Vaststelling bestemmingsplan Arriërflierweg 8

Vanaf donderdag 14 januari 2021 ligt het bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening Arriërflierweg 8’ ter vaststelling. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel Arriërflierweg 8 te Arriën en is bedoeld om een compensatiewoning op basis van de regeling ‘rood-voor-rood’ mogelijk te maken. 

Het ontwerp bestemmingsplan heeft van donderdag 17 september 2020 tot 14 oktober 2020 ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend.

Waar in te zien? 
Het bestemmingsplan wordt met ingang van donderdag 14 januari 2021 op de volgende wijzen beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

Beroep
Vanaf donderdag 14 januari 2021 kan gedurende een termijn van 6 weken door een belanghebbende beroep tegen het vaststellingsbesluit worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Géén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren te hebben gebracht. Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.