Provincie Overijssel - Terinzagelegging Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan Natura 2000-gebied Vecht- en Beneden Reggegebied, deelgebied Eerderhooilanden

woensdag 27 mei 2020 10:13

Aanleiding

Het Vecht- en Beneden Reggegebied is op 4 juli 2013 aangewezen als Natura 2000-gebied. De natuurdoelen zijn vastgelegd in het Natura 2000-beheerplan. De maatregelen voor het deelgebied Eerderhooilanden zijn uitgewerkt in een inrichtingsplan.

Gedeputeerde Staten hebben op 19 mei 2020 het Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan Vecht- en Beneden Reggebied, deelgebied Eerderhooilanden inclusief het inrichtingsplan en de vormvrije m.e.r.-beoordeling vastgesteld.

Herstellen en versterken kwetsbare natuur Vecht- en Beneden Reggegebied

De maatregelen die worden genomen in Eerderhooilanden richten zich op het herstellen van het evenwicht tussen rivier en land. Eerderhooilanden is nu te droog. Daarom wordt de Regge ondieper gemaakt en de rivierbodem verhoogd. Hierdoor komt het grondwater in de omgeving hoger te staan waardoor sommige stukken grond gaan overstromen bij hoogwater. Dit is goed voor de ontwikkeling van natuur in de Eerderhooilanden. Deze maatregelen worden ook genomen als invulling van de Europese Kaderrichtlijn Water.

Provinciaal Inpassingsplan (PIP)

Als de functie of het gebruik van de grond wijzigt, dan wordt dit vastgelegd in een Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Percelen waar geen maatregelen getroffen worden of waar na uitvoering van de maatregelen de functie landbouw gehandhaafd kan blijven worden uit het Natuurnetwerk Nederland gehaald.

Vormvrije m.e.r.-beoordeling

Vanwege voorgenomen ontgravingen en functiewijzigingen is het opstellen van een vormvrije m.e.r-beoordeling noodzakelijk. In de vormvrije m.e.r.-beoordeling worden de effecten op het milieu in beeld gebracht.

Terinzagelegging ontwerp-PIP

U kunt vanaf 2 juni tot en met 13 juli 2020 het ontwerp-PIP inclusief vormvrije m.e.r.-beoordeling en overige bijlagen bekijken. In deze periode mag iedereen een zienswijze indienen.

In dezelfde periode kunt u het ontwerp-PIP inclusief bijlagen online bekijken via www.overijssel.nl/loket/ter-inzage of via www.ruimtelijkeplannen.nl onder nummer NL.IMRO.9923.ipReggeEerderho-on01.

U kunt het ontwerp-PIP ook op papier bekijken. Dit kan op werkdagen tijdens kantooruren op het Provinciehuis Overijssel, Luttenbergstraat 2, 8012 EE ZWOLLE.

Een zienswijze indienen

Iedereen mag een zienswijze indienen. Dit kan op de volgende manieren:

  • Stuur een email naar Natura2000PIP@overijssel.nl onder vermelding van 'Eerderhooilanden, nummer 3888394''.
  • Stuur een brief aan: Gedeputeerde Staten van Overijssel, T.a.v. de heer Cees Ortelee, O.v.v. 'Eerderhooilanden, nummer 3888394', Postbus 10078, 8000 GB Zwolle.
  • Bel met de heer Ortelee op telefoonnummer (038) 499 79 15

Wat er gebeurt met uw zienswijze?

Alle ontvangen zienswijzen verwerken we in een Nota van Antwoord. Daarin staat wat we met de zienswijze doen. Een zienswijze kan leiden tot aanpassing van het PIP. Het PIP wordt naar verwachting eind 2020 ter vaststelling aan Provinciale Staten aangeboden. Vervolgens wordt het PIP voor zes weken ter inzage gelegd in het kader van de beroepsperiode.

Meer informatie?

Tijdens de periode van de ter inzage legging van het ontwerp-PIP organiseren wij een spreekuur voor geïnteresseerden.

  • Datum: 10 juni 2020
  • Tijd: 16.00 - 21.00 uur
  • Locatie: Landgoed Eerde, Hammerweg 67, 7731 AL OMMEN

U bent hiervoor van harte uitgenodigd. Vanwege de Corona-maatregelen dient u zich hiervoor echter wel vooraf aan te melden; dit kan per mail op natura2000PIP@overijssel.nl. Zo kunnen wij sturen om het aantal personen dat gelijktijdig aanwezig is en kunnen we de 1,5 meter onderlinge afstand respecteren. Wij verzoeken u daarom ook om aan te geven of u 's middags (16.00 - 18.00 uur) of 's avonds (18.30 - 21.00 uur) wilt langs komen. Wij proberen hier zo veel mogelijk rekening mee te houden. U kunt zich aanmelden tot en met woensdag 3 juni. Vervolgens ontvangt u uiterlijk vrijdag 5 juni een email met het tijdstip waarop u welkom bent op de inloopbijeenkomst.

Voor vragen over de procedure of het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met Cees Ortelee, C.Ortelee@overijssel.nl, (038) 499 79 15.

Voor inhoudelijke vragen of vragen over het gebiedsproces kunt u terecht bij de projectleider voor Eerderhooilanden, de heer Ben Ordelmans, b.ordelmans@vechtstromen.nl, (088) 220 33 33.

Meer weten? Kijk op www.overijssel.nl/natura2000.

Ommer Nieuws

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in het Ommer Nieuws. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Weblogs

De burgemeester blogt over zijn afgelopen week in de 'Week van de Burgemeester'. Ook de wethouders houden een weblog bij. Lees de weblogs.

Nieuwsbrief

Wilt u ook het nieuws, de mededelingen en de laatste ontwikkelingen van de gemeente Ommen per e-mail ontvangen? Meld u dan aan voor de gratis nieuwsbrief.