Ruimtelijke plannen

Ruimte is schaars. Daarom moeten we er verstandig mee omspringen. De gemeente ordent de beperkte ruimte en legt dit vast in verschillende ruimtelijke plannen. Deze plannen kunt u inzien op deze pagina en via de website ruimtelijkeplannen.nl. 

Als inwoner of ondernemer heeft u de mogelijkheid om een reactie te geven op de ruimtelijke plannen die de gemeente ontwikkelt. Over een inspraakversie of een ontwerpplan kunt u mondeling, schriftelijk of digitaal uw mening kenbaar maken. U kunt reageren tot zes weken na de bekendmaking van het plan.

Voor het bij voorkeur online indienen van een inspraakreactie of een zienswijze is een digitaal formulier beschikbaar. Het is mogelijk om hier ook bijlagen aan toe te voegen.

Inspraakreactie geven
Zienswijze indienen

Structuurvisie

De hoofdlijnen van de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente Ommen staan in de structuurvisies. De gemeente neemt het in deze visies vastgelegde beleid als richtsnoer voor de uitwerking.

Bekijk de structuurvisies

Bestemmingsplan

De gemeente gebruikt het bestemmingsplan om bouwplannen van burgers, bedrijven en de gemeente te toetsen. In het plan is het ruimtegebruik in de gemeente Ommen vastgelegd. Er staat in wat er met de grond in een bepaald gebied wel en niet mag gebeuren.

Als een bouwplan niet past binnen het bestemmingsplan, kunt u een verzoek indienen voor wijziging van het bestemmingsplan. De gemeente kan dan eventueel besluiten het plan te herzien.

Bekijk de bestemmingsplannen

Wijzigingsplan

Een bestemmingsplan geeft criteria aan waarbinnen burgemeester en wethouders het plan kunnen wijzigen. De plankaart van een wijzigingsplan geeft de gewijzigde bestemming aan. Het ontwerp van het plan ligt zes weken ter inzage. Het plan is bindend voor gemeente en burgers.

Bekijk de wijzigingsplannen

Beeldkwaliteitsplan

In een beeldkwaliteitsplan beschrijft de gemeente hoe het beeld en de sfeer van stedelijk en landelijk gebied moet zijn. Het is een aanvulling op de gemeentelijke welstandsnota en het wordt gebruikt bij de toetsing van bouwplannen.

Bekijk de beeldkwaliteitsplannen

Beleidsregel

Bij een omgevingsvergunning hebben burgemeester en wethouders de mogelijkheid om af te wijken van het bestemmingsplan. In bepaalde gevallen zullen ze daarbij gebruik maken van een beleidsregel.

Bekijk de beleidsregels

Coördinatieverordeningen Wro

De Wet ruimtelijke ordening geeft gemeenten de mogelijkheid een coördinatieverordening vast te stellen. Hiermee kunnen vergunningprocedures in samenhang met een ruimtelijk plan gezamenlijk, in plaats van volgtijdelijk, worden doorlopen.

Geurverordening

De afspraken rondom geurhinder van veehouderijen zijn vastgelegd in de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv). Dit is nationale wet- en regelgeving. Gemeenten kunnen ook een geurverordening opstellen om andere geurnormen toe te staan. De gemeente Ommen heeft dit gedaan voor Vilsteren en Witharen. De afgesproken geurnormen gelden voor het gebied waarbinnen een veehouderij zich bevindt en hebben onder meer betrekking op de afstand tussen een veehouderij en de nabijgelegen bebouwing.

Bekijk de geurverordeningen

Omgevingsvergunning

Als bij een bouwplan wordt afgeweken van het bestemmingsplan, moet door de gemeente een ontwerpbesluit worden opgesteld. Dit besluit ligt zes weken ter inzage en wordt via de Staatscourant en de wekelijkse gemeentelijke publicatie in de krant bekendgemaakt. Het definitieve besluit is kort na het nemen daarvan in te zien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Alleen belanghebbenden kunnen tegen dit besluit in beroep gaan. Zowel het ontwerpbesluit als het definitieve besluit met bijlagen kunnen op afspraak ook bij de Publieksdienst worden ingezien.

Bekijk de omgevingsvergunningen

Welstandsnota

Een welstandsnota wordt gebruikt voor de toetsing van nieuwe bouwplannen. Het welstandsbeleid moet zorgen dat ontwerpen en bouwplannen van goede kwaliteit zijn en passen in het huidige beeld.

Bekijk de welstandsnota's

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.