Buitengebied

Het bestemmingsplan voor het buitengebied van de gemeente Ommen is in 2010 geactualiseerd. Het bestemmingsplan geldt voor de hele gemeente met uitzondering van de kernen Ommen (inclusief Ommen Zuid), Lemele, Beerzerveld, Vilsteren en Witharen, het beschermde dorpsgezicht Beerze, het voormalig munitiedepot Stegerveld en een nieuw landgoed nabij Witharen. De gemeenteraad stelde het bestemmingsplan Buitengebied op 18 februari 2010 vast. Het bestemmingsplan is grotendeels in werking getreden op 23 september 2010.

Provincie op onderdelen niet akkoord
Met een aantal onderdelen in het bestemmingsplan is de provincie Overijssel niet akkoord gegaan (reactieve aanwijzing). De provincie vindt dat de gemeente Ommen onvoldoende rekening hield met het provinciale beleid voor intensieve veehouderij (reconstructieplan Salland-Twente), voor de Ecologische Hoofd Structuur (EHS), natuur buiten de EHS en ruimtelijke kwaliteit. De reactieve aanwijzing is overigens later gedeeltelijk weer ingetrokken.

Uitspraken Raad van State
Tegen zowel het bestemmingsplan Buitengebied als tegen de reactieve aanwijzing zijn beroepschriften ingediend. De Raad van State heeft op 11 april 2012 uitspraak gedaan over de 20 beroepschriften die gericht waren tegen het bestemmingsplan. Voor het merendeel is de gemeente in het gelijk gesteld, voor een aantal zaken heeft de Raad van State het besluit van de gemeenteraad vernietigd:

 • De bestemming gronddepot gelegen tussen de percelen Ommerkanaal Oost 8 en 9. De rechtsgevolgen van het besluit blijven hiervoor echter in stand;
 • Een drietal percelen met een natuurbestemming, waarvan één gelegen aan de Veldsteeg 3 en twee gelegen langs de Vecht op gronden van landgoed Junne;
 • Een perceel met een agrarische bestemming nabij de Varseneresweg 2;
 • Enkele onderdelen nabij Balkerweg 22a en 22b;
 • De locatie Zwolseweg 13b is ten onrechte niet opgenomen in de lijst met adressen waar permanent gewoond mag worden;
 • De woonbestemming van het perceel Beerzerweg 3;
 • De begrenzing van het winterbed nabij de percelen Beerzerweg4 en 5;
 • Voor de locatie Hasselerweg 5 zijn ten onrechte geen twee bedrijfswoningen toegestaan.

Met uitzondering van bovengenoemde onderdelen en de onderdelen waarop de provincie een reactieve aanwijzing heeft gegeven, is het bet bestemmingsplan Buitengebied vanaf 12 april 2012 ook onherroepelijk geworden.
 
Op 18 juli 2012 heeft de Raad van State ook uitspraak gedaan over de beroepschriften die waren ingediend tegen de reactieve aanwijzing van de provincie. De Raad van State heeft over de verschillende kwesties wisselend geoordeeld. Voor de volgende onderdelen cq percelen zijn de beroepschriften gegrond verklaard:

 • De opgenomen regeling voor de bestemming Landschapselement (de artikelen 18.1.2. en 25.17);
 • Een groot aantal percelen/verblijfsrecreatieterreinen in de EHS;
 • Een aantal percelen met de bestemming ‘Landschapselement.’

Voor de volgende onderdelen cq percelen is het provinciale besluit bij de Raad van State overeind gebleven:

 • De uitbreidingsmogelijkheden van horecabedrijven, dagrecreatie- en verblijfsrecreatiebedrijven (artikelen 6.2.2. sub a, 6.3, 10.2.2. sub c, 10.3. en 11.4);
 • De voorwaarde dat vergroting van een agrarisch bouwvlak of een geheel nieuw agrarisch bouwvlak voor intensieve veehouderij niet is toegestaan binnen een afstand van 500 meter tot gevoelige functies, tenzij een gezondheidseffectrapportage aantoont dat de gevolgen voor de volksgezondheid voldoende zijn gewaarborgd (de artikelen 25.5 sub c en d, 25.10. sub e en f, 26.4 sub c en d, 27.3 sub c en d, en artikel 28.4 sub c en d);
 • De agrarisch bestemde percelen (met uitzondering van de agrarische bouwvlakken) binnen de LOG’s Beerzerveld en Maanweg;
 • Een klein aantal percelen/verblijfsrecreatieterreinen in de EHS;
 • Het bouwvlak van het perceel Beerzerhaar 36;
 • De uitbreidingen van de verblijfsrecreatiebedrijven 'De Archemer Esch' en 'De Beerze Bulten'.

Opnieuw ter inzage
De onderdelen van de reactieve aanwijzing die bij de Raad van State niet overeind zijn gebleven, zullen alsnog bekend worden gemaakt. Dit is nodig omdat het vastgestelde bestemmingsplan als het ware 'herleeft' voor deze onderdelen, maar hiervoor nog niet bekend was gemaakt.

Deze bekendmaking zal zo spoedig mogelijk bekend worden gemaakt, waarna het vastgestelde bestemmingsplan voor deze onderdelen zes weken lang ter inzage zal liggen. Na deze zes weken kan het bestemmingsplan ook voor deze onderdelen in werking treden.

Uitspraak inzien
Op de website van Raad van State is de uitspraak op het bestemmingsplan Buitengebied en de uitspraak op de reactieve aanwijzing terug te lezen.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.