Besluit van de directeur publieke gezondheid van de gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland houdende regels omtrent mandaat managers IJsselland en teamleiders IJsselland (Mandaatbesluit managers GGD IJsselland en teamleiders Veiligheidsregio IJsselland 2019)

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekking
Publicatiedatum:
27-06-2019Besluit van de directeur publieke gezondheid van de gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland houdende regels omtrent mandaat managers IJsselland en teamleiders IJsselland (Mandaatbesluit managers GGD IJsselland en teamleiders Veiligheidsregio IJsselland 2019)

 

De directeur publieke gezondheid van GGD IJsselland;

 

Overwegende dat:

 • -

  de interne organisatie van GGD IJsselland met ingang van 1 januari 2019 is gewijzigd;

 • -

  de teamleiders van HRM, Financiën, Informatie & automatisering en Facilitaire zaken van Veiligheidsregio IJsselland specifieke taken voor GGD IJsselland verrichten

 

Gelet op:

 • -

  artikel 8, lid 1, van het Delegatie- en mandaatbesluit GGD IJsselland 2019

 

Besluit:

 • -

  het ‘Mandaatbesluit managers GGD IJsselland en teamleiders Veiligheidsregio IJsselland 2019’ vast te stellen

Artikel 1 Verlening mandaat, volmacht en machtiging; ondertekening

 • 1.

  De directeur publieke gezondheid verleent de strategisch managers, de programmamanager en de teammanagers van de GGD en de teamleiders van HRM, Financiën, Informatie & automatisering en Facilitaire zaken van de Veiligheidsregio mandaat, machtiging respectievelijk volmacht om besluiten te nemen zoals opgenomen in bijgevoegde overzichten ter uitoefening van de daarbij genoemde bevoegdheden, het verrichten van daarmee verbonden rechtshandelingen en het verrichten van daarmee samenhangende feitelijke handelingen.

 • 2.

  Het verleende mandaat omvat tevens de bevoegdheid tot ondertekening van de krachtens het mandaat genomen besluiten, tenzij ondertekening expliciet is voorbehouden aan de directeur publieke gezondheid.

 • 3.

  Documenten die krachtens ondermandaat worden afgehandeld worden ondertekend met ‘namens het dagelijks bestuur’, gevolgd door ‘drs. A.M. (Rianne) van den Berg, directeur publieke gezond-heid’, aangevuld met ‘namens deze’, gevolgd door de naam en de functie van respectievelijk ‘strategisch manager’, ‘programmamanager’, ‘teammanager’ of ‘teamleider van HRM of Financiën of Informatie & automatisering of Facilitaire zaken van Veiligheidsregio IJsselland’.

Artikel 2 Algemene beleidsregels beperkingen en voorwaarden

De uitoefening van het mandaat, de machtiging en de volmacht, bedoeld in artikel 1:

 • a.

  is gericht op de realisering van wettelijk vastgestelde taken en regels en geschiedt met inacht-neming van het ter zake geldende recht;

 • b.

  gebeurt binnen de financiële middelen, zoals beschikbaar gesteld in de vastgestelde programma-begroting en voor zover deze niet zijn uitgeput;

 • c.

  vindt plaats overeenkomstig vastgesteld of bestaand beleid voor de taken van de GGD.

Artikel 3 Vervanging

 • 1.

  Bij afwezigheid of verhindering van een strategisch manager van de GGD kan de andere strategisch manager het mandaat, de machtiging of de volmacht uitoefenen.

 • 2.

  Bij afwezigheid of verhindering van de programmamanager van de GGD vervalt het mandaat, de machtiging of de volmacht.

 • 3.

  Bij afwezigheid of verhindering van een teammanager van de GGD gaat het mandaat, de machtiging of de volmacht over op zijn strategisch manager.

 • 4.

  Bij afwezigheid of verhindering van de teamleider van HRM of Financiën of Informatie & automatisering of Facilitaire zaken vervalt het mandaat, de machtiging of de volmacht van de betreffende teamleider.

Artikel 4 Vervallen mandaat, machtiging of volmacht

 • 1.

  Indien de uitoefening van een bevoegdheid de persoon, functie of enig ander belang van de strategisch manager van de GGD zelf betreft, vervalt het mandaat, de machtiging of de volmacht.

 • 2.

