Veelgestelde vragen

De gemeentelijke belastingaanslagen zijn vrijdag 26 februari verstuurd. Alle huishoudens en bedrijven in de gemeente betalen gemeentelijke belastingen. Er zijn verschillende belastingsoorten. Hieronder ziet u de veelgestelde vragen over dit onderwerp.

Staat uw vraag er niet bij? Stel dan uw vraag via ons online contactformulier.

Wat zijn gemeentelijke belastingen?

Gemeentelijke belastingen zijn belastingen die berekend worden aan alle huishoudens en bedrijven in de gemeente. O.a. de onroerende zaakbelasting (OZB), rioolheffing, afvalstoffenheffing, reclamebelasting en/of grafonderhoudsrecht kunnen worden berekend. 


Welke peildatum wordt er gebruikt?

De waardepeildatum is 1 januari 2020.


Waar wordt de opbrengst van de belastingen voor gebruikt?

De gemeente gebruikt de opbrengst van de gemeentelijke belastingen om allerlei taken uit te voeren. U kunt hierbij denken aan onderhoud van wegen en openbaar groen, openbare verlichting, sport, uitkeringen, werkgelegenheidsprojecten en/of subsidies. Ook wordt het geld gebruikt voor projecten om de gemeente aantrekkelijk en leefbaar te houden. De tarieven van de belastingen worden jaarlijks bij de behandeling van de begroting bepaald, omdat dan wordt afgesproken wat er aan gemeentelijke belastingen moet binnenkomen om de taken van de gemeente te kunnen uitvoeren en bekostigen.


Ik woon in de gemeente en ik heb een koopwoning, waar betaal ik voor?

Als eigenaar van een woning betaald u de OZB (onroerende-zaakbelasting), afvalstoffenheffing, rioolheffing en eventueel grafonderhoud.


Ik woon in de gemeente en ik heb een huurwoning, waar betaal ik voor?

Als inwoner van de gemeente betaalt u afvalstoffenheffing, rioolheffing en eventueel grafonderhoudsrecht. 


Ik heb een bedrijf in de gemeente, waar betaal ik voor?

Als eigenaar/gebruiker van een bedrijfspand in de gemeente betaald u de OZB (onroerende-zaakbelasting), rioolheffing en eventueel reclamebelasting. Als eigenaar van het pand betaald u OZB eigenaren gedeelte. Als gebruiker van het pand betaald u de OZB gebruikers gedeelte. Indien u zowel eigenaar als gebruiker bent van het pand betaald u beide soorten OZB. De reclamebelasting wordt alleen belast aan bedrijven binnen een afgebakend gebied wat door de Stichting Ondernemersfonds Ommen is samengesteld en deze belasting wordt alleen berekend indien het pand een reclame-uiting heeft welke zichtbaar is vanaf de openbare weg. 


Wat wordt er bedoeld met afvalstoffenheffing variabel?

Met afvalstoffenheffing variabel wordt bedoeld het aantal aanbiedingen die hebben plaats gevonden met uw milieupas of RST-container. De aanbiedingen worden altijd achteraf in rekening gebracht en hebben betrekking op het voorgaande jaar of de periode in het huidige jaar dat u gebruiker was.


Hoe kan ik het bedrag betalen?

U kunt het bedrag op meerdere manieren voldoen. U kunt het bedrag zelf overmaken onder vermelding van het aanslagnummer. U mag dan het bedrag in 2 termijnen voldoen. Ook is het mogelijk om het totaalbedrag te voldoen door middel van automatische incasso. Aanslagen met een totaalbedrag tussen de € 100,- en € 2.000,- kunnen in maximaal tien termijnen gedurende het belastingjaar worden geïncasseerd. Het aantal termijnen is afhankelijk van de dagtekening van de aanslag. Het minimale aantal termijnen is vier. Bedraagt het totaal aanslagbedrag minder dan € 100,- of meer dan € 2.000,- dan wordt het totaalbedrag standaard in 2 termijnen geïncasseerd. Indien dit tot problemen leidt, neem dan contact op met de gemeente voor een betalingsregeling, zodat u de aanslag in meerdere termijnen kunt betalen.   


Hoe kan ik een betalingsregeling aanvragen?

Indien u niet de mogelijkheid heeft om het bedrag in 2 termijnen zelf over te maken of het te voldoen via automatische incasso dan kan u zelf een betalingsregeling aanvragen. Dit kan via het online formulier Aanvragen betalingsregeling.


Hoe kan ik een automatische incasso krijgen?

U kunt een automatische incasso digitaal aanvragen via de website Betaling, u heeft hiervoor een DigiD code nodig. Mocht het niet lukken om dit digitaal te doen dan kunt u ook een machtigingskaart voor de automatische incasso telefonisch aanvragen via 14-0529


Hoe kan ik een rekeningnummer wijzigen?

