloeiend uit EMVI 

 

Aard en omvang van het werk

Uitgangspunten

• Standaard RAW bestek

• Gunningscriterium op basis van BKPV

 

Planning onder voorbehoud

• 17 tot en met 4 februari 2022: vooraankondiging aanbesteding op de websites van de gemeente Ommen.

• 7+8 februari 2022: beoordeling c.q. controle aanmeldingen op geschiktheid.

• 9 februari om 09.00 uur: eventuele loting 

• 11 februari: versturen aanbestedingsstukken.

• 8 maart 2022: inschrijving.

Aanmelden

Bij deze aanbesteding zullen op grond van het aanbestedingsbeleid van de gemeente Ommen maximaal vijf bedrijven in de gelegenheid worden gesteld om in te schrijven. De gemeente heeft hiervoor inmiddels drie partijen geselecteerd. Wilt u in aanmerking komen voor één van de twee openstaande plaatsen dan kunt u zich hier vóór maandag 31 januari 2022 online aanmelden.

De aanmeldingen worden getoetst op basis van de gestelde eisen. Indien meer dan twee bedrijven aan de gestelde eisen voldoen, vindt er een loting plaats.

Voor rechtspersonen die binnen dezelfde holding vallen geldt dat slechts één onderneming van de holding waartoe zij behoort zich kan aanmelden. Indien partijen dit niet eerbiedigen, leidt dit tot uitsluiting van verdere deelname voor alle ondernemingen uit die holding.

Na vaststelling van de definitieve lijst ontvangen alle geselecteerde bedrijven op 7 februari 2022 gelijktijdig de offerteaanvraag/contractstukken. Dit zal gebeuren via het online platform CTM Solutions. Indien u nog geen account hebt kunt u zich registreren via https://www.ctmsolution.nl/leveranciers/. Bedrijven die niet geselecteerd zijn worden daarover per e-mail geïnformeerd. Tegen de hierboven omschreven procedure staan geen rechtsmiddelen open.

Eisen

De aanmeldingen worden door de gemeente getoetst aan de onderstaande eisen.

De inschrijver moet aantonen dat hij in de afgelopen vijf jaar ervaring heeft opgedaan met alle onderstaande punten:

• Geschiktheidseis 1

Ervaring met het herinrichten van een doorgaande weg in stedelijk gebied, aan te tonen met een tevredenheidsverklaring van een afgerond project, met een minimale omvang van € 500.000.

• Geschiktheidseis 2

Ervaring met omgevingsmanagement in stedelijk gebied in één afgerond project met een minimale omvang van € 500.000, waarbij opdrachtnemer volledig verantwoordelijk is voor de uitvoering gerelateerde afstemming* van haar werkzaamheden en die van haar onder- c.q. nevenaannemers met de omgeving**. Dit met name ten aanzien van bereikbaarheid omgeving tijdens de uitvoering.

 

*Hieronder verstaan wij afstemming met onder andere bijvoorbeeld:

• bewoners en bedrijven in (de directe nabijheid van) het projectgebied;

• werken derden in (de directe nabijheid van) het projectgebied;

• hulpdiensten, huisvuilophaaldienst en onderhoudsdiensten.

 

**Onder 'omgeving' verstaan wij het gehele gebied waarin de invloed van de werkzaamheden in meerdere of mindere mate merkbaar is.

Let op: enkel de tekst 'omgevingsmanagement' in een tevredenheidsverklaring is onvoldoende. Een en ander dient concreet te zijn onderbouwd.

 

Belangrijk

• Van elke referentie dient u een tevredenheidsverklaring en een proces verbaal te overleggen.

• In de tevredenheidsverklaring dient u duidelijk het volgende te omschrijven:

- projectnaam;

- financiële omvang;

- opleverdatum;

- contractvorm.

• Als een tevredenheidsverklaring niet of onvoldoende ingaat op de gevraagde geschiktheidseisen, wordt de aanmelding terzijde gelegd.

• Wanneer één project voldoet aan alle geschiktheidseisen, dan volstaat één referentie.

Fasering

Het totale project kent een fasering met deadlines voor het gereed komen van een specifiek onderdeel:

KindpleinWest onderdeel Patrijsstraat dient uitgevoerd te worden in weeknummers 28 t/m 34.

Heeft u nog vragen?

• Over de inhoud van de aanbesteding zullen voorlopig geen verdere uitspraken gedaan worden.

• Indien u vragen heeft over deze vooraankondiging of u meer informatie wilt over bijvoorbeeld de wijze van aanmelden of uploaden documenten, neem dan gerust contact op met Inkoop via het volgende e-mailadres: inkoop@ssc-ons.nl.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.