  Indien de uitoefening van een bevoegdheid de persoon, functie of enig ander belang van de programmamanager van de GGD zelf betreft, vervalt het mandaat, de machtiging of de volmacht.

 • 3.

  Indien de uitoefening van een bevoegdheid de persoon, functie of enig ander belang van de teammanager van de GGD zelf betreft, gaat het mandaat, de machtiging of de volmacht over op zijn strategisch manager.

 • 4.

  Indien de uitoefening van een bevoegdheid de persoon, functie of enig ander belang van de teamleider van HRM of Financiën of Informatie & automatisering of Facilitaire zaken van de Veiligheidsregio zelf betreft, vervalt het mandaat, de machtiging of de volmacht van de betreffende teamleider.

Artikel 5 Informatieplicht

Als de directeur publieke gezondheid daarom verzoekt, informeert de strategisch manager, de programmamanager of de teammanager van de GGD of de teamleider van HRM of Financiën of Informatie & automatisering of Facilitaire zaken van de Veiligheidsregio de directeur over de uitoefening van de bevoegdheden.

Artikel 6 Intrekken besluit

Het ’Mandaatbesluit managers GGD IJsselland en teamleiders Veiligheidsregio IJsselland’ wordt ingetrokken.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt na bekendmaking op 1 juli 2019 in werking en werkt terug tot en met 1 januari 2019.

Artikel 8 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als ‘Mandaatbesluit managers GGD IJsselland en teamleiders Veiligheidsregio IJsselland 2019’.

Aldus besloten op 20 juni 2019.

drs. A.M. (Rianne) van den Berg, directeur publieke gezondheid

OVERZICHT 1: VERLENING MANDAAT, VOLMACHT EN MACHTIGING DOOR DE DIRECTEUR PUBLIEKE GEZONDHEID AAN MANAGERS VAN DE GGD EN TEAMLEIDERS VAN DE VEILIGHEIDSREGIO VAN DE BEVOEGDHEID ‘HET BEHEER VAN DE ACTIVA EN PASSIVA VAN GGD IJSSELLAND EN DE ZORG VOOR ZOVER DEZE NIET AAN ANDEREN DAN HET DAGELIJKS BESTUUR IS OPGEDRAGEN, VOOR DE CONTROLE OP HET GELDELIJK BEHEER EN DE BOEKHOUDING’

Programma/

Onderdeel

Bevoegdheid

(Grondslag)

Mandaat, volmacht of machtiging aan

Specifieke beleidsregels/ beperkingen/voorwaarden

Bedrijfsvoering

(Algemeen)

het beheer van de activa en passiva van GGD IJsselland en de zorg, voor zover deze niet aan anderen dan het dagelijks bestuur is opgedragen, voor de controle op het geldelijk beheer en de boekhouding

(Regeling GGD IJsselland)

directeur publieke gezondheid

Ondermandaat is toegestaan aan de strategisch managers, de programma-manager en de teammanagers van GGD IJsselland en aan de teamleiders van HRM, Financiën, Informatie & automatisering en Facilitaire zaken van Veiligheidsregio IJsselland.

 

 

Bevoegdheid

Mandaat, volmacht of machtiging aan

Specifieke beleidsregels/beperkingen/voorwaarden

het beheer van de activa en passiva van GGD IJsselland en de zorg, voor zover deze niet aan anderen dan het dagelijks bestuur is opgedragen, voor de controle op het geldelijk beheer en de boekhouding

strategisch manager GGD

Voor zo ver dat is geregeld in de Financiële verordening GGD IJsselland 2019, de Controleverordening GGD IJsselland, de Beheerverordening GGD IJsselland en het Treasurystatuut GGD IJsselland 2016.

 

 

Bevoegdheid

Mandaat, volmacht of machtiging aan

Specifieke beleidsregels/beperkingen/voorwaarden

het beheer van de activa en passiva van GGD IJsselland en de zorg, voor zover deze niet aan anderen dan het dagelijks bestuur is opgedragen, voor de controle op het geldelijk beheer en de boekhouding

programmamanager GGD

Voor zo ver dat is geregeld in de Financiële verordening GGD IJsselland 2019, de Controleverordening GGD IJsselland, de Beheerverordening GGD IJsselland en het Treasurystatuut GGD IJsselland 2016.

