Vaststelling bestemmingsplan Haven Oost

Het bestemmingsplan ‘Haven Oost’ heeft gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn drie zienswijzen ingediend. Het bestemmingsplan met bijbehorende notitie zienswijzen is op 16 december 2021 ongewijzigd vastgesteld door de gemeenteraad. Vanaf donderdag 30 december 2021 tot en met woensdag 9 februari 2022 geldt de beroepstermijn. 

In 2003 heeft de gemeenteraad van Ommen besloten om het Havengebied van Ommen te transformeren naar woongebied. Het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan ziet toe op het bieden van een planologisch juridisch kader voor het deel ‘Haven Oost’. Het bestemmingsplan maakt de bouw mogelijk van (maximaal) 129 woningen. Onderhavig bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan maakt de genoemde plannen juridisch-planologisch mogelijk. 

Het gebied krijgt voornamelijk de bestemming ‘Woongebied’, ten einde 116 woningen mogelijk te maken. Delen van het gebied worden voorzien van de bestemming ‘Groen’. In het noordelijk deel van het plangebied wordt de bestemming ‘Gemengd’ toegekend, waar 12 woningen mogelijk worden gemaakt in de bestaande bebouwing. Dit pand is eveneens in gebruik te nemen voor bedrijvigheid (kantoren, dienstverlenende bedrijven, horeca etc.). 

Waar raadpleegbaar?

Het bestemmingsplan wordt met ingang van 30 december 2021 op de volgende wijzen raadpleegbaar gemaakt:

digitaal op de landelijke website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl via plancode NL.IMRO.0175.HavenOostBP001-vg01

digitaal op de gemeentelijke website: https://www.ommen.nl/inwoners/bouwen-en-verbouwen/ruimtelijke-plannen.html

op papier uitsluitend op afspraak in te zien bij de publieksdienst in het gemeentehuis te Ommen.

Beroep

Vanaf donderdag 30 december 2021 kan gedurende een termijn van 6 weken door een belanghebbende beroep tegen het vaststellingsbesluit worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.