Zelhorstweg 12 - Vastgesteld

Bij besluit van 27 maart 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders het wijzigingsplan 'Buitengebied, wijziging Zelhorstweg 12 Vinkenbuurt' vastgesteld. Bij de vaststelling zijn géén wijzigingen ten opzichte van het ontwerp aangebracht. Er zijn geen zienswijzen over het ontwerpplan ingebracht.

Vanaf donderdag 5 april 2018 ligt het wijzigingsplan 'Buitengebied, wijziging Zelhorstweg 12 Vinkenbuurt' met vaststellingsbesluit ter inzage.

Het wijzigingsplan heeft betrekking op het perceel Zelhorstweg 12 in de Vinkenbuurt. De agrarische bestemming wordt omgezet naar de bestemming bedrijfsdoeleinden (B) voor de planologische inpassing van het agrarisch hulp- en handelsbedrijf op het perceel.

Waar ter inzage?
Het wijzigingsplan wordt met ingang van donderdag  5 april 2018 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • Digitaal via onderstaande documenten
  • Op papier, uitsluitend op afspraak, bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Ommen.

Beroep
Vanaf vrijdag 6 april 2018  kan gedurende een termijn van 6 weken door een belanghebbende beroep tegen het vaststellingsbesluit worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Géén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren te hebben gebracht.

Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.