Welstandsnota Ommen

Hoe de kwaliteit van de gebouwen in de stad, in de dorpen en in het buitengebied wordt gewaarborgd, is vastgelegd in de welstandsnota. Deze nota wordt gebruikt voor de toetsing van concrete bouwplannen.

De welstandsnota van Ommen dateert van 2003 en is in 2010 nog een keer geactualiseerd. Deze welstandsnota sluit niet meer voldoende aan op de praktijk van dit moment. Om die reden is besloten een nieuwe welstandsnota op te stellen.

Hiervoor is de gehele gemeente opnieuw geanalyseerd om zo tot beleid te komen dat past bij de identiteit van Ommen. Deze analyse met waardering heeft geresulteerd in een nieuwe welstandsnota.

Sturen op kwaliteit
De nieuwe welstandsnota anticipeert op veranderende regelgeving, dereguleert door het aanwijzen van welstandsvrije gebieden en draagt bij aan de instandhouding en versterking van de ruimtelijke kwaliteit van de gemeente Ommen.

Met de nieuwe welstandsnota kan de gemeente sturen op kwaliteit, daar waar het er toe doet en loslaten daar waar dat kan. Zo is in de nieuwe nota gekozen voor verschillende niveaus van welstand. Op basis van een waardering van de bebouwing in haar omgeving, met de daarbij behorende ambitiebepaling, zijn alle gebieden ingedeeld naar drie niveaus van welstand:

  • geen specifiek kwaliteitsbeleid ook wel welstandsvrij genoemd (niveau 0)
  • basisniveau (niveau 1)
  • hoog niveau (niveau 2)

Per gebied is het beleid samengevat op basis van de waardering en ambitiebepaling van dat gebied. Bovendien zijn aan de gebieden, indien van toepassing, welstandscriteria gekoppeld.

Vaststelling 'Welstandsnota Ommen, visie op beeldkwaliteit'
De gemeenteraad van Ommen heeft in zijn vergadering van 30 april 2015 de 'Welstandsnota Ommen, visie op beeldkwaliteit' vastgesteld. Hiermee is het welstandsbeleid van de gemeente gewijzigd.

Bepaalde delen van de gemeente zijn welstandsvrij verklaard. Voor sommige gebieden blijven de nu geldende beeldkwaliteitsplannen van toepassing. In de welstandsnota is een excessenregeling en een overgangsbepaling opgenomen. Het nieuwe welstandsbeleid treedt in werking op 1 juni 2015.

Op de totstandkoming van de welstandsnota is inspraak verleend. De bekendmaking van de inspraak is op 9 september 2014 gepubliceerd. Er zijn tijdens de ter inzage termijn een aantal reacties ingediend die samengevat en beantwoord zijn in het door de gemeenteraad vastgestelde 'Eindverslag inspraak en overleg'.

De welstandsnota ligt ter inzage bij de Publieksdienst in het gemeentehuis van Ommen. Neem voor inzage contact op via het algemene telefoonnummer 14 0529. De welstandsnota, het raadsbesluit en het 'Eindverslag inspraak en overleg' kunt u ook inzien via onderstaande documenten.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.