Publiek- en privaatrechtelijke invorderingsdiensten

De Bestuursdienst Ommen-Hardenberg start binnenkort een meervoudig onderhandse aanbesteding voor publiek- en privaatrechtelijke invorderingsdiensten.

De opdracht bestaat uit:
De Bestuursdienst voeren voor de volgende heffingen een groot aantal (invorderings) handelingen zelf uit:

 • OZB
 • Afvalstoffenheffing
 • Rioolheffing
 • Precariobelasting
 • Toeristenbelasting
 • Hondenbelasting
 • Leges
 • Forensenbelasting
 • Parkeerbelasting
 • Grafrechten
 • BIZ

Het aanslagbiljet wordt verzonden. Bij niet of onvolledige betaling worden achtereenvolgens de aanmaning en het postdwangbevel ingezet.

Indien de hierboven omschreven en genomen maatregelen geen of onvoldoende resultaat opleveren, wordt er door de Bestuursdienst een digitaal bestand aangeleverd aan het invorderings-/ deurwaarderskantoor voor het uitvaardigen van een hernieuwd bevel tot betaling.

Zodra het dossier in behandeling is bij de deurwaarder, worden verzoeken om betalingsregelingen en uitstel van betaling door het invorderings-/deurwaarderskantoor afgehandeld.

Invordering privaatrechtelijke vorderingen en bestuursrechtelijke vorderingen
De Bestuursdienst kent voor de privaatrechtelijke vorderingen de volgende stappen bij niet of onvolledige betaling binnen de gestelde termijn:

1. Herinnering
2. Aanmaning met vermelding van de incassokosten (14 dagen brief)
3. Aanmaning inclusief incassokosten
4. Vordering gaat naar de inschrijver

De Bestuursdienst kent voor de bestuursrechtelijk vorderingen (dwangsommen) de volgende stappen bij niet of onvolledige betaling na de verzonden invorderingsbeschikking.

1. Aanmaning
2. Dwangbevel gaat naar de inschrijver

Indien de hierboven omschreven en genomen maatregelen geen of onvoldoende resultaat opleveren, worden de vorderingen door middel van een per e-mail verzonden kopie van de betreffende stukken overgedragen aan het invorderings-/ deurwaarderskantoor.

Zodra het dossier in behandeling is bij invorderings-/ deurwaarderskantoor, worden verzoeken om betalingsregelingen en uitstel van betaling door het invorderings-/deurwaarderskantoor afgehandeld.

Planning
De planning is als volgt:

 • 1 tot en met 20 december 2016: aankondiging oproep op de websites van de gemeente Hardenberg, Ommen en de Bestuursdienst.
 • 21 en 22 december 2016: beoordeling c.q. controle aanmeldingen op geschiktheid en eventuele loting.
 • 22 december 2016: versturen aanbestedingsstukken.

Aanmelden
Bij deze aanbesteding worden op grond van het aanbestedingsbeleid van Bestuursdienst Ommen-Hardenberg maximaal vijf bedrijven in de gelegenheid gesteld om in te schrijven. De Bestuursdienst heeft hiervoor inmiddels drie partijen geselecteerd.

Wilt u in aanmerking komen voor één van de maximaal twee openstaande plaatsen? Dan kunt u zich hiervoor tot en met 20 december 2016 online aanmelden.

De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid. Daarna worden uit de lijst van geschikte gegadigden de twee ondernemingen geloot, die in aanmerking komen voor deelname aan de aanbesteding. Na vaststelling van de definitieve lijst krijgen alle geselecteerde bedrijven de offerteaanvraag op 22 december 2016 gelijktijdig toegestuurd.

Geschiktheidseisen
De aanmeldingen worden op onderstaande geschiktheidseisen door ons beoordeeld.
De inschrijver moet door middel van één referentie aantonen dat hij in de afgelopen 3 jaar ervaring opgedaan heeft met invordering.

De referentie dient minimaal uit onderstaand onderdeel, met bijbehorende geschiktheidseisen te bestaan:

 • Ervaring hebben met het uitvoeren van publiek- en privaatrechtelijke invorderingsopdrachten met een minimale omvang van 750 invorderingsopdrachten per jaar, verspreid over één of meerdere opdrachten bij één opdrachtgevende instantie.

Aan te tonen met een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever van een afgerond project, met een minimale omvang van € 60.000.

Wij behouden ons het recht voor om eventueel contact op te nemen met de opgegeven referenten zonder u daarover te informeren.

Tevredenheidsverklaring
Wanneer één project voldoet aan alle geschiktheidseisen, dan volstaat deze ene referentie. Wel dient van de uitvoering van deze opdracht genoemd proces verbaal en tevredenheidsverklaring te worden overlegd.

Indien een tevredenheidsverklaring niet of onvoldoende ingaat op de gevraagde geschiktheidseisen, wordt de aanmelding terzijde gelegd.

U kunt het invulmodel (Word, 18 kB) met de gevraagde bewijsstukken (referentie en tevredenheidsverklaring) terugsturen naar bureau.inkoop@ommen-hardenberg.nl.

Inschrijvers die volgens ons voldoen aan deze geschiktheidseisen komen voor loting in aanmerking.

Bedrijven die niet zijn geselecteerd, worden daarover per e-mail geïnformeerd.
Tegen de hierboven omschreven procedure staan geen rechtsmiddelen open.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.