Buitengebied, herziening 2013-1 en Buitengebied, herziening 2013-2 - Kennisgeving

Het college maakt conform artikel 1.3.1. van het Besluit  ruimtelijke ordening (Bro) bekend, dat een tweetal bestemmingsplannen in voorbereiding zijn voor een deel van het buitengebied van de gemeente Ommen.

De bestemmingsplannen vormen een aanpassing op meerdere onderdelen van het bestemmingsplan Buitengebied, dat in 2010 is vastgesteld. De bestemmingsplannen zullen voorzien in een passende planologische regeling voor de volgende onderdelen:

A.    Herstel van omissies:
Het gaat om gevallen waarin bijvoorbeeld niet alle bebouwing in het bouwvlak is ondergebracht of waar zaken vragen om een correcte weergave op de plankaart.
B.    Nieuwe kleinschalige ontwikkelingen:
Het betreft hier bijvoorbeeld de bestemmingsplanmatige doorvertaling van het beschermd dorpsgezicht Ommerschans, maar ook om de besluitvorming op principeverzoeken met een geringe ruimtelijke impact.
C.    Niet gehonoreerde zienswijzen:
Dit betreft een aantal zienswijzen waarop na heroverweging in mei 2010 door de gemeenteraad een ander besluit is genomen.
D.    Beroepsprocedures Raad van State:
In 2012 heeft de Raad van State twee uitspraken gedaan, waaruit ook een aantal noodzakelijke aanpassingen  van het bestemmingsplan Buitengebied voortvloeit;
E.    Deelgebieden Vilsteren en Beerzerveld-Kloosterdijk:
Een aantal percelen in Vilsteren en Beerzerveld-Kloosterdijk wordt overgeheveld naar het buitengebied, gelet het “buitengebiedkarakter” van deze delen. Deze percelen zijn niet opgenomen in het bestemmingsplan voor de kleine kernen in de gemeente Ommen, dat in juni 2013 is vastgesteld.

Het is wettelijk gezien niet mogelijk om voor deze meest ondergeschikte aanpassingen aan het bestemmingsplan Buitengebied één bestemmingsplan voor alleen deze onderdelen te maken. Daarom worden de aanpassingen gegoten in twee afzonderlijke bestemmingsplannen, te weten:

1. Het bestemmingsplan 'Buitengebied, herziening 2013-1'
In dit bestemmingsplan worden alleen aanpassingen opgenomen van de planregels van het bestemmingsplan “Buitengebied” uit 2010.  Het gaat dus om een herziening van onderdelen waarbij geen sprake is van het (opnieuw) leggen of veranderen van bestemmingen. Hierdoor geldt voor dit plan niet de per 1 januari 2010 geldende 'digitale verplichting'.

2. Het bestemmingsplan 'Buitengebied, herziening 2013-2'
In dit bestemmingsplan worden aanpassingen opgenomen die wel betrekking hebben op het (opnieuw) leggen of veranderen van bestemmingen, het merendeel op perceelsniveau. Voor dit bestemmingsplan  geldt  wél de 'digitale verplichting'. Daarom wordt hiervoor een apart bestemmingsplan opgesteld en in procedure gebracht.

Het concept van deze bestemmingsplannen wordt voorgelegd aan de wettelijk verplichte instanties. De resultaten van het genoemde vooroverleg zullen in het ontwerpbestemmingsplan worden opgenomen.
Over het voornemen om genoemde bestemmingsplannen op te stellen, worden er nu nog geen stukken ter inzage gelegd en is er ook nog geen gelegenheid om reacties naar voren te brengen.

Naar verwachting zal begin december 2013 de tervisielegging van dit ontwerpbestemmingsplan bekend worden gemaakt. Gedurende een inzagetermijn van 6 weken zullen de ontwerpbestemmingsplannen dan met de daarbij behorende stukken (bijlagen) onder meer in het gemeentehuis ter inzage worden gelegd. Bovendien zullen de ontwerpbestemmingsplannen langs elektronische weg raadpleegbaar en verkrijgbaar zijn. Dan is er de gelegenheid aan een ieder om in die periode van 6 weken een zienswijze in te dienen. Wij verwijzen u wat dat betreft naar de bekendmaking in het Vechtdal Centraal te zijner tijd.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.