Verkeersbesluit openbare laadvoorzieningen gemeente Ommen

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Verkeersbesluiten
Publicatiedatum:
31-07-2019Verkeersbesluit openbare laadvoorzieningen gemeente Ommen

Logo Ommen

De Algemeen Directeur van de gemeente Ommen;

gelet op artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994, waarin is bepaald dat de plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden voor zover daardoor een gebod of een verbod ontstaat of wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

gelet op artikel 12 van deze algemene maatregel van bestuur, het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, waarin de verkeerstekens worden genoemd, waarvan de plaatsing of verwijdering dient te geschieden krachtens verkeersbesluit;

gelet op de "Nadere regeling mandaat en volmacht gemeente Ommen 2019", vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Ommen op 18 december 2018, waarbij de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten als bedoeld in artikel 18, eerste lid, onder d van Wegenverkeerswet 1994 aan hem in mandaat is gegeven;

Overwegende:

- dat de gemeente Ommen een gastvrije en duurzame gemeente wil zijn en elektrisch rijden wil stimuleren en faciliteren;

- dat de vraag naar openbare laadvoorzieningen de komende jaren zal toenemen;

- dat de gemeente Ommen daarom sinds 1 juli 2018 onderdeel is van de ‘Overijsselse en Gelderse slimme aanpak inzake openbare laadinfrastructuur’

- dat de concessiehouder voor een periode van 3 jaar openbare laadinfrastructuur in de gemeente Ommen mag realiseren;

- dat een inwoner of forens uit de gemeente Ommen een aanvraag voor het plaatsen van een openbare laadpaal in zijn omgeving mag indienen;

- dat de gemeente Ommen daarnaast ook bezoekers van het centrum van Ommen wil faciliteren in de mogelijkheid tot het opladen van elektrische voertuigen;

- dat de gemeente Ommen daarom een verzoek heeft ingediend voor het plaatsen van strategische laadpalen in de gemeente Ommen;

- dat deze aanvraag voldoet aan de voorwaarden die gesteld worden in de ‘beleidsregel openbare laadinfrastructuur elektrisch voertuigen gemeente Ommen’

- dat de volgende locaties door de concessiehouder als rendabel geacht worden:

o Parkeerterrein Voormars;

o Parkeerterrein Den Oordt;

o Parkeerterrein Sportpark Westbroek;

o Parkeerterrein gemeentehuis Ommen;

- dat met deze vier voorgestelde locaties voldaan wordt aan de verwachte behoefte naar laden van elektrische voertuigen in de openbare ruimte;

- dat de provincie Overijssel het beleidsuitgangspunt heeft dat elke kern groter dan 1000 inwoners voorzien zou moeten zijn van minimaal één openbare laadpaal;

- dat de provincie Overijssel voor het realiseren van dit beleidsuitgangspunt de zogenaamde Basis-op-Orde laadpalen beschikbaar stelt;

- dat de kern Ommen al voldoet aan dit criterium door de aanwezigheid van een openbare laadpaal bij de Carroussel;

- dat de kern Lemele in aanmerking komt voor het plaatsen van een Basis-op-Orde laadpaal;

- dat deze mogelijkheid besproken is met Plaatselijk Belang Lemele en zij de meerwaarde van het plaatsen van deze Basis-op-Orde laadpaal zien;

- dat de potentiele locatie van deze Basis-op-Orde laadpaal afgestemd is met Plaatselijk Belang Lemele;

- dat een openbare laadpaal twee aansluitingen voor elektrische voertuigen kent;

- dat gezien de huidige behoefte aan het laden van elektrische voertuigen in de openbare ruimte, alleen op de locatie parkeerterrein Voormars twee parkeervakken gereserveerd worden voor het opladen van elektrische voertuigen;

- dat voor de overige locaties in eerste instantie één parkeervak gereserveerd wordt voor het opladen van elektrische voertuigen;

- dat wanneer in de toekomst de behoefte aan openbaar laden groter wordt, een tweede parkeervak gereserveerd kan worden voor het opladen van elektrische voertuigen;

- dat de gereserveerde parkeervakken gerealiseerd worden door middel van het plaatsen van bord E4 uit bijlage 1 van het RVV 1990, een onderbord met de tekst ‘opladen elektrische voertuigen’ en een onderbord dat aanduidt op welke parkeervakken deze reservering van toepassing is;

- dat het treffen van de deze verkeersmaatregelen op basis van artikel 2 van de Wvw 1994 strekt tot het in stand houden van de weg en het waarborgen van het gebruik daarvan;

- dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer overleg heeft plaatsgevonden met de verkeersadviseur van politie-eenheid Oost Nederland, district IJsselland, daartoe gemandateerd door de Korpschef en hij akkoord is met de voorgestelde maatregelen;

- dat de voorgestelde locaties inclusief bebording behorende bij dit verkeersbesluit is bijgevoegd in de bijlage.

Besluit:

 • 1.

  tot het reserveren van parkeervakken ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen, door middel van het plaatsen van bord E4 uit bijlage 1 van het RVV 1990, een onderbord met tekst ‘opladen elektrische voertuigen’ en een onderbord dat aanduidt welke parkeervakken gereserveerd zijn, op de volgende locaties:

  • a.

   Parkeerterrein Voormars in Ommen (twee parkeervakken);

  • b.

   Parkeerterrein Den Oordt in Ommen (één parkeervak);

  • c.

   Parkeerterrein sportpark Westbroek in Ommen (één parkeervak);

  • d.

   Parkeerterrein gelegen bij het gemeentehuis van Ommen (één parkeervak);

  • e.

   Zandeinde in Lemele, ter hoogte van het sportpark (één parkeervak);

Situatieschetsen:

Locatie parkeerterrein Voormars - Ommen

Locatie parkeerterrein Den Oordt - Ommen

Locatie parkeerterrein sportpark Westbroek - Ommen

Locatie parkeerterrein gemeentehuis Ommen

Locatie Zandeinde - Lemele

Ommen, juli 2019

 

Hoogachtend,

namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ommen,

 

J.Blaauw

Algemeen Directeur

Gemeente Ommen

 

Bezwaarprocedure

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ommen. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via het digitale loket op www.ommen.nl. U hebt hiervoor wel een DigiD nodig.

Volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb) moet u het bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden. Onderteken uw bezwaarschrift en vermeld:

• uw naam en adres;

• de datum waarop u uw bezwaarschrift hebt geschreven;

• een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar is gericht of een kopie van dit besluit (deze brief);

• de redenen voor uw bezwaar.

Daarnaast kunt u volgens artikel 8.81 van de Awb de Voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, als er sprake is van zogenoemde ‘onverwijlde spoed’. U kunt alleen een voorlopige voorziening aanvragen, als u ook binnen zes weken een bezwaarschrift indient. U kunt uw verzoek om een voorlopige voorziening richten aan:

Rechtbank Overijssel, de voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht

Postbus 10067

8000 GB Zwolle