Vaststelling wijzigingsplan Stationsweg 7 Ommen

Het wijzigingsplan ‘Wonen Ommen, wijziging Stationsweg 7’ is op 2 november 2021 ongewijzigd vastgesteld door het college. Vanaf donderdag 18 november 2021 tot en met woensdag 29 december 2021 geldt de beroepstermijn. 

Op locatie Stationsweg, direct ten zuiden van nummer 7, is sprake van een open gebied in het bebouwingslint. Het verzoek van de initiatiefnemers is om ter plaatse van het open gebied een extra woning te realiseren. Het wijzigingsplan ziet toe op het planologisch mogelijk maken van deze woning. Het ontwerp wijzigingsplan heeft gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Er is één zienswijze ingediend. Het wijzigingsplan is ongewijzigd vastgesteld.   

Waar raad te plegen? 

Het bestemmingsplan wordt met ingang van 18 november 2021 op de volgende wijzen raadpleegbaar gemaakt:

digitaal op de landelijke website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0175.wonen2012wp0007-VG01 

digitaal op de gemeentelijke website: https://www.ommen.nl/inwoners/bouwen-en-verbouwen/ruimtelijke-plannen.html op papier uitsluitend op afspraak in te zien bij de publieksdienst in het gemeentehuis te Ommen.

Beroep

Vanaf donderdag 18 november 2021 kan gedurende een termijn van 6 weken door een belanghebbende beroep tegen het vaststellingsbesluit worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.