Verkeersbesluit voetgangersoversteekplaats Zwolseweg

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Verkeersbesluiten
Publicatiedatum:
31-07-2019Verkeersbesluit voetgangersoversteekplaats Zwolseweg

Logo Ommen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ommen;

gelet op artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994, waarin is bepaald dat de plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden voor zover daardoor een gebod of een verbod ontstaat of wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

gelet op artikel 12 van deze algemene maatregel van bestuur, het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, waarin de verkeerstekens worden genoemd, waarvan de plaatsing of verwijdering dient te geschieden krachtens verkeersbesluit;

gelet op de "Nadere regeling mandaat en volmacht gemeente Ommen 2019", vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Ommen op 18 december 2018, waarbij de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten als bedoeld in artikel 18, eerste lid, onder d van Wegenverkeerswet 1994 aan hem in mandaat is gegeven;

Overwegende:

- dat de Zwolseweg gelegen is binnen de bebouwde kom van Ommen;

- dat Zwolseweg in beheer is bij de gemeente Ommen;

- dat de Zwolseweg een weg is als bedoeld in artikel 18, lid 1 onder de van de WVW 1994;

- dat de gemeentelijke wegencategorisering van de gemeente Ommen is vastgelegd in de Verkeersvisie Ommen 2030;

- dat de Zwolseweg gecategoriseerd is als erftoegangsweg met een maximum geldende snelheid van 30 kilometer per uur;

- dat de verblijfsfunctie op een erftoegangsweg centraal staat;

- dat ondanks de categorisering als erftoegangsweg, de intensiteiten op de Zwolseweg fors te noemen zijn;

- dat deze intensiteiten veroorzaakt worden door de beperkte oversteekbewegingen over de Overijsselse Vecht in de omgeving van Ommen;

- dat uit snelheidsmetingen is gebleken dat de v85 op 53 km/uur ligt;

- dat de inrichting van de Zwolseweg niet conform de richtlijnen voor de inrichting van een erftoegangsweg is;

- dat de gemeente Ommen pas over kan gaan tot herinrichting van de weg wanneer onderhoud noodzakelijk is;

- dat de Zwolseweg niet opgenomen is in het meerjarig onderhoudsprogramma 2019-2022;

- dat de bewoners van de Zwolseweg bij de gemeente Ommen aangedrongen hebben op snelheid remmende maatregelen;

- dat de beheerders van Molen de Konijnbelt voornemens zijn het aantal exposities in de molen uit te breiden;

- dat de beheerders van de Molen de Konijnenbelt eveneens een combinatie zoeken met de toertochten van Rederij Peters;

- dat het bezoekers van de toertochten van Rederij Peters, na de toertocht voorzien worden van koffie/gebak in molen de Konijnenbelt;

- dat de beheerders van molen de Konijnenbelt de gemeente Ommen verzocht hebben voor het creëren van een oversteekplaats over de Zwolseweg;

- dat in de huidige inrichting van de Zwolseweg, aan de Vechtzijde geen voetpad gelegen is;

- dat voetgangers vanaf Rederij Peters via het fietspad richting de molen zouden moeten lopen;

- dat Rederij Peters een vergunningaanvraag heeft gedaan bij het Waterschap voor het realiseren van een opgang vanaf zijn terrein naar de Zwolseweg, tegenover de molen Konijnenbelt;

- dat bezoekers van Rederij Peters nu op een directe manier het terrein van Rederij Peters kunnen bereiken;

- dat daarnaast een oversteekbeweging vanaf de molen Konijnenbelt naar Rederij Peters (en vice versa) versterkt wordt;

- dat in dit geval een combinatie gezocht kan worden in het aanbrengen van een snelheid remmende maatregel en het faciliteren van een duidelijke oversteekbeweging;

- dat de locatie geschikt is voor het plaatsen van een snelheid remmende maatregel;

- dat hiermee een goede combinatie tussen beide ontwikkelingen/verzoeken aan de gemeente Ommen gemaakt kan worden;

- dat de locatie van de snelheid remmende maatregel met voetgangersoversteekplaats bij een toekomstige herinrichting van de Zwolseweg weer afgewogen wordt;

- dat het treffen van de bovengenoemde verkeersmaatregelen op basis van artikel 2 van de WVW 1994 strekken tot:

o het verzekeren van de veiligheid op de weg;

o het beschermen van weggebruikers en passagiers;

- dat geen van de in artikel 2 van de WVW 1994 genoemde belangen in het geding komt bij het realiseren van bovengenoemde maatregelen, gelet op voorgenoemde overwegingen;

- dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer overleg heeft plaatsgevonden met de verkeersadviseur van politie-eenheid Oost Nederland, district IJsselland, daartoe gemandateerd door de Korpschef;

- dat de verkeersadviseur over het voornemen tot het realiseren van een voetgangersoversteekplaats in het kader van de verkeersveiligheid negatief geadviseerd heeft;-

- dat dit negatieve advies zich strekt tot de locatiekeuze, de zichtbaarheid van de voetgangersoversteekplaats en de (hoge) gereden snelheid;

- dat het college van Ommen gezien de eerder genoemde overwegingen alsnog overgaat tot het aanleggen van de voetgangersoversteekplaats;

Besluit:

1.het realiseren van een voetgangersoversteekplaats, door middel van het aanbrengen van het verkeersbord L2 (4x) uit bijlage 1 van het RVV 1990 en markering op het wegdek in de Zwolseweg, ter hoogte van molen de Konijnenbelt;

Situatieschets:

Voetgangersoversteekplaats Zwolseweg

Ommen, juli 2019

 

Hoogachtend,

namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ommen,

 

J.Blaauw

Algemeen Directeur

Gemeente Ommen

 

Bezwaarprocedure

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Ommen. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via het digitale loket op www.ommen.nl. U hebt hiervoor wel een DigiD nodig.

Volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb) moet u het bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden. Onderteken uw bezwaarschrift en vermeld:

• uw naam en adres;

• de datum waarop u uw bezwaarschrift hebt geschreven;

• een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar is gericht of een kopie van dit besluit (deze brief);

• de redenen voor uw bezwaar.

Daarnaast kunt u volgens artikel 8.81 van de Awb de Voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, als er sprake is van zogenoemde ‘onverwijlde spoed’. U kunt alleen een voorlopige voorziening aanvragen, als u ook binnen zes weken een bezwaarschrift indient. U kunt uw verzoek om een voorlopige voorziening richten aan:

Rechtbank Overijssel, de voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht

Postbus 10067

8000 GB Zwolle