Een rekeningnummer wijzigen kan digitaal via de website Betaling, dit gaat via de machtiging voor automatische incasso. Indien het niet mogelijk is om dit via Digi-D te doen dan is het mogelijk om door middel van een machtigingskaart dit door te geven. Deze machtigingskaart kunt u per email, via gemeente@ommen.nl of telefonisch opvragen via 14-0529.


Ik ben verhuisd, waarvoor moet ik betalen?

Ik ben verhuisd en niet meer belastingplichtig in de gemeente. Wat moet ik betalen? Als u na 1 januari bent verhuisd ontvangt u nog een aanslag voor uw vorige woning. Wanneer u uw verhuizing gemeld hebt bij Burgerzaken wordt dit geautomatiseerd doorgegeven aan Belastingen. Het OZB-eigenarendeel heeft geen invloed op uw verhuizing, de registratie van het kadaster is hiervoor bepalend. In de meeste gevallen wordt de OZB verrekend met de nieuwe eigenaar via de notaris. Wanneer u bent verhuisd in januari of begin februari ontvangt u gelijk de juiste bedragen op uw aanslagbiljet. Ben u later in de maand februari of daarna verhuisd dan ontvangt u de aanslag van het gehele jaar. De eerstvolgende maand na uw verhuizing ontvangt u een vermindering voor het vastrecht afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Wanneer u na 1 januari afval aangeboden hebt via uw RST-container of milieupas ontvangt u naast de vermindering een aanslagbiljet afvalstoffenheffing variabel met de afrekening van uw milieupas of RST-container.


Ik ben verhuisd binnen de gemeente en nog belastingplichtig. Wat moet ik betalen?

U bent belastingplichtig voor een geheel jaar vastrecht afvalstoffenheffing en rioolheffing, ongeacht op welk adres u woont binnen de gemeente. U ontvangt geen vermindering of nieuwe aanslag. Het OZB-eigenarendeel heeft geen invloed op uw verhuizing, de registratie van het kadaster is hiervoor bepalend. In de meeste gevallen wordt de OZB verrekend met de nieuwe eigenaar via de notaris.


Ik ben geen eigenaar meer van de woning, waarom moet ik toch betalen?

Als u op 1 januari van het jaar eigenaar bent van de woning dan krijgt u voor het gehele jaar de onroerende zaakbelasting doorberekend. Dit wordt in de meeste gevallen verrekend bij de notaris. 


Hoe kan ik kwijtschelding aanvragen?

U kunt via de website Kwijtschelding digitaal de kwijtschelding aanvragen. Mocht u niet in de mogelijkheid zijn om dit digitaal te doen dan kunt u via het contactformulier op de site of telefonisch via 14-0529 een formulier aanvragen. 

Let op! Het aanvragen van kwijtschelding voor waterschapsbelastingen doet u per 1 januari 2020 bij het GBLT.


Ik heb de aanslag niet per post ontvangen, hoe kan dit?

Het aanslagbiljet kan op 2 manieren worden toegestuurd. Per post of digitaal via www.mijnoverheid.nl. De aanslag wordt alleen digitaal verstuurd als u zelf dit heeft aangegeven op uw eigen pagina van mijnoverheid.nl. Heeft u dit niet geselecteerd dan wordt de aanslag automatisch per post toegestuurd. U bent ook zelf de enige die dit kan wijzigen via www.mijnoverheid.nl


Ik wil de aanslag in de toekomst digitaal ontvangen, kan dit?

Mocht u de aanslag gemeentelijke belastingen per post hebben ontvangen en voortaan digitaal willen ontvangen, dan kunt u dit op de website van MijnOverheid aangeven. MijnOverheid biedt u toegang tot uw post, uw persoonlijke gegevens en uw lopende zaken bij steeds meer overheidsdiensten, zoals de Belastingdienst, Kadaster, RDW, SVB, UWV en gemeenten.


Gaat de waterschapsbelasting ook via de gemeente?

De gemeente beheert niet de waterschapsbelasting. Dit gaat via het GBLT. Het GBLT is bereikbaar via 088 064 5555.


Wat verandert er bij overlijden?

Bij overlijden zal er ten name van de erven een vermindering worden verstuurd over de periode dat er geen gebruik was. Er zal nog wel eventueel een aanslag volgen voor de ledigingen van de RST-container of milieupas (afvalstoffenheffing variabel). Mocht er nog iemand op het adres ingeschreven staan dan zal deze als hoofdbewoner worden aangemerkt en zal deze persoon een nieuwe aanslag ontvangen voor de gebruikerslasten (afvalstoffenheffing en rioolheffing). Wanneer er op de naam van de overledene een automatische incasso was afgegeven gaat de automatische incasso niet over op naam van de nieuwe belastingplichtige. Automatische incasso is persoonsgebonden. Mocht u graag een automatische incasso willen dan kunt u dit digitaal aanvragen via de website https://www.ommen.nl/inwoners/belastingen/betaling.html,

Mocht de overledene een koopwoning hebben (gehad) dan zal de OZB niet worden verminderd, omdat het een tijdstip belasting is. Dit houdt in dat diegene die op 1 januari de eigenaar is van een woning belastingplichtig is voor de OZB. Is de woning volgend jaar nog niet verkocht dan zal de aanslag OZB op naam van “erven van” worden opgelegd. Mocht er na het overlijden van de te naam gestelde geen personen meer staan ingeschreven op het adres dan worden automatisch de containers/milieupas geblokkeerd. 


