Herinrichting Karshoek-Stegeren - Kennisgeving

Burgemeester en wethouders geven kennis van het feit dat zij het voornemen hebben om een milieueffectrapport (MER) op te stellen voor maatregelen in het winterbed van de Vecht, teneinde natuur te realiseren en het waterbergend vermogen van de Vecht te vergroten (artikel 7.9 van de Wet milieubeheer). 

Het milieueffectrapport wordt opgesteld ten behoeve van besluitvorming in het kader van de Wet ruimtelijke ordening en de Ontgrondingenwet. 

Een milieueffectrapport (MER) brengt de gevolgen voor het milieu in kaart, voordat er een besluit wordt genomen over de uitvoering van maatregelen of plannen. Voorafgaand aan het opstellen van een milieueffectrapport wordt een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld.

Een NRD is een zogenaamde 'voorfase voor het MER' en beschrijft op welke wijze het MER wordt opgesteld. Verplichte en onverplichte adviseurs worden geraadpleegd over de reikwijdte en het detailniveau van de informatie die gericht is op wat relevant is voor het plan. Over de NRD kunnen zienswijzen worden ingediend. Indieners van een zienswijze krijgen een ontvangstbevestiging. Waar nodig worden de zienswijzen verwerkt in het milieueffectrapport van Karshoek-Stegeren en het inrichtingsplan.

De Commissie m.e.r. wordt niet gevraagd advies uit te brengen over de NRD's.
Nadat het milieueffectrapport is opgesteld, wordt deze voorgelegd aan de Commissie m.e.r. ter advisering. 

Ruimte voor de Vecht en Natura 2000
De werkzaamheden in het deelgebied Karshoek-Stegeren worden uitgevoerd in het kader van het programma Ruimte voor de Vecht. Binnen dit programma worden tevens doelen gerealiseerd voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) en Natura 2000. 

Als de maatregelen gevolgen hebben voor de bestemming van gronden of het gebruik ervan, dan wordt de bestemming of het gebruik gewijzigd en vastgelegd in het wijzigingsplan 'Buitengebied, winterbed Vecht, deelgebied Karshoek-Stegeren'. Het milieueffectrapport wordt te zijner tijd ter inzage gelegd gelijk met het ontwerpwijzigingsplan.

Waar ter inzage?
De Notitie Reikwijdte en Detailniveau ligt ter inzage vanaf donderdag 26 april 2018 gedurende zes weken. De laatste dag van de termijn is woensdag 6 juni 2018. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau is te raadplegen:

  • Digitaal via onderstaand document.
  • Via de website van de Provincie Overijssel.
  • Op papier, uitsluitend op afspraak, bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Ommen.
  • Op papier als inkijkexemplaar op het provinciehuis van Overijssel aan de Luttenbergstraat 2 in Zwolle.

Zienswijze indienen

Tijdens de inzagetermijn kunt u op de onderstaande manieren met een zienswijze reageren. Een digitale reactie heeft de voorkeur.

  • Door middel van het digitale reactieformulier.
  • Mondeling bij de Publieksdienst.
  • Per post aan Raad van de gemeente Ommen, Postbus 100, 7730 AC Ommen, onder vermelding van de naam van het betreffende plan.

Het niet of niet tijdig indienen van een zienswijze heeft gevolgen voor de ontvankelijkheid van het beroep bij de bestuursrechter.

Documenten

TitelTypeGrootteDownload
Notitie Reikwijdte en Detailniveau PDF1,13 MBDownload

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.