Inzagerecht BRP

In de basisregistratie personen (BRP: de officiële naam voor de Nederlandse bevolkingsadministratie) van de gemeente Ommen zijn gegevens opgenomen van iedereen die in de gemeente Ommen woont. Bepaalde informatie wordt automatisch verstrekt aan overheidsinstanties en bijzondere maatschappelijke instellingen, omdat dit wettelijk is voorgeschreven.

Voor sommige instanties kunt u zelf aangeven of deze gegevens over u mogen ontvangen. In de BRP zijn persoonsgegevens opgenomen van iedereen die in de gemeente woont. Het gaat hierbij niet alleen over adresgegevens, maar bijvoorbeeld ook over huwelijk of geregistreerd partnerschap, nationaliteit, ouders en kinderen.

Deze gegevens worden veelal automatisch verstrekt aan overheidsinstanties en enkele bijzondere pensioenfondsen, voor zover dat noodzakelijk is voor hun wettelijke taken. Welke informatie wordt verstrekt aan deze instanties, wordt bepaald door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Om geheimhouding vragen
De gegevensverstrekking voor publiekrechtelijke doeleinden kunt u niet voorkomen, omdat dit verplicht is voorgeschreven. In enkele gevallen kunnen echter ook anderen vragen om de over u beschikbare gegevens in de BRP aan hen te verstrekken. 

Op grond van artikel 2.59 van de Wet basisregistratie personen (Wet brp) kunt u om geheimhouding van verstrekking van uw gegevens vragen. Het gaat dan om verstrekkingen aan zogenoemde verplichte derden (zoals een advocaat die een dagvaarding aan uw adres moet uitbrengen) en aan zogenoemde vrije derden (niet commerciële instellingen, zoals een stichting samenlevingsopbouw).

Bij de Publieksdienst van de gemeente Ommen kunt u verzoeken om aan voornoemde instellingen geen gegevens over u uit de BRP te verstrekken. Nadat de gemeente uw verzoek heeft verwerkt, ontvangt u daarvan een bevestiging.

Digitaal verzoek aanvragen geheimhouding

Verstrekkingen BRP
Wilt u weten aan wie in het afgelopen jaar over u gegevens zijn verstrekt uit de BRP, dan kunt u een schriftelijk en ondertekend verzoek indienen bij de gemeente. Binnen enkele weken krijgt u dat overzicht dan thuisgestuurd.

Het is van groot belang dat de over u in de BRP opgenomen gegevens juist en actueel zijn. Twijfelt u daaraan of wilt u nadere informatie, neem dan contact op met de Publieksdienst van de gemeente via het telefoonnummer 14 0529, of via het digitale contactformulier.