Hoe wordt de WOZ-waarde van mijn object bepaald?

De WOZ-waarde van uw object wordt jaarlijks, onafhankelijk van de vorige WOZ-waarde, vastgesteld. De waarde wordt bepaald naar de marktsituatie van 1 januari vorig jaar. Deze datum 1 januari vorig jaar, wordt de waardepeildatum genoemd. Wanneer er in de periode van 1 januari vorig jaar tot 1 januari van dit jaar een verbouwing, afbrak of bestemmingswijziging is geweest, dan wordt uitgegaan van deze gewijzigde gegevens op 1 januari van dit jaar. 

Voor woningen wordt de WOZ-waarde vastgesteld aan de hand van min of meer vergelijkbare woningen die zijn verkocht op of rondom de waardepeildatum. Hierbij wordt rekening gehouden met de objectkenmerken van uw object in vergelijking met de objectkenmerken van de verkochte woningen. Ook worden de verkoopcijfers gecontroleerd op de omstandigheden waarmee een verkoop was gemoeid aangezien niet alle verkoopcijfers geschikt zijn als onderbouwing. U kunt hierbij denken aan verkoop aan familie, zittende huurder of een verkoop door een veiling. 

Bij de waardering van bijvoorbeeld een kantoor of winkel wordt uitgegaan van de huurwaarde per vierkante meter en de kapitalisatiefactor. Een kapitalisatiefactor wordt bepaald door huurprijzen met verkoopcijfers van dezelfde objecten te delen. 


Ik ben het niet eens met de WOZ waarde, wat kan ik doen?

Wanneer u het niet eens bent met de vastgestelde WOZ-waarde, een vraag hebt of onjuistheden constateert dan kunt u contact opnemen via het contactformulier via de website https://www.ommen.nl/inwoners/belastingen.html. Ook kunt u ons bellen via het telefoonnummer 14-0529. In dit gesprek nemen we uw vragen, opmerkingen en eventueel onjuistheden met u door. Meestal is uw vraag, opmerking of onjuistheid op te lossen door één contactmoment.  

Mocht u na het contactmoment niet tevreden zijn of het niet eens zijn met de vastgestelde WOZ-waarde dan kunt u, binnen zes weken na dagtekening van de aanslag, eenvoudig digitaal of schriftelijk formeel bezwaar indienen. De gemeente heeft de voorkeur dat u uw bezwaarschrift digitaal indient door middel van het inloggen met uw DigiD. U kunt dit doen via  de website https://www.ommen.nl/inwoners/belastingen.html. In het beveiligde formulier wordt u door een aantal velden begeleid die moeten worden ingevuld voor uw bezwaarschrift. 

Schriftelijk bezwaar indienen is ook mogelijk. Een bezwaarschrift moet worden voorzien van een handtekening, NAW gegevens, dagtekening, aanslagnummer en reden van het bezwaar. Dit kan per post worden verstuurd naar: Gemeente Ommen, afdeling Gegevensmanagement, Postbus 100, 7730 AC Ommen.


Bedrijven willen gratis voor mij een bezwaarschrift indienen, hoe kan dat?

Verschillende commerciële bureaus en makelaars bieden aan om kosteloos (no cure co pay) een bezwaarschrift in te dienen. Kosteloos is dit helaas niet aangezien deze bureaus de rekening van ruim € 700,- per gegrond bezwaarschrift voor hun werkzaamheden naar de gemeente sturen. Uiteindelijk betalen alle belastingplichtigen dit met elkaar. Mocht u overwegen bezwaar in te dienen met behulp van een no cure, no pay bureau, neem dan eerst contact met ons op. Wellicht komen we er samen uit als direct blijkt dat er een fout is gemaakt. Daarnaast kan de gemeente u adviseren over hoe u gemakkelijk een bezwaarschrift kan indienen.


Hoe kan ik een kopie van de aanslag/ taxatieverslag krijgen?

U kunt online een kopie aanslag /taxatieverslag opvragen. Dit kan via deze website. U bent hiervoor uw BSN nummer en het totaalbedrag (inclusief de komma) van de aanslag nodig. Ook kunt u via MijnOverheid uw taxatieverslag bekijken. Deze staat onder het onderwerp 'Wonen, WOZ-gegevens'

Mocht het niet mogelijk zijn om dit digitaal op te vragen dan kunt u dit opvragen via het contactformulier op de website of telefonisch via 14-0529. 

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.