Onderwerp:

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Verkeersbesluiten
Publicatiedatum:
20-08-2019Onderwerp:

Logo Ommen

Aanvraag gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats.

Korte samenvatting:

Vaststellen verkeersbesluit gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats

Advies:

De Algemeen Directeur van de gemeente OMMEN;

Gelet op de "Nadere regeling mandaat en volmacht gemeente Ommen 2019", vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Ommen op 18 december 2018, waarbij de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten als bedoeld in artikel 18, eerste lid, onder d van Wegenverkeerswet 1994 aan hem in mandaat is gegeven;

Gelet op het bepaalde in artikel 18, 1e lid, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

Gelet op het bepaalde in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

Overwegende:

 • -

  dat er bij de gemeente een verzoek is ingediend om aanwijzing van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de woning Lodderholt 20 te Ommen;

 • -

  dat verzoeker in het bezit is van een geldige gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurder;

 • -

  dat er voldoende aanleiding bestaat voor inwilliging van dit verzoek;

 • -

  dat de aan te wijzen gehandicaptenparkeerplaats in eigendom en beheer is bij de gemeente Ommen;

B E S L U I T;

 • 1.

  door het plaatsen van het bord model E6 conform bijlage 1 van het RVV 1990 met bijbehorend onderbord met daarop het kenteken van het voertui9 dat in gebruik is bij de aanvrager tot het aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

 • 2.

  een afschrift van dit besluit te zenden aan:

  • -

   de aanvrager;

  • -

   het hoofd van de afdeling Openbaar Gebied Infrastructuur , gebouwen en gronden;

  • -

   het hoofd van de afdeling Openbaar gebied Buitendienst;

  • -

   de teamchef van de Politie Oost Nederland, district IJsselland, afdeling Vechtdal;

 • 3.

  het besluit treedt een dag na bekendmaking van het besluit in werking;

 • 4.

  de bekendmaking van dit besluit geschiedt op de gebruikelijke wijze in de digitale Staatscourant en het weekblad Vechtdal Centraal.

Ommen, 6 augustus 2019

Namens Burgemeester en Wethouders,

Jan Blaauw

Algemeen Directeur

Gemeente Ommen

Bezwaarprocedure

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ommen. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via het digitale loket op www.Ommen nl. U hebt hiervoor wel een DigiD nodig.

Volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb) moet u het bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden. Onderteken uw bezwaarschrift en vermeld:

• uw naam en adres;

• de datum waarop u uw bezwaarschrift hebt geschreven;

• een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar is gericht of een kopie van deze brief;

• de redenen voor uw bezwaar.

Daarnaast kunt u volgens artikel 8.81 van de Awb de Voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, als er sprake is van zogenoemde ‘onverwijlde spoed’. U kunt alleen een voorlopige voorziening aanvragen, als u ook binnen zes weken een bezwaarschrift indient. U kunt uw verzoek om een voorlopige voorziening richten aan:

Rechtbank Overijssel, de voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht

Postbus 10067

8000 GB Zwolle