Bouwrijp maken De Vlierlanden – De Vlierbrink 1C

De gemeente Ommen start binnenkort een meervoudig onderhandse aanbesteding voor het werk 'Bouwrijp maken De Vlierlanden - De Vlierbrink 1C te Ommen'.

Het werk bestaat voornamelijk uit:

 • Aanleg waterpartij/watergangen inclusief stuw.
 • Aanleg ecologische zone.
 • Grondverzet/-werk (ten behoeve van aanleg water en bouwrijpmaken kavels) (ca. 18.000 m3).
 • Aanleg cunetten van bouwwegen.
 • Aanbrengen tijdelijke verlichtingsarmaturen.
 • Aanleg riolering, IT-leidingen en duikers (circa 2.000 m1).
 • Aanleg bouwwegen van asfalt op puinverharding (ca. 6.100 m2).
 • Omgevingsmanagement en coördinatie van werken van derden (onder andere Nuts partijen).
 • Inclusief leveranties.

De aanbesteding vindt plaats op basis van een RAW-bestek, waarbij de gunning gebeurt op basis van de laagste prijs. De beoogde start uitvoering is eind maart 2018 en oplevering medio juni 2018. De fasering is mede afhankelijk van de aanleg netwerk door Nuts partijen en leverantie putten.

Planning
De planning is als volgt:

 • 14 februari tot en met 1 maart 2018: marktverkenning, aankondiging aanbesteding op de websites van de gemeente Ommen en de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg.
 • 1 maart 2018: uiterste datum voor aanmelding.
 • 2 maart 2018: beoordeling c.q. controle aanmeldingen op geschiktheid.
 • 5 maart 2018: eventuele loting.
 • 6 maart 2018: verzenden aanbestedingsstukken.
 • 13 maart 2018: voor 16.00 uur uiterste termijn stellen van vragen ten behoeve van Nota van Inlichtingen.
 • 16 maart 2018: verzenden Nota van Inlichtingen.
 • 28 maart 2018: onderhandse aanbesteding.

Aanmelden
Bij deze aanbesteding worden op grond van het aanbestedingsbeleid van de gemeente Ommen maximaal vier bedrijven in de GWW sector in de gelegenheid gesteld om in te schrijven. De gemeente heeft hiervoor inmiddels twee partijen geselecteerd.

Wilt u in aanmerking komen voor één van de maximaal twee openstaande plaatsen? Dan kunt u zich hiervoor tot en met 1 maart 2018 online aanmelden.

Procedure
De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid. Daarna worden uit de lijst van geschikte gegadigden de twee ondernemingen geloot, die in aanmerking komen voor deelname aan de aanbesteding. Indien een loting noodzakelijk is, vindt deze plaats op 5 maart 2018.

Na vaststelling van de definitieve lijst krijgen alle geselecteerde bedrijven de aanbestedingsstukken op 6 maart 2018 gelijktijdig toegestuurd. Bedrijven die niet zijn geselecteerd, worden daarover per e-mail geïnformeerd.

Geschiktheidseisen
De aanmeldingen worden beoordeeld op onderstaande geschiktheidseisen.

De gegadigde moet aantonen, middels een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever,  dat hij in de afgelopen vijf jaar ervaring opgedaan heeft met alle onderstaande punten:

 • Geschiktheidseis 1
  Ervaring met een UAV/RAW contract met betrekking tot bouwrijp maken, aan te tonen met een proces verbaal van oplevering en een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever van één afgerond project, met een minimale omvang van € 200.000.
 • Geschiktheidseis 2
  Ervaring met samenwerking/afstemming met nutsbedrijven. Binnen een afgerond project  met een minimale omvang van € 200.000.

Tevredenheidsverklaring
Een en ander dient te worden aangetoond met een tevredenheidsverklaring en proces verbaal van oplevering, die specifiek ingaat op de samenwerking / afstemming met nutsbedrijven. Wanneer één werk voldoet aan beide geschiktheidseisen, dan volstaat één referentie.

Indien een tevredenheidsverklaring niet of onvoldoende ingaat op de gevraagde ervaringseisen wordt uw aanmelding terzijde gelegd.

U kunt de tevredenheidsverklaring en het proces verbaal van oplevering per e-mail sturen naar bureau.inkoop@ommen-hardenberg.nl.

Bedrijven die volgens ons voldoen aan de geschiktheidseisen, komen voor loting in aanmerking.
Tegen de hierboven omschreven procedure staan geen rechtsmiddelen open.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.