 

Bevoegdheid

Mandaat, volmacht of machtiging aan

Specifieke beleidsregels/beperkingen/voorwaarden

het beheer van de activa en passiva van GGD IJsselland en de zorg, voor zover deze niet aan anderen dan het dagelijks bestuur is opgedragen, voor de controle op het geldelijk beheer en de boekhouding

teammanager GGD

Voor zo ver dat is geregeld in de Financiële verordening GGD IJsselland 2019, de Controleverordening GGD IJsselland, de Beheerverordening GGD IJsselland en het Treasurystatuut GGD IJsselland 2016.

 

Bevoegdheid

Mandaat, volmacht of machtiging aan

Specifieke beleidsregels/beperkingen/voorwaarden

het beheer van de activa en passiva van GGD IJsselland en de zorg, voor zover deze niet aan anderen dan het dagelijks bestuur

is opgedragen, voor de controle op het geldelijk beheer en de boekhouding

teamleider HRM of Financiën of Informatie & automatisering of Facilitaire zaken Veiligheidsregio

Voor zo ver dat is geregeld in de Financiële verordening GGD IJsselland 2019, de Controleverordening GGD IJsselland, de Beheerverordening GGD IJsselland en het Treasurystatuut GGD IJsselland 2016.

OVERZICHT 2: VERLENING MANDAAT, VOLMACHT EN MACHTIGING DOOR DE DIRECTEUR PUBLIEKE GEZONDHEID AAN MANAGERS VAN DE GGD EN TEAMLEIDERS VAN DE VEILIGHEIDSREGIO VAN DE BEVOEGDHEID ‘AANGAAN VAN VERPLICHTINGEN MET PERSONELE OF FINANCIЁLE CONSEQUENTIES’

Programma/

Onderdeel

Bevoegdheid

(Grondslag)

Mandaat, volmacht of machtiging aan

Specifieke beleidsregels/ beperkingen/voorwaarden

Bedrijfsvoering

(Algemeen)

aangaan van verplichtingen met personele of financiële

consequenties

(Regeling GGD IJsselland)

directeur publieke gezondheid

Het mandaat geldt voor het doen van uitgaven voor zover deze uitgaven voortvloeien uit de vastgestelde programmabegroting en vastgesteld beleid en de uitgaven:

- bij diensten en leveringen lager zijn dan € 221.000 (EU-drempel);

- bij werken lager zijn dan € 1.000.000.

Het Beleidskader inkoop en aanbesteden (2012) en de Actualisering van het beleidskader (2015) is van toepassing.

Ondermandaat is toegestaan aan de strategisch managers, de programma-manager en de teammanagers van GGD IJsselland en aan de teamleiders van HRM, Financiën, Informatie & automatisering en Facilitaire zaken van Veiligheidsregio IJsselland.

 

 

Bevoegdheid

Mandaat, volmacht of machtiging aan

Specifieke beleidsregels/beperkingen/voorwaarden

aangaan van verplichtingen met personele of

financiële consequenties

 

strategisch manager GGD

Het mandaat geldt voor het doen van uitgaven voor zover deze uitgaven voortvloeien uit de vastgestelde programmabegroting en vastgesteld beleid en de uitgaven:

- bij diensten en leveringen lager zijn dan € 100.000;

- bij werken lager zijn dan € 500.000.

Het Beleidskader inkoop en aanbesteden (2012) en de Actualisering van het beleidskader (2015) is van toepassing.

afhandelen declaraties studiefaciliteiten

strategisch manager GGD

Het mandaat geldt binnen de beschikbare financiële middelen en na advies door team HRM voor declaraties op grond van artikel 17:4:0:2 van de Arbeidsvoorwaardenregeling GGD IJsselland.

afhandelen declaraties reis- en verblijfkosten

strategisch manager GGD

Het mandaat geldt binnen de beschikbare financiële middelen en na advies door team HRM voor declaraties van reis- en verblijfkosten op grond van artikel 3:21:0:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling GGD IJsselland.

 

 

Bevoegdheid

Mandaat, volmacht of machtiging aan

Specifieke beleidsregels/beperkingen/voorwaarden

aangaan van verplichtingen met personele of

financiële consequenties

 

programmamanager GGD

Het mandaat geldt voor het doen van uitgaven voor zover deze uitgaven voortvloeien uit de vastgestelde programmabegroting en vastgesteld beleid en de uitgaven:

- bij diensten en leveringen lager zijn dan € 50.000;

- bij werken lager zijn dan € 100.000.

