VERORDENING WINKELTIJDEN OMMEN 2019

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Verordeningen
Publicatiedatum:
17-06-2020VERORDENING WINKELTIJDEN OMMEN 2019

De raad van de gemeente Ommen;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 november 2019;

 

overwegende dat:

 • -

  de vrijstellingsmogelijkheden voor de winkelopenstelling buiten de in de wet voorgeschreven winkeltijden aanzienlijk zijn verruimd;

 

gelet op artikel 3 van de Winkeltijdenwet en de gemeentewet;

 

Besluit:

 

De Verordening Winkeltijden Ommen 2019 vast te stellen.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  wet: de Winkeltijdenwet

 • b.

  feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag , eerste en tweede Kerstdag.

 • c.

  werkdagen: maandag tot en met zaterdag

Artikel 2 Beslistermijn

 • 1.

  Burgemeester en wethouders beslissen op een aanvraag om ontheffing binnen 8 weken.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen de beslissing voor ten hoogste 6 weken verdagen.

 • 3.

  De aanvrager wordt schriftelijk van de verdaging op de hoogte gesteld voor afloop van de in het eerste lid bedoelde termijn.

Artikel 3 Overdracht van de ontheffing

 • 1.

  Ontheffingen op grond van deze verordening zijn overdraagbaar na verkregen toestemming van burgemeester en wethouders;

 • 2.

  In geval van een voorgenomen overdracht van de in het eerste lid bedoelde ontheffingen doet de houder van de ontheffing hiervan onmiddellijk schriftelijk mededeling aan het college van burgemeester en wethouders onder vermelding van de naam en het adres van de voorgestelde rechtverkrijgende

Artikel 4 Intrekken of wijzigen ontheffing

Burgemeester en wethouders kunnen een ontheffing intrekken of wijzigen als:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  verandering van omstandigheden of inzichten dit naar hun oordeel noodzakelijk maken in het belang van de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist

 • c.

  exploitatie van de winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde,  de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarbij gestelde termijn; of

 • f.

  de houder dit verzoekt.

Artikel 5 Zon en feestdagenregeling (koopzondagen)

  • 1.

   De verboden genoemd in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b van de wet, voor zover winkels niet opengaan voor 12.00 uur, gelden niet voor winkels in de gemeente. 

  • 2.

   De in het eerste lid vervatte vrijstelling houdt in dat de mogelijkheid bestaat voor openstelling van winkels op zon- en feestdagen vanaf 12.00 uur.

   

Artikel 6 Procedure vaststelling koopzondagen

Vervallen

Artikel 7 Bepaalde winkels

 • Vervallen

   

Artikel 8 Openstelling anders dan door verkoop

 • Vervallen

   

Artikel 9 Straatverkoop van bepaalde goederen

Vervallen

Artikel 10 Bejaardenoorden en ziekenhuizen

Vervallen

Artikel 11 Toerisme

Vervallen

Artikel 12 Ontheffing zon- en feestdagen

 • Vervallen

   

Artikel 13 Ontheffing zon- en feestdagen ingeval van bijzonder omstandigheden

 • Vervallen

   

Artikel 14 Ontheffing openstelling op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan op aanvraag ontheffing verlenen van de verboden van artikel 2 van de wet, voor zover betrekking hebbend op werkdagen

 • 2.

  De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel

Artikel 15 Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door burgemeester en wethouders aangewezen toezichthouders.

Artikel 16 Intrekking oude verordening en overgangsrecht

De Verordening winkeltijden Ommen 2016 wordt ingetrokken op het moment dat deze verordening in werking treedt.

Artikel 17 Inwerkingtreding en citeertitel

Deze verordening treedt in werking de dag na publicatie en kan worden aangehaald als: Verordening Winkeltijden Ommen 2019

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Ommen, 28 november 2019

De raad voornoemd,

De griffier, De voorzitter,

J.A.R.Tenkink, Mr. drs. J.M. Vroomen

Artikelsgewijze toelichting Verordening Winkeltijden Ommen

 

Artikel 1

In dit artikel zijn een aantal begrippen die in de verordening worden gebruikt nader uitgelegd.

 

Artikel 2

Door de wijziging van de Winkeltijden wet is de bevoegdheid van gemeenten  zo ruim geworden dat in principe zowel complete handhaving van de verboden als het volledig terzijde stellen daarvan tot de mogelijkheden behoort. Voor de gemeente Ommen is geen algemene vrijstelling voor zon- en feestdagen opgenomen.

 

Artikel 3

In dit artikel staan de gronden op basis waarvan de ontheffing kan worden gewijzigd of ingetrokken.

 

Artikel 4

Dit artikel spreekt voor zich.

 

Artikel 5 tot en met 13: Vervallen.

Deze artikelen regelden de aanvraag tot aanwijzing van en vrijstellingen met betrekking tot de zon- en feestdagen. Het ging hierbij in de verordening Winkeltijden Ommen 2016 om maximaal 12 koopzondagen, waarvan maximaal 8 aaneengesloten in het zomerseizoen. De Handelsvereniging Ommen was de gesprekspartner van het college en vroeg de ontheffing namens de ondernemers aan.

 

Artikel 14

Op basis van dit artikel kunnen burgemeester en wethouders ontheffing verlenen aan winkelsom open te gaan op werkdagen voor 06.00 uur of na 22.00 uur.

 

Artikel 15

Op grond van dit artikel kunnen burgemeester en wethouders personen aanwijzen die belast worden met het toezicht op de naleving van de winkeltijdenverordening.

 

Artikel 16

Regelt het overgangsrecht

 

Artikel 17

In dit artikel is bepaald wanneer de verordening in werking treedt. Daarnaast is bepaald hoe de verordening moet worden geciteerd.