Voorwaarden Baron F.E. Mulertstichting

Voor het verlenen van een bijdrage van de Baron F.E. Mulertstichting gelden de volgende toetsingscriteria:

 1. De besteding moet primair plaatsvinden voor gezondheidszorg en de volgende aanverwante terreinen:
  - het sociaal domein, zoals bestreken door de Participatieraad Sociaal Domein Ommen, inclusief peuterspeelzaalwerk en kinderopvang;
  - sport en cultuur.
 2. De besteding is in de eerste plaats bestemd voor instellingen die werkzaam zijn binnen de gemeente Ommen  en in de tweede plaats voor instellingen die (mede) werkzaam zijn voor inwoners uit de gemeente Ommen.
 3. Hiervan uitgezonderd zijn de instellingen die naar het oordeel van het bestuur en volgens de jaarstukken over voldoende middelen en/of eigen vermogen beschikken.
 4. Vrijwilligersorganisaties en burgerinitiatieven* worden met name tot de doelgroep gerekend.
 5. Hiervan uitgezonderd zijn vrijwilligersorganisaties die sponsoractiviteiten verrichten en/of fondsen werven voor (professionele) organisaties en instellingen zoals onder 3. vermeld. Behalve als deze betrokken organisaties de maatschappelijke relatie van hun activiteiten kunnen aantonen.
 6. De activiteit of voorziening waarvoor een bijdrage wordt gevraagd, dient te voldoen aan de doelstelling van de Baron Mulertstichting en kan niet op een andere wijze op grond van wetgeving of regeling worden gefinancierd, Zoals bijvoorbeeld bij onderwijs.
 7. Er wordt geen bijdrage verstrekt voor bouwkundige veranderingen aan onroerend goed.
 8. Het bestuur van de Baron Mulertstichting beoordeelt de aanvraag en motiveert de toe- of afwijzing van het verzoek. Na een genomen besluit is het bestuur niet gehouden tot verdere discussie hierover met de aanvrager.

* Burgerinitiatief: een initiatief van een of meer inwoners dat onverplicht zonder winstoogmerk wordt opgestart voor de samenleving om de leefbaarheid en vitaliteit te verbeteren binnen het gebied van gezondheidszorg en aanverwante terreinen.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.