Het Beleidskader inkoop en aanbesteden (2012) en de Actualisering van het beleidskader (2015) is van toepassing.

doen van bestellingen

programmamanager GGD

Het mandaat geldt binnen de beschikbare financiële middelen voor bestellingen tot een bedrag van € 50.000.

afhandelen facturen gedane bestellingen

programmamanager GGD

Het mandaat geldt binnen de beschikbare financiële middelen voor facturen tot een bedrag van € 50.000.

 

 

 

 

 

Bevoegdheid

Mandaat, volmacht of machtiging aan

Specifieke beleidsregels/beperkingen/voorwaarden

aangaan van verplichtingen met personele of

financiële consequenties

 

teammanager GGD

Het mandaat geldt voor het doen van uitgaven voor zover deze uitgaven voortvloeien uit de vastgestelde programmabegroting en vastgesteld beleid en de uitgaven:

- bij diensten en leveringen lager zijn dan € 50.000;

- bij werken lager zijn dan € 100.000.

Het Beleidskader inkoop en aanbesteden (2012) en de Actualisering van het beleidskader (2015) is van toepassing.

afhandelen declaraties studiefaciliteiten

teammanager GGD

Het mandaat geldt binnen de beschikbare financiële middelen en na advies door team HRM voor declaraties op grond van artikel 17:4:0:2 van de Arbeidsvoorwaardenregeling GGD IJsselland tot een bedrag van € 5000.

afhandelen declaraties reis- en verblijfkosten

teammanager GGD

Het mandaat geldt binnen de beschikbare financiële middelen en na advies door team HRM voor declaraties van reis- en verblijfkosten op grond van artikel 3:21:0:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling GGD IJsselland tot een bedrag van € 5000.

afhandelen declaraties werken buiten het dag-

venster en overwerk

teammanager GGD

Het mandaat geldt binnen de beschikbare financiële middelen en na advies door team HRM voor declaraties op grond van artikel 3:12 en 3:18 van de CAR-UWO tot een bedrag van € 5000.

doen van bestellingen

teammanager GGD

Het mandaat geldt binnen de beschikbare financiële middelen voor bestellingen tot een bedrag van € 50.000.

afhandelen facturen gedane bestellingen

teammanager GGD

Het mandaat geldt binnen de beschikbare financiële middelen voor facturen tot een bedrag van € 50.000.

 

 

Bevoegdheid

Mandaat, volmacht of machtiging aan

Specifieke beleidsregels/beperkingen/voorwaarden

aangaan van verplichtingen met personele of

financiële consequenties

 

teamleider HRM of

Financiën of Informatie & automatisering of Facilitaire zaken Veiligheidsregio

Het mandaat geldt voor het doen van uitgaven voor zover deze uitgaven voortvloeien uit de vastgestelde programmabegroting en vastgesteld beleid en de uitgaven:

- bij diensten en leveringen lager zijn dan € 50.000;

- bij werken lager zijn dan € 100.000.

Het Beleidskader inkoop en aanbesteden (2012) en de Actualisering van het beleidskader (2015) is van toepassing.

doen van bestellingen

teamleider HRM of

Financiën of Informatie & automatisering of Facilitaire zaken Veiligheidsregio

Het mandaat geldt binnen de beschikbare financiële middelen voor bestellingen tot een bedrag van € 50.000.

afhandelen facturen gedane bestellingen

teamleider HRM of

Financiën of Informatie & automatisering of Facilitaire zaken Veiligheidsregio

Het mandaat geldt binnen de beschikbare financiële middelen voor bestellingen tot een bedrag van € 50.000.

