Buitengebied, herziening 2013-2 - Vastgesteld

Bij besluit van 30 oktober 2014, nr. 1069085, heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan 'Buitengebied, herziening 2013-2' vastgesteld. Dit bestemmingsplan is een herziening van het bestemmingsplan 'Buitengebied', dat in 2010 is vastgesteld. Met het bestemmingsplan worden diverse bestemmingen op perceelsniveau aangepast.

Bij de vaststelling zijn de nodige wijzigingen ten opzichte van het ontwerp aangebracht. Hieronder een selectie hieruit:

  • Toevoeging van een nieuwe bestemming 'Bedrijf – Gasontvangstation' voor een bestaande locatie van de Gasunie aan de Kloosterdijk;
  • Aanpassing van de bestemming 'Leiding – Gas';
  • Opname van een veiligheidszone om het gasontvangstation;
  • Aanpassingen aan de begrenzing van diverse agrarische bouwvlakken (Langsweg 3, Maanweg 2, Maanweg 5, Ommerweg 10).

Voor een volledig overzicht van alle wijzigingen die zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerp, wordt verwezen naar de 'Staat van wijzigingen', raadpleegbaar via het document onderaan de pagina.

Vanaf woensdag 12 november 2014 ligt het bestemmingsplan 'Buitengebied, herziening 2013-2' met vaststellingsbesluit ter inzage.

Het bestemmingsplan wordt met ingang van woensdag 12 november 214 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • Digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
  • Digitaal via de documenten onderaan deze pagina.
  • Op papier bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Ommen.

Vanaf donderdag 13 november 2014 kan gedurende een termijn van zes weken door belanghebbenden beroep tegen het vaststellingsbesluit worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Géén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren te hebben gebracht. Beroep staat ook open voor belanghebbenden tegen de wijzigingen die bij vaststelling door de gemeenteraad in het ontwerpbestemmingsplan zijn aangebracht.

Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.