Herbeoordelingen AWBZ voor de Bestuursdienst Ommen Hardenberg

De Bestuursdienst Ommen-Hardenberg start binnenkort een meervoudig onderhandse aanbesteding herbeoordelingen AWBZ voor de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg.

Het project 'Herbeoordelingen Sociaal Domein' is een belangrijk onderdeel van de transities in het sociale domein. We staan voor de uitdaging om uitvoering te geven aan het in de beleidsnota's beschreven beleid.

Dat wil zeggen dat we op basis hiervan voor alle burgers, die momenteel en vanaf 2015 ondersteuning ontvangen of wensen te ontvangen, moet worden vastgesteld wat hun ondersteuningsbehoefte is en wat de rol van de gemeente daarin (nog) is. Het vormt een belangrijke basis om uitvoering te geven aan zowel de transitie als transformatie.

Doelstelling
Het doel van het project luidt als volgt:

'Het voorbereiden en uitvoeren van alle werkzaamheden die nodig zijn om te komen tot een eventueel nieuw ondersteuningsplan voor alle inwoners die per 1 januari 2015 onder het regime van de WMO 2015 vallen en nu AWBZ-gefinancierde zorg ontvangen.'

Projectresultaat
Dit project moet er toe leiden dat:

  • de hierboven beschreven doelgroep tijdig is gesproken tijdens een huisbezoek;
  • er op grond van de nieuwe werkwijze ondersteuningsplan is gerealiseerd conform gemeentelijk beleid;
  • de cliënt een beschikking heeft ontvangen over het nieuwe ondersteuningsplan;
  • de gegevens zijn verwerkt in het gemeentelijke GWS systeem;
  • er een actueel totaaloverzicht ontstaat van alle inwoners die afhankelijk zijn van ondersteuning van de gemeenten en de vormen van ondersteuning. 

Doelgroepen
De herbeoordelingen AWBZ die moeten worden uitgevoerd, kent een groot volume. Onderstaand overzicht geeft het volume van het aantal unieke cliënten weer. Het kan zijn dat cliënten bekend zijn met meerdere voorzieningen.

AWBZ indicatie Ommen: 171 cliënten
AWBZ indicatie Hardenberg: 621 cliënten
Totaal: 792 cliënten

Aanmelden
Bij deze aanbesteding worden op grond van het aanbestedingsbeleid van de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg maximaal vijf bedrijven in de gelegenheid gesteld om in te schrijven. De Bestuursdienst heeft hiervoor inmiddels drie partijen geselecteerd.

Wilt u in aanmerking komen voor één van de maximaal twee openstaande plaatsen? Dan kunt u zich hiervoor tot en met 31 december 2014 online aanmelden.

Procedure
De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid. Daarna worden uit de lijst van geschikte gegadigden de twee ondernemingen geloot, die in aanmerking komen voor deelname aan de aanbesteding.

Na vaststelling van de definitieve lijst krijgen deze bedrijven, uiterlijk 9 januari 2015, de offerteaanvraag toegestuurd. Bedrijven die niet zijn geselecteerd, worden daarover per e-mail geïnformeerd.

Tegen de hierboven omschreven procedure staan geen rechtsmiddelen open.

Geschiktheidseisen
De aanmeldingen worden op onderstaande geschiktheidseisen door ons beoordeeld:

  • Ervaring met soortgelijke projecten qua omvang en inzet van personeel.
  • De herbeoordelingen dienen te worden uitgevoerd door generalisten met kennis en ervaring van de Wmo, Jeugd en AWBZ.
  • Ervaring en kennis van de kantelingsmethodiek en het GWS systeem.

Wij vragen aan u om het webformulier volledig in te vullen, inclusief een tweetal referenties, die voldoen aan de geschiktheidseisen.

Inschrijvers die volgens ons voldoen aan deze geschiktheidseisen, komen voor loting in aanmerking.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.