OVERZICHT 3: VERLENING MANDAAT, VOLMACHT EN MACHTIGING DOOR DE DIRECTEUR PUBLIEKE GEZONDHEID AAN MANAGERS VAN DE GGD EN TEAMLEIDERS VAN DE VEILIGHEIDSREGIO VAN DE BEVOEGDHEID ‘BESLUITEN TOT PRIVAATRECHTELIJKE RECHTSHANDELINGEN’

Programma/

Onderdeel

Bevoegdheid

(Grondslag)

Mandaat, volmacht of machtiging aan

Specifieke beleidsregels/ beperkingen/voorwaarden

Bedrijfsvoering

(Algemeen)

besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen als bedoeld in artikel 31a van de Wet gemeenschappelijke regelingen

(Regeling GGD IJsselland)

directeur publieke gezondheid

Het mandaat geldt voor het doen van uitgaven voor zover deze uitgaven voortvloeien uit de vastgestelde programmabegroting en vastgesteld beleid en de uitgaven:

- bij diensten en leveringen lager zijn dan € 221.000 (EU- drempel);

- bij werken lager zijn dan € 1.000.000.

Het Beleidskader inkoop en aanbesteden (2012) en de Actualisering van het beleidskader (2015) is van toepassing.

Ondermandaat is toegestaan aan de strategisch managers, de programma-manager en de teammanagers van GGD IJsselland en aan de teamleiders van HRM, Financiën, Informatie & automatisering en Facilitaire zaken van Veiligheidsregio IJsselland.

 

 

Bevoegdheid

Mandaat, volmacht of machtiging aan

Specifieke beleidsregels/beperkingen/voorwaarden

besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen als bedoeld in artikel 31a van de Wet gemeen-schappelijke regelingen

 

strategisch manager GGD

Het mandaat geldt voor het doen van uitgaven voor zover deze uitgaven voortvloeien uit de vastgestelde programmabegroting en vastgesteld beleid en de uitgaven:

- bij diensten en leveringen lager zijn dan € 100.000;

- bij werken lager zijn dan € 500.000.

Het Beleidskader inkoop en aanbesteden (2012) en de Actualisering van het beleidskader (2015) is van toepassing. .

 

 

Bevoegdheid

Mandaat, volmacht of machtiging aan

Specifieke beleidsregels/beperkingen/voorwaarden

besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen als bedoeld in artikel 31a van de Wet gemeen-schappelijke regelingen

 

programmamanager GGD

Het mandaat geldt voor het doen van uitgaven voor zover deze uitgaven voortvloeien uit de vastgestelde programmabegroting en vastgesteld beleid en de uitgaven:

- bij diensten en leveringen lager zijn dan € 50.000;

- bij werken lager zijn dan € 100.000.

Het Beleidskader inkoop en aanbesteden (2012) en de Actualisering van het beleidskader (2015) is van toepassing..

 

 

Bevoegdheid

Mandaat, volmacht of machtiging aan

Specifieke beleidsregels/beperkingen/voorwaarden

besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen als bedoeld in artikel 31a van de Wet gemeen-schappelijke regelingen

teammanager GGD

Het mandaat geldt voor het doen van uitgaven voor zover deze uitgaven voortvloeien uit de vastgestelde programmabegroting en vastgesteld beleid en de uitgaven:

- bij diensten en leveringen lager zijn dan € 50.000;

- bij werken lager zijn dan € 100.000.

Het Beleidskader inkoop en aanbesteden (2012) en de Actualisering van het beleidskader (2015) is van toepassing.

 

 

Bevoegdheid

Mandaat, volmacht of machtiging aan

Specifieke beleidsregels/beperkingen/voorwaarden

besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen als bedoeld in artikel 31a van de Wet gemeen-schappelijke regelingen

teamleider HRM of

Financiën of Informatie & automatisering of Facilitaire zaken Veiligheidsregio

Het mandaat geldt voor het doen van uitgaven voor zover deze uitgaven voortvloeien uit de vastgestelde programmabegroting en vastgesteld beleid en de uitgaven:

- bij diensten en leveringen lager zijn dan € 50.000;

- bij werken lager zijn dan € 100.000.

Het Beleidskader inkoop en aanbesteden (2012) en de Actualisering van het beleidskader (2015) is van toepassing.

