Woonrijp maken De Vlierlanden - De Vlierbrink 1A, 1B en 1C

De gemeente Ommen start binnenkort een meervoudig onderhandse aanbesteding voor het woonrijp maken van De Vlierlanden - De Vlierbrink 1A, 1B en 1C.

Het project De Vlierlanden is een lopend project in de gemeente Ommen. De Vlierbrink is de grootste kern van De Vlierlanden. Fase 1A en 1B van deze kern zijn al bouwrijp gemaakt. Fase 1C wordt vanaf april 2018 bouwrijp gemaakt.

Aard en omvang opdracht:

 • Asfalt: circa 1.200 ton.
 • Straatbakstenen: circa 2.900 m2.
 • Betonstraatstenen: circa 7.350 m2.
 • Halfverharding: circa 785 m2.
 • Opsluitbanden: circa 7.150 m1.
 • Openbare verlichting.
 • Omgevingsmanagement

Uitgangspunten:

 • RAW raamovereenkomst.
 • Gunningscriterium op basis van laagste prijs.
 • Beoogde start uitvoering is 1 mei 2018.
 • Beoogde looptijd is vier jaar: van 1 mei 2018 tot en met 31 december 2021.
 • De fasering van het werk is afhankelijk van de afname en bebouwing van de woningbouwkavels. De uitvoering van het werk wordt in verschillende deelopdrachten per fase verleend.

Planning
Planning onder voorbehoud:

 • van 19 tot en met 30 maart 2018: marktverkenning, aankondiging aanbesteding op de websites van de gemeente Ommen en de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg.
 • 2 en 3 april 2018: beoordeling c.q. controle aanmeldingen op geschiktheid.
 • 4 april 2018: eventuele loting in gemeentehuis Ommen.
 • 4 april 2018: versturen aanbestedingsstukken.
 • 26 april 2018: inschrijving.

Aanmelden
Bij deze aanbesteding worden op grond van het aanbestedingsbeleid van de gemeente maximaal vijf bedrijven in de gelegenheid gesteld om in te schrijven. De gemeente heeft hiervoor inmiddels drie partijen geselecteerd.

Wilt u in aanmerking komen voor één van de twee openstaande plaatsen? Dan kunt u zich hiervoor tot en met 30 maart 2018 online aanmelden.

Procedure
De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid. Daarna worden uit de lijst van geschikte gegadigden de twee ondernemingen geloot, die in aanmerking komen voor deelname aan de aanbesteding. Indien een loting noodzakelijk is, vindt deze plaats op 4 april 2018. De gegadigden die deel uitmaken van de loting, worden uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Na vaststelling van de definitieve lijst krijgen alle geselecteerde bedrijven de aanbestedingsdocumenten op 4 april 2018 gelijktijdig toegestuurd. Bedrijven die niet zijn geselecteerd, worden daarover per e-mail geïnformeerd. 

Tegen de hierboven omschreven procedure staan geen rechtsmiddelen open.

Geschiktheidseisen
De aanmeldingen worden beoordeeld op onderstaande geschiktheidseisen.

De inschrijver moet aantonen dat hij in de afgelopen vijf jaar ervaring heeft opgedaan met alle onderstaande punten :

 • Geschiktheidseis 1
  Ervaring met het woonrijpmaken van een woongebied in aanbouw met een minimale omvang van 100 woningen, aan te tonen met een proces-verbaal van oplevering en tevredenheidsverklaring van een afgerond project.
 • Geschiktheidseis 2
  Ervaring met omgevingsmanagement in één afgerond project met een minimale omvang van € 200.000, waarbij opdrachtnemer volledig verantwoordelijk is voor de uitvoerings-gerelateerde afstemming van haar werkzaamheden en die van haar onder- c.q. nevenaannemers met de omgeving. Hieronder wordt verstaan afstemming met onder andere:
  - bewoners en bedrijven in (de directe nabijheid van) het projectgebied;
  - werken derden in (de directe nabijheid van) het projectgebied;
  - projectontwikkelaars;
  - huisvuilophaaldienst;
  - onderhoudsdiensten.
  Onder 'omgeving' wordt het gehele gebied verstaan, waarin de invloed van de werkzaamheden in meerdere of mindere mate merkbaar is.

Belangrijk

 • Van elke referentie dient u een tevredenheidsverklaring en een proces-verbaal te overleggen.
 • In de tevredenheidsverklaring dient u duidelijk het volgende te omschrijven:
  - Projectnaam;
  - Financiële omvang;
  - Opleverdatum;
  - Contractvorm.
 • Indien uw tevredenheidsverklaring niet of onvoldoende ingaat op de gevraagde geschiktheidseisen, wordt uw aanmelding terzijde gelegd.
 • Wanneer één project voldoet aan alle geschiktheidseisen, dan volstaat één referentie.

Vragen?
Indien u vragen heeft over bijvoorbeeld de wijze van aanmelden of uploaden tevredenheidsverklaring(en) en/of proces(sen) verbaal dan kunt u deze mailen naar bureau.inkoop@ommen-hardenberg.nl.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.