Zonnepanelen

De gemeente Ommen start binnenkort een meervoudig onderhandse aanbesteding voor de levering, installatie en onderhoud van zonnepanelen.

Aard en omvang van de levering:

 • Levering zonnepanelen;
 • Volledige installatie;
 • Onderhoud;
 • Kwaliteit aantoonbaar borgen.

Uitgangspunten:

 • De beoogde looptijd voor het onderhoud betreft 10 jaar.
 • Gunningscriterium: economisch meest voordelige inschrijving.

Planning onder voorbehoud

 • 26 oktober 2015 tot en met 6 november 2015: marktverkenning, aankondiging aanbesteding op de websites van de gemeente Ommen en de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg.
 • 9 november 2015: beoordeling c.q. controle aanmeldingen op geschiktheid.
 • 10 november 2015: eventuele loting.
 • 11 november 2015: versturen aanbestedingsstukken.
 • Week 50: inschrijving.
 • Week 51: gunning.
 • Week 1 2016: Definitieve opdrachtverstrekking.

Aanmelden
Bij deze aanbesteding worden op grond van het aanbestedingsbeleid van de gemeente maximaal vijf bedrijven in de gelegenheid gesteld om in te schrijven. De gemeente heeft hiervoor inmiddels drie partijen geselecteerd.

Wilt u in aanmerking komen voor één van de maximaal twee openstaande plaatsen, dan kunt u zich hiervoor tot en met vrijdag 6 november 2015 online aanmelden.

Procedure
De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid. Daarna worden uit de lijst van geschikte gegadigden de twee partijen geloot, die in aanmerking komen voor deelname aan de aanbesteding. Indien een loting noodzakelijk is, vindt deze plaats op dinsdag 10 november 2015.

De  gegadigden die deel uitmaken van de loting, worden uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Na vaststelling van de definitieve lijst krijgen alle geselecteerde partijen de aanbestedingsdocumenten op woensdag 11 november 2015 gelijktijdig toegestuurd.

Geschiktheidseisen
De aanmeldingen worden beoordeeld op onderstaande geschiktheidseisen.

Gegadigde moet aantonen dat hij in de afgelopen 3 jaar aantoonbaar ervaring heeft opgedaan met alle onderstaande punten:

 • Het leveren, installeren en onderhouden van zonne-energiesystemen, aan te tonen met een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever voor een afgerond project, met een minimale omvang van 60 kWP verdeeld over minimaal drie objecten.
 • Volledig verantwoordelijk is geweest voor het omgevingsmanagement tijdens  dit werk. Het gaat hierbij om de uitvoeringsgerelateerde afstemming van de werkzaamheden en die van de onder- c.q. nevenaannemers met de omgeving. Hieronder verstaan wij afstemming met onder andere bewoners en bedrijven in (de directe nabijheid van) het projectgebied. Onder 'omgeving' verstaan wij het gehele gebied waarin de invloed van de werkzaamheden in meerdere of mindere mate merkbaar is.

Let op: enkel de tekst 'omgevingsmanagement' in een tevredenheidsverklaring is onvoldoende. Een en ander dient concreet onderbouwd te zijn, op de zaken zoals genoemd.

Wanneer één project voldoet aan alle geschiktheidseisen, dan volstaat deze ene referentie. Wel dient van de uitvoering van deze opdracht genoemd proces-verbaal en tevredenheidsverklaring te worden overlegd.

In de tevredenheidsverklaring dient duidelijk het volgende omschreven te staan: Projectnaam, Financiële omvang en Opleverdatum.

Indien een tevredenheidsverklaring niet of onvoldoende ingaat op de gevraagde geschiktheidseisen, wordt de aanmelding terzijde gelegd.

Wij vragen u uw aanmelding inclusief de tevredenheidsverklaringen proces verbaal van oplevering te sturen naar het e-mailadres bureau.inkoop@ommen-hardenberg.nl.

Bedrijven die niet zijn geselecteerd, worden daarover per e-mail geïnformeerd. Tegen de hierboven omschreven procedure staan geen rechtsmiddelen open.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.