Herinrichting Vechtdal traject Hardenberg – Junne

Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hardenberg, burgemeester en wethouders van Ommen, Gedeputeerde Staten van Overijssel en het waterschap Vechtstromen maken bekend dat diverse besluiten voor herinrichtingsmaatregelen van de Vecht voor het traject Hardenberg - Junne ter inzage worden gelegd in de periode van donderdag 24 oktober 2019 tot en met donderdag 5 december 2019.

Toelichting

In 2007 is het programma Ruimte voor de Vecht gestart. Onder dit programma wordt het Vechtdal ingericht tot een veilige, beleefbare en half natuurlijke rivier. In het tracé Hardenberg – Junne wordt ingezet op de ambitie om de Vecht om te vormen naar een halfnatuurlijke rivier. Binnen het tracé liggen de deelgebieden Rheezermaten en Karshoek-Stegeren. Het deelgebied Rheezermaten ligt in de gemeente Hardenberg. In dit deelgebied worden meanders in de Vecht aangebracht, worden landbouwgronden omgezet tot natuur en worden natuurvriendelijke oevers aangebracht. 

In het deelgebied Karshoek-Stegeren wordt ook een meander aangebracht en wordt een nevengeul gegraven. Ook hier worden natuurvriendelijke oevers aangelegd. Het deelgebied Karshoek-Stegeren ligt voor het overgrote deel in de gemeente Ommen, alleen een klein gedeelte van circa 6 hectare ligt binnen de gemeente Hardenberg. Dit deel wordt Diffelen genoemd. Het valt onder het milieueffectrapport ‘MER Herinrichting Karshoek-Stegeren’ en onder het bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening winterbed Vecht, deelgebieden Rheezermaten en Diffelen’.

 

De juridische basis van deze gezamenlijke terinzagelegging is te vinden in de Wet ruimtelijke ordening (artikel 3.30), het coördinatiebesluit van de raad van Ommen van 29 mei 2018 en het coördinatiebesluit van de raad van Hardenberg van 22 mei 2018.  

Wat ligt ter inzage?

De volgende besluiten met bijbehorende stukken liggen ter inzage:

Bevoegd gezag de raad van de gemeente Hardenberg: 

 • Bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening winterbed Vecht, deelgebieden Rheezermaten en Diffelen’. Het bestemmingsplan is gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. De wijzigingen betreffen:
  • Ligging en regels gasleidingen: deze aanpassingen hebben plaatsgevonden naar aanleiding van een zienswijze van de Gasunie;
  • Regels archeologie: deze zijn afgestemd op het archeologisch onderzoek ter voorkoming van dubbel onderzoek.
  • 23 bestemmingsgrenswijzigingen, waaronder plangrenswijzigingen waardoor (delen van) percelen niet langer onderdeel uitmaken van het plan: deze aanpassingen komen voort uit een controle van de digitale kaart met de luchtfoto en perceelsgrenzen en in twee gevallen op aangeven van betrokkenen.

Bevoegd gezag de raad van de gemeente Ommen:

 • Bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening winterbed Vecht, deelgebied Karshoek-Stegeren’. Het bestemmingsplan is gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. De wijzigingen betreffen:
  • Plangrenscorrectie. Per abuis lag het plan ook over grondgebied van Hardenberg.
  • 6 bestemmingsgrenswijzigingen, waaronder plangrenswijzigingen waardoor (delen van) percelen niet langer onderdeel uitmaken van het plan: deze aanpassingen komen voort uit een controle van de digitale kaart met de luchtfoto en perceelsgrenzen.

Bevoegd gezag Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel: 

 • Ontgrondingenvergunning

Bevoegd gezag dagelijks bestuur Waterschap Vechtstromen: 

 • Projectplan Waterwet,  Rheezermaten, Vecht
 • Projectplan Waterwet, Karshoek – Stegeren, Vecht

Tot de bijbehorende stukken behoren in elk geval:

 • Milieueffectrapport ‘MER Herinrichting Rheezermaten’;
 • Aanvulling plan-projectMER herinrichting Rheezermaten;
 • Milieueffectrapport ‘MER Herinrichting Karshoek-Stegeren’;
 • Aanvulling Plan-projectMER Herinrichting Karshoek-Stegeren.

 

Waar liggen de stukken ter inzage?

Alle stukken zijn in te zien op de volgende locaties: 

 • Gemeentehuis Hardenberg, Stephanuspark 1, 7772 HZ Hardenberg
 • Gemeentehuis Ommen, Chevalleraustraat 2, 7731 EE Ommen
 • Provinciehuis Overijssel, Luttenbergstraat 2, 8012 EE  Zwolle
 • Waterschap Vechtstromen, Kooikersweg 1, 7609 PZ Almelo

Daarnaast zijn de stukken digitaal in te zien op de volgende locaties:

De besluiten worden voor de mogelijkheid van beroep als één besluit aangemerkt (artikel 8.3 Wet ruimtelijke ordening). Beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (artikel 3.29 lid 2 Algemene wet bestuursrecht).

Wie kan beroep instellen?

Belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend of belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze naar voren hebben gebracht over één van de ontwerpbesluiten.

Wanneer kan beroep worden ingesteld?

In de periode van vrijdag 25 oktober 2019 tot en met donderdag 5 december 2019.

Hoe kan beroep worden ingesteld?

 • Door een brief te sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. In die brief vermeldt u naam en adres, de datum, de omschrijving van het besluit waarmee u het niet eens bent én waarom u het daar niet mee eens bent. U stuurt een kopie van dit besluit mee met het beroepschrift. U ondertekent de brief en stuurt deze naar het postadres van de Raad van State. 
 • Door een fax te sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Eventuele bijlagen kunt u dan per gewone post nazenden. 
 • Daarnaast kunnen burgers digitaal beroep instellen via het Digitaal loket op de website van de Raad van State. Let op: beroep instellen per e-mail is niet mogelijk!

Voorlopige voorziening

Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking op het besluit. Hiervoor kunnen belanghebbenden die beroep hebben aangetekend een voorlopige voorziening vragen. Het verzoek om voorlopige voorziening kan worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op dezelfde wijze als beroep. Indien het verzoek tijdens de beroepstermijn wordt ingediend, treden de besluiten die het betreft niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Meer informatie?

Kijk op https://www.vecht-portal.nl/landingpages

Tenslotte kunt u voor inhoudelijke vragen terecht bij Waterschap Vechtstromen, telefoonnummer 088-2203333.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.