Facetherziening parkeren Ommen

Burgemeester en wethouders geven op grond van het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening kennis van het feit dat het bestemmingsplan 'Facetherziening parkeren Ommen' is voorbereid. Deze facetherziening is van toepassing op het gehele grondgebied van de gemeente Ommen. 

Door een wijziging van de Woningwet vervallen de stedenbouwkundige voorschriften, waaronder de regeling voor parkeren, uit de gemeentelijke Bouwverordening per 1 juli 2018. Om ook in de toekomst ruimtelijke ontwikkelingen te kunnen blijven toetsen aan de parkeernormen moet aan de ruimtelijke plannen in de gemeente Ommen een regeling over het parkeren worden toegevoegd.

Dit kan door een partiële bestemmingsplanherziening in de vorm van een facetherziening van alle vigerende bestemmingsplannen, wijzigingsplannen en uitwerkingsplannen in de gemeente Ommen. Voorliggende 'Facetherziening parkeren Ommen' voorziet hierin. Indien in een bestemmingsplan reeds een regeling met betrekking tot parkeren was opgenomen wordt deze vervangen, zodat voor heel Ommen een uniforme parkeerregeling zal gaan gelden.

Ontwerp 'Parkeernormennota Ommen 2017'
De nieuwe parkeerregeling in de 'Facetherziening parkeren Ommen' verwijst naar de 'Parkeernormennota Ommen 2017’. Deze parkeernormennota ligt als ontwerp gelijktijdig ter inzage met de ontwerp facetherziening parkeren.

In de parkeernormennota is omschreven hoe de parkeerbehoefte voor een ontwikkeling in de gemeente Ommen moet worden berekend en hoe die behoefte moet worden vertaald in parkeerplaatsen die voor die ontwikkeling moeten worden aangelegd of beschikbaar moeten zijn (de parkeereis). Beoogd wordt de 'Parkeernormennota Ommen 2017' gelijktijdig vast te stellen met de 'Facetherziening parkeren Ommen'. 

Plangebied
De 'Facetherziening parkeren Ommen' vervangt of voegt een parkeerregeling toe aan alle van kracht zijnde bestemmingsplannen, wijzigingsplannen en uitwerkingsplannen in de gemeente Ommen. De 'Parkeernormennota Ommen 2017' is van toepassing op het gehele grondgebied van de gemeente Ommen.

Waar ter inzage?
Het ontwerp van het bestemmingsplan 'Facetherziening parkeren Ommen' is gereed om in procedure te gaan. Burgemeester en wethouders maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3.12 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang van donderdag 21 december 2017 het ontwerp bestemmingsplan 'Facetherziening parkeren Ommen' gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt met de mogelijkheid een zienswijze in te dienen. De laatste dag van de termijn is woensdag 31 januari 2018.

Het ontwerpbestemmingsplan wordt op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • Digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
  • Digitaal via onderstaande documenten.
  • Op papier, uitsluitend op afspraak, bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Ommen.

In overeenstemming met de gemeentelijke inspraakverordening maken burgemeester en wethouders bekend dat zij hebben ingestemd met de ontwerp 'Parkeernormennota Ommen 2017' en dat zij dit plan ter inzage leggen en openstellen voor inspraakreacties.

De ontwerp parkeernormennota ligt eveneens voor een ieder ter inzage vanaf donderdag 21 december 2017 tot en met woensdag 31 januari 2018 bij de Publieksdienst in het gemeentehuis te Ommen en kan digitaal worden geraadpleegd via onderstaande documenten.

Zienswijze indienen of inspraakreactie geven

Tijdens de inzagetermijn kunt u op de onderstaande manieren een reactie geven op het ontwerp bestemmingsplan 'Facetherziening parkeren Ommen' en/of op de ontwerp 'Parkeernormennota Ommen 2017':

  • Door middel van het digitale reactieformulier.
  • Mondeling bij de Publieksdienst.
  • Per post aan Raad van de gemeente Ommen, Postbus 100, 7730 AC Ommen, onder vermelding van de naam van 'zienswijze ontwerp bestemmingsplan Facetherziening parkeren Ommen' en/of 'zienswijze ontwerp Parkeernormennota Ommen 2017'

Het niet of niet tijdig indienen van een zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan 'Facetherziening parkeren Ommen' heeft gevolgen voor de ontvankelijkheid van een beroepschrift bij de bestuursrechter tegen de vaststelling van het bestemmingsplan. Tegen de vaststelling van de 'Parkeernormennota Ommen 2017' staat op grond van de Algemene wet bestuursrecht geen beroep open.

Documenten

TitelTypeGrootteDownload
Facetherziening parkeren Ommen PDF2,91 MBDownload
Parkeernormennota 2017 PDF2,97 MBDownload

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.