Rechtbank Overijssel, de voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht Postbus 10067

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Verkeersbesluiten
Publicatiedatum:
03-12-2019Rechtbank Overijssel, de voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht Postbus 10067

Logo Ommen

Onderwerp:

Verkeersbesluit aanwijzing extra gehandicaptenparkeerplaatsen nabij Patrijsstraat 2 Ommen

 

 

Korte samenvatting:

Vaststellen verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaatsen

 

Advies:

 

 

De Algemeen Directeur van de gemeente Ommen;

 

gelet op de "Nadere regeling mandaat en volmacht gemeente Ommen 2019", vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Ommen op 18 december 2018, waarbij de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten als bedoeld in artikel 18, eerste lid, onder d van Wegenverkeerswet 1994 aan hem in mandaat is gegeven;

 

gelet op het bepaalde in artikel 18, 1e lid, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

 

gelet op het bepaalde in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

 

Overwegende:

 

- dat ten behoeve van de bewoners en bezoekers van wooncentrum ‘Nijenhaghen’, Patrijsstraat 2 in Ommen, behoefte is aan meerdere gehandicaptenparkeerplaatsen op de nabij het centrum gelegen parkeerplaats;

 

- dat het huidig aantal gehandicaptenparkeerplaatsen op deze parkeerplaats niet meer overeenstemt met de actuele behoefte;

 

- dat woningstichting ‘Vechtdal Wonen, eigenaar van de betreffende (openbaar en vrij toegankelijke) parkeerplaats, heeft verzocht om het aantal gehandicaptenparkeerplaatsen met in totaal vier gehandicaptenparkeerplaatsen uit te breiden;

 

- dat één of meerdere borden E6 van deze gehandicaptenparkeerplaatsen word(t)(en) voorzien van een onderbord met kenteken ten behoeve van het voertuig, dat bij (een) bewoner(s) in gebruik is;

 

- dat er voldoende aanleiding bestaat voor inwilliging van dit verzoek;

 

- dat in onderstaand besluit de verkeerstekens zullen worden benoemd conform artikel 96 van het RVV 1990;

 

 

B E S L U I T;

 

 

1. de parkeerplaatsen, zoals die zijn aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening en gelegen nabij Patrijsstraat 2 te Ommen , door plaatsing van het bord E6 aan te wijzen als algemene gehandicaptenparkeerplaats en één of meerdere van deze gehandicaptenparkeerplaatsen te voorzien van een onderbord met kenteken ten behoeve van het voertuig, dat bij (een) bewoner(s) van wooncentrum ‘Nijenhaghen in gebruik is;

2. een afschrift van dit besluit te zenden aan:

- de aanvrager;

- het hoofd van de afdeling Openbaar Gebied Infrastructuur , gebouwen en gronden;

- het hoofd van de afdeling Openbaar gebied Buitendienst;

- de teamchef van de Politie Oost Nederland, district IJsselland, afdeling Vechtdal;

3. het besluit treedt een dag na bekendmaking van het besluit in werking;

4. de bekendmaking van dit besluit geschiedt op de gebruikelijke wijze in de digitale Staatscourant en het weekblad Ommer Nieuws.

 

 

Ommen, 22 november 2019

 

 

Namens Burgemeester en Wethouders,

 

Jan Blaauw

Algemeen Directeur

Gemeente Ommen

 

 

Bezwaarprocedure

 

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ommen. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via het digitale loket op www.Ommen nl. U hebt hiervoor wel een DigiD nodig.

 

Volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb) moet u het bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden. Onderteken uw bezwaarschrift en vermeld:

• uw naam en adres;

• de datum waarop u uw bezwaarschrift hebt geschreven;

• een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar is gericht of een kopie van deze brief;

• de redenen voor uw bezwaar.

 

Daarnaast kunt u volgens artikel 8.81 van de Awb de Voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, als er sprake is van zogenoemde ‘onverwijlde spoed’. U kunt alleen een voorlopige voorziening aanvragen, als u ook binnen zes weken een bezwaarschrift indient. U kunt uw verzoek om een voorlopige voorziening richten aan:

8000 GB Zwolle