Afvoer van verzameld veegvuil

De Bestuursdienst Ommen-Hardenberg start binnenkort een meervoudig onderhandse aanbesteding voor de afvoer van verzameld veegvuil.

De gemeenten Ommen en Hardenberg zamelen hun eigen veegvuil in en brengen dit naar de locatie van de gemeentewerf. Hier wordt het materiaal op een vloeistofwerende vloer gestort.

Omdat iedere vracht als unieke partij wordt gezien, moeten de werkzaamheden op het werfterrein onder BRL 9335-1 plaatsvinden (artikel 15 of 18 BBK). De Bestuursdienst beschikt niet over een dergelijk certificaat.

Uit voorgaande partijkeuringen (minimaal vijf stuks) blijkt dat het materiaal voldoet aan kwaliteitsklasse Industrie.

De opdracht bestaat uit:

 • Locatie van gemeentewerf Bestuursdienst onder BRL 9335-1 van opdrachtnemer laten vallen, inclusief certificering en jaarlijkse audits.
 • Bemonstering en indicatieve keuring van de partij met maximum van 100 ton.
 • Afvoer van de partijen naar een erkende inzamellocatie.
 • Overhandigen van bewijs van inname aan de Bestuursdienst.

Uitgangspunten:

 • Gunningscriterium op basis van Beste Prijs Kwaliteit Verhouding.
 • Uitvoeringsperiode: 2018 tot en met 2021.

Planning
Planning onder voorbehoud:

 • 26 maart tot en met 9 april 2018: vooraankondiging aanbesteding op de websites van de gemeenten Ommen en Hardenberg en de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg.
 • 10 en 11 april 2018: beoordeling c.q. controle aanmeldingen op geschiktheid.
 • 12 april 2018: eventuele loting.
 • 18 april 2018: versturen aanbestedingsstukken.

Aanmelden
Bij deze aanbesteding worden op grond van het aanbestedingsbeleid van de gemeenten maximaal vijf bedrijven in de gelegenheid gesteld om in te schrijven. De gemeenten hebben hiervoor inmiddels drie partijen geselecteerd.

Wilt u in aanmerking komen voor één van de maximaal twee openstaande plaatsen? Dan kunt u zich hiervoor tot en met 9 april 2018 online aanmelden.

Procedure
De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid. Daarna worden uit de lijst van geschikte gegadigden de twee ondernemingen geloot, die in aanmerking komen voor deelname aan de aanbesteding.

Na vaststelling van de definitieve krijgen alle geselecteerde bedrijven de aanbestedingsdocumenten op 18 april 2018 gelijktijdig toegestuurd. Bedrijven die niet zijn geselecteerd, worden daarover per e-mail geïnformeerd.

Tegen de hierboven omschreven procedure staan geen rechtsmiddelen open.

Geschiktheidseisen
De aanmeldingen worden beoordeeld op onderstaande geschiktheidseisen.

De inschrijver moet aantonen dat hij in de afgelopen drie jaar ervaring heeft opgedaan met alle onderstaande punten:

 • Geschiktheidseis 1
  Ervaring met afvoer en verwerking van veegvuilafval met een minimum van 250 ton(nage) voor veegvuil afval.
 • Geschiktheidseis 2
  In het bezit van BRL 9335-1 certificaat

Belangrijk

 • Van elke referentie dient u een tevredenheidsverklaring te overleggen.
 • In de tevredenheidsverklaring dient u duidelijk het volgende te omschrijven:
  - Projectnaam;
  - Financiële omvang;
  - Opleverdatum;
  - Contractvorm.
 • Als een tevredenheidsverklaring niet of onvoldoende ingaat op de gevraagde geschiktheidseisen, dan wordt uw aanmelding terzijde gelegd.
 • Wanneer één project voldoet aan alle geschiktheidseisen, dan volstaat één referentie.

Vragen?
Uw vragen over bijvoorbeeld de wijze van aanmelden of uploaden van tevredenheidsverklaring(en) en/of proces(sen) verbaal kunt u per e-mail sturen naar bureau.inkoop@ommen-hardenberg.nl.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.