Vanaf 28 mei 2020 is de omgevingsvergunning ‘Beerzerhooiweg 1, fase 1’ gedurende zes weken ter raadpleging in te zien. De laatste dag van de termijn is 9 juli 2020. De omgevingsvergunning betreft fase 1 en omvat de activiteiten ‘oprichten en in werking hebben van een inrichting’ en ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’.  Het plan behelst het herontwikkelen en vergroten van de bestaande varkenshouderij. 

Het ontwerp besluit heeft vanaf 16 januari 2018 gedurende een periode van 6 weken ter inzage gelegen. Het ontwerp besluit betrof een ontwerp weigering. Binnen de ter inzage periode zijn er twee zienswijzen ingediend. Hierop is gereageerd middels de notitie zienswijzen, welke als bijlage is toegevoegd bij het besluit.  

Op 18 juli 2018 is, met betrekking tot deze omgevingsvergunning, een Verklaring van Geen Bedenkingen (VVGB) verleend door Gemeente Twenterand. De VVGB is als bijlage toegevoegd bij het besluit. 

Waar ter inzage?
Het bestemmingsplan wordt met ingang van 21 mei 2020 op de volgende wijzen raadpleegbaar gemaakt:

Beroep
U kunt vanaf 28 mei 2020 gedurende 6 weken beroep aantekenen tegen de beslissing bij de Rechtbank Overijssel. Beroep kan ingediend worden door belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit of degenen die daar redelijkerwijs niet toe in staat waren. Van dit laatste kan ook sprake van zijn nu het ontwerpbesluit anders was dan het definitieve besluit. 

Beroep dient u in bij de Rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt (9 juli 2020). De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het besluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.