OVERZICHT 4: VERLENING MANDAAT, VOLMACHT EN MACHTIGING DOOR DE DIRECTEUR PUBLIEKE GEZONDHEID AAN MANAGERS VAN DE GGD VAN DE BEVOEGDHEID ‘BENOEMEN/SCHORSEN/ONTSLAAN/TE WERK STELLEN MEDEWERKERS’

Programma/

Onderdeel

Bevoegdheid

(Grondslag)

Mandaat, volmacht of machtiging aan

Specifieke beleidsregels/ beperkingen/voorwaarden

Bedrijfsvoering

(HRM)

besluiten tot benoeming, schorsing, het ontslag, dan wel de tewerkstelling op arbeids-overeenkomst naar burgerlijk recht van personeel in dienst van GGD IJsselland, een en ander behoudens het bepaalde in artikel 41 en verder van de Regeling GGD IJsselland voor zover het algemeen bestuur zich de betreffende bevoegdheden niet heeft voorbehouden

(Regeling GGD IJsselland)

directeur publieke

gezondheid

Het mandaat geldt voor:

1. benoeming in functies binnen de formatie volgens de vastgestelde

programmabegroting;

2. ontslag op eigen verzoek.

Niet onder het mandaat valt de functie van directeur publieke gezondheid.

Ondermandaat is toegestaan aan de strategisch managers en de team-managers van GGD IJsselland voor het realiseren van de benoeming of het ontslag op eigen verzoek van hun medewerkers.

 

Bevoegdheid

Mandaat, volmacht of machtiging aan

Specifieke beleidsregels/beperkingen/voorwaarden

realiseren benoeming/ontslag op eigen verzoek

strategisch manager GGD

Het mandaat betreft het verrichten van alle noodzakelijke handelingen voor het realiseren van de benoeming in functies binnen de formatie volgens de vastgestelde programmabegroting of van het ontslag op eigen verzoek. De ondertekening van het besluit geschiedt door de directeur publieke gezond-heid.

 

 

Bevoegdheid

Mandaat, volmacht of machtiging aan

Specifieke beleidsregels/beperkingen/voorwaarden

realiseren benoeming/ontslag op eigen verzoek

teammanager GGD

Het mandaat betreft het met instemming van de strategisch manager verrichten van alle noodzakelijke handelingen voor het realiseren van de benoeming in functies binnen de formatie volgens de vastgestelde programmabegroting of van het ontslag op eigen verzoek. De ondertekening van het besluit geschiedt door de directeur publieke gezondheid.

OVERZICHT 5: VERLENING MANDAAT, VOLMACHT EN MACHTIGING DOOR DE DIRECTEUR PUBLIEKE GEZONDHEID AAN MANAGERS VAN DE BEVOEGDHEID ‘UITVOEREN RECHTSPOSITIE MEDEWERKERS’

Programma/

Onderdeel

Bevoegdheid

(Grondslag)

Mandaat, volmacht of machtiging aan

Specifieke beleidsregels/ beperkingen/voorwaarden

Bedrijfsvoering

(HRM)

uitvoeren rechtspositie mede-werkers

(Regeling GGD

IJsselland)

directeur publieke

gezondheid

Het mandaat betreft het nemen van besluiten, anders dan het benoemen/ schorsen/ontslaan/te werk stellen van medewerkers, overeenkomstig de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector gemeenten (CAR), de Uitwerkingsovereenkomst (UWO), alsmede de door het dagelijks bestuur vastgestelde Arbeidsvoorwaardenregeling GGD IJsselland.

Niet onder het mandaat valt de functie van directeur publieke gezondheid.

Ondermandaat is toegestaan aan de strategisch managers en de team-managers van GGD IJsselland voor hun medewerkers.

 

 

Bevoegdheid

Mandaat, volmacht of machtiging aan

Specifieke beleidsregels/beperkingen/voorwaarden

afhandelen aanvraag studiefaciliteiten

strategisch manager GGD

Het mandaat geldt voor de afhandeling van aanvragen op grond van artikel 17:4:0:2 van de Arbeidsvoorwaardenregeling GGD IJsselland.

Het mandaat geldt binnen de beschikbare financiële middelen en na advies door team HRM.

afhandelen diverse aanvragen: zwangerschaps-

en bevallingverlof; ouderschapsverlof; buitenge-

woon verlof; overschrijding arbeidsduur i.v.m. omzetten in vakantie

strategisch manager GGD

Het mandaat betreft de afhandeling van aanvragen op grond van artikel 6:7 CAR-UWO (zwangerschaps- en bevallingsverlof); op grond van artikel 6:5, 6:5:2, 6.5.4, 6:5:5 en 6:5:7 (ouderschapsverlof); op grond van artikel 6:4, 6:4:1 en 6:4:6 CAR-UWO en de Regeling bijzonder verlof bij vrijwilligerswerk (buitengewoon verlof); op grond van artikel 6:2 CAR-UWO (overschrijding arbeidsduur i.v.m. omzetten in vakantie).

uitvoeren Richtlijn attenties GGD IJsselland

strategisch manager GGD

Het mandaat geldt voor alle in de richtlijn aan een leidinggevende toegekende bevoegdheden.

uitvoeren Regeling werving en selectie GGD

IJsselland

strategisch manager GGD

Het mandaat betreft bij de invulling van een vacature binnen de bestaande formatie: het verrichten van de selectie van de brieven, het voeren van de gesprekken en het maken van afspraken met de beoogde kandidaat over de arbeidsvoorwaarden.

Het mandaat betreft bij invulling van een vacature als gevolg van uitbreiding of verschuiving van formatie na verkregen toestemming voor invulling van een vacature van de directeur publieke gezondheid het verrichten van de selectie van de brieven, het voeren van de gesprekken en het maken van afspraken met de beoogde kandidaat over de arbeidsvoorwaarden.

Uitoefening van de mandaten geschiedt conform het ontwikkelde beleid voor werving en selectie.

afhandelen verzoek aanpassing arbeidsduur

strategisch manager GGD

Het mandaat geldt voor het afhandelen van een verzoek om vermindering of uitbreiding van de formele arbeidsduur per week op grond van artikel 2:7 CAR-UWO.

regelen doorbetaling salaris bij ziekte

strategisch manager GGD

Het mandaat betreft de uitvoering van artikel 7:3 CAR-UWO. Regeling van doorbetaling van salaris dient te geschieden in overeenstemming met de Handreiking loondoorbetaling bij ziekte (VNG, juli 2008).

realiseren bevordering ambtenaar

strategisch manager GGD

Het mandaat betreft na verkregen toestemming van de directeur publieke gezondheid voor de bevordering het verrichten van de noodzakelijke administratieve handelingen ter realisering van de bevordering.

 

 

Bevoegdheid

Mandaat, volmacht of machtiging aan

Specifieke beleidsregels/beperkingen/voorwaarden

afhandelen aanvraag studiefaciliteiten

teammanager GGD

Het mandaat geldt voor de afhandeling van aanvragen op grond van artikel 17:4:0:2 van de Arbeidsvoorwaardenregeling GGD IJsselland.

Het mandaat geldt binnen de beschikbare financiële middelen, na advies door team HRM tot een bedrag van € 5000.

afhandelen diverse aanvragen: zwangerschaps-

en bevallingverlof; ouderschapsverlof; buitenge-

woon verlof; overschrijding arbeidsduur i.v.m. omzetten in vakantie

teammanager GGD

Het mandaat betreft de afhandeling van aanvragen op grond van artikel 6:7 CAR-UWO (zwangerschaps- en bevallingsverlof); op grond van artikel 6:5, 6:5:2 tot en met 6:5:5 en 6:5:7 (ouderschapsverlof); op grond van artikel 6:4, 6:4:1 en 6:4:6 CAR-UWO en de Regeling bijzonder verlof bij vrijwilligerswerk (buitengewoon verlof); op grond van artikel 6:2 CAR-UWO (overschrijding arbeidsduur i.v.m. omzetten in vakantie)

uitvoeren Richtlijn attenties GGD IJsselland

teammanager GGD

Het mandaat geldt voor alle in de richtlijn aan een leidinggevende toegekende bevoegdheden.

IJsselland

teammanager GGD

Het mandaat betreft bij de invulling van een vacature binnen de bestaande formatie met instemming van de strategisch manager: het verrichten van de selectie van de brieven, het voeren van de gesprekken en het maken van afspraken met de beoogde kandidaat over de arbeidsvoorwaarden.

Het mandaat betreft bij invulling van een vacature als gevolg van uitbreiding of verschuiving van formatie na verkregen toestemming voor invulling van een vacature van de directeur publieke gezondheid en met instemming van de strategisch manager: het verrichten van de selectie van de brieven, het voeren van de gesprekken en het maken van afspraken met de beoogde kandidaat over de arbeidsvoorwaarden. Uitoefening van de mandaten geschiedt conform het ontwikkelde beleid voor werving en selectie.

afhandelen verzoek aanpassing arbeidsduur

teammanager GGD

Het mