Jan Houtmanstraat en Prinses Julianastraat - Ontwerp

Burgemeester en wethouders van Ommen geven, op grond van het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening, kennis van het feit dat het bestemmingsplan 'Jan Houtmanstraat 2 t/m 10 en Prinses Julianastraat 10 en 12 Ommen' is voorbereid.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op een braakliggend terrein aan de Prinses Julianastraat te Ommen en op de twee naastgelegen percelen Prinses Julianastraat 10 en 12 en maakt de bouw van vijf grondgebonden woningen mogelijk. Op dit terrein en op de twee naastgelegen percelen is thans nog de bouw van 22 appartementen en een parkeergarage toegestaan.

Een en ander werd oorspronkelijk mogelijk gemaakt door het op 23 februari 2012 vastgestelde bestemmingsplan 'Prinses Julianastraat'. De bouw van 22 appartementen op deze locatie sluit niet meer aan bij de huidige woningmarkt.  

Hogere grenswaarde Wet geluidhinder
Ten behoeve van de bouw van de vijf woningen op de percelen Jan Houtmanstraat 2 t/m 10 (even) in Ommen is een besluit tot vaststelling hogere grenswaarden op basis van de Wet Geluidhinder nodig.

De hogere grenswaarden houden verband met de geluidsbelasting door het wegverkeer op de Prinses Julianastraat, die voor de te realiseren woningen hoger ligt dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Burgemeester en wethouders van Ommen hebben hiervoor een ontwerp besluit tot vaststelling van hogere grenswaarden genomen.

Coördinatie
Burgemeester en wethouders van Ommen maken bekend dat, met toepassing van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening, de voorbereiding en bekendmaking van de besluiten gecoördineerd worden. Vanwege die coördinatie maken burgemeester en wethouders, ingevolge artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat met ingang van donderdag 25 oktober 2018 tot en met woensdag 5 december 2018 de volgende ontwerpbesluiten gelijktijdig ter inzage liggen:

1. Ontwerp bestemmingsplan 'Jan Houtmanstraat 2 t/m 10 en Prinses Julianastraat 10 en 12 Ommen' (NL.IMRO.0175.centrum2012bp0002-OW01).
2. Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het bouwen van vijf woningen op de percelen Jan Houtmanstraat 2 t/m 10 (even) in Ommen.
3. Ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere grenswaarden voor vijf woningen op de percelen Jan Houtmanstraat 2 t/m 10 (even) in Ommen.

Waar ter inzage?
Het ontwerpbestemmingsplan wordt op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • Digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
  • Digitaal via onderstaande documenten.
  • Op papier, uitsluitend op afspraak, bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Ommen.

Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning en het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere grenswaarden met de op deze besluiten betrekking hebbende stukken zijn, uitsluitend op afspraak, op papier in te zien bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Ommen.

Zienswijze indienen

Tijdens de inzagetermijn kunt u op de onderstaande manieren met een zienswijze reageren. Een digitale reactie heeft de voorkeur.

  • Door middel van het digitale reactieformulier.
  • Mondeling bij de Publieksdienst.
  • Per post aan Raad van de gemeente Ommen, Postbus 100, 7730 AC Ommen, onder vermelding van de naam van het betreffende plan.

Het niet of niet tijdig indienen van een zienswijze heeft gevolgen voor de ontvankelijkheid van het beroep bij de bestuursrechter.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.