Buitengebied, herziening winterbed Vecht, deelgebied Karshoek-Stegeren - Ontwerp

Bekendmaking
Burgemeester en wethouders van Hardenberg en burgemeester en wethouders van Ommen maken bekend dat diverse ontwerpbesluiten voor herinrichtingsmaatregelen van de Vecht voor het traject Hardenberg - Junne ter inzage worden gelegd in de periode van donderdag 18 april 2019 tot en met woensdag 29 mei 2019. In deze periode mag eenieder een zienswijze indienen.

Toelichting
In 2007 is het programma Ruimte voor de Vecht gestart. Onder dit programma wordt het

Vechtdal ingericht tot een veilige, beleefbare en half natuurlijke rivier. In het tracé Hardenberg – Junne wordt ingezet op de ambitie om de Vecht om te vormen naar een half natuurlijke rivier. Binnen het tracé liggen de deelgebieden Rheezermaten en Karshoek-Stegeren. 

Het deelgebied Rheezermaten ligt in de gemeente Hardenberg. In dit deelgebied worden meanders in de Vecht aangebracht, worden landbouwgronden omgezet tot natuur en worden natuurvriendelijke oevers aangebracht. 

In het deelgebied Karshoek-Stegeren wordt ook een meander aangebracht en wordt een nevengeul gegraven. Ook hier worden natuurvriendelijke oevers aangelegd. Het deelgebied Karshoek-Stegeren ligt voor het overgrote deel in de gemeente Ommen, alleen een klein gedeelte van circa 6 hectare ligt binnen de gemeente Hardenberg. Dit deel wordt Diffelen genoemd. Het valt onder het milieueffectrapport ‘MER Herinrichting Karshoek-Stegeren’ en onder het bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening winterbed Vecht, deelgebieden Rheezermaten en Diffelen’.

De juridische basis van deze gezamenlijke terinzagelegging is te vinden in de Wet ruimtelijke ordening (artikel 3.30), het coördinatiebesluit van de raad van Ommen van 29 mei 2018 en het coördinatiebesluit van de raad van Hardenberg van 22 mei 2018.  Artikel 3:26 Algemene wet bestuursrecht geeft regels over de gecoördineerde terinzagelegging.

Wat ligt ter inzage?
De volgende ontwerpbesluiten met bijbehorende stukken liggen ter inzage:

Bevoegd gezag gemeente Hardenberg: 
- Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening winterbed Vecht, deelgebieden Rheezermaten en Diffelen’

Bevoegd gezag gemeente Ommen: 
- Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening winterbed Vecht, deelgebied Karshoek-Stegeren’ 

Bevoegd gezag provincie Overijssel: 
- Ontwerp-ontgrondingenvergunning

Bevoegd gezag Waterschap Vechtstromen: 
- Concept-projectplan Waterwet,  Rheezermaten, Vecht
- Concept-projectplan Waterwet, Karshoek – Stegeren, Vecht

Tot de bijbehorende stukken behoren in elk geval:
- Milieueffectrapport ‘MER Herinrichting Rheezermaten’;
- Milieueffectrapport ‘MER Herinrichting Karshoek-Stegeren’.

Waar liggen de stukken ter inzage?
Alle stukken zijn in te zien op de volgende locaties: 

- Gemeentehuis Hardenberg, Stephanuspark 1, 7772 HZ Hardenberg
- Gemeentehuis Ommen, Chevalleraustraat 2, 7731 EE Ommen
- Provinciehuis Overijssel, Luttenbergstraat 2, 8012 EE  Zwolle
- Waterschap Vechtstromen, Kooikersweg 1, 7609 PZ Almelo

Daarnaast zijn de ontwerpbestemmingsplannen digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl:
ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening winterbed Vecht, deelgebieden Rheezermaten en Diffelen’ op www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen of op de gemeentelijke website: www.hardenberg.nl/inwoners/bouwen-en-verbouwen/ruimtelijke-plannen.html

ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening winterbed Vecht, deelgebied Karshoek-Stegeren’ op www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/ of op de gemeentelijke website www.ommen.nl/inwoners/bouwen-en-verbouwen/ruimtelijke-plannen.html 

Zienswijzen indienen
Zienswijzen omtrent ontwerpbesluiten voor het grondgebied van Hardenberg kunnen worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Hardenberg op de volgende wijze:

- via e-mail (bij voorkeur): ga naar www.hardenberg.nl/zienswijze-indienen en gebruik het digitale reactieformulier;
- schriftelijk: via de post en richt uw reactie aan: burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg, Postbus 500, 7770 BA Hardenberg”, onder vermelding van “zienswijze herinrichting Vechtdal traject Hardenberg – Junne”;
- mondeling: maak een afspraak bij de publieksdienst, telefoon 14 0523.

Zienswijzen omtrent ontwerpbesluiten voor het grondgebied van Ommen kunnen worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Ommen op de volgende wijze:
- via e-mail (bij voorkeur): ga naar www.ommen.nl/zienswijze-indienen en gebruik het digitale reactieformulier;
- schriftelijk: via de post en richt uw reactie aan: Raad van de gemeente Ommen, Postbus 100, 7730 AC Ommen”, onder vermelding van “zienswijze herinrichting Vechtdal traject Hardenberg-Junne”;
- mondeling: maak een afspraak bij de publieksdienst, telefoon 14 0529.

Zienswijzen kunnen worden ingediend in de periode van donderdag 18 april 2019 tot en met woensdag 29 mei 2019. Het niet of niet tijdig indienen van een zienswijze heeft gevolgen voor de ontvankelijkheid van het beroep bij de bestuursrechter. Op de beroepsprocedure bij de rechter is te zijner tijd de Crisis- en herstelwet van toepassing.

De zienswijzen worden inhoudelijk behandeld door het bevoegd gezag. In verband hiermee wordt u verzocht aan te geven waar de zienswijze betrekking op heeft. 

Meer informatie?
Er worden twee inloopbijeenkomsten georganiseerd om u te informeren over de plannen en procedures en eventuele vragen te beantwoorden:
- over het plan voor Rheezermaten op 13 mei 2019 bij Rheezerbelten, Grote Beltenweg 1, 7771 SX Hardenberg.
- over het plan voor Karshoek-Stegeren op 15 mei 2019 bij De Bootsman, Coevorderweg 19, 7737 PE Stegeren.

U bent hier van harte welkom tussen 16.00 en 20.00 uur!

Tenslotte kunt u voor inhoudelijke vragen terecht bij Waterschap Vechtstromen, telefoonnummer 088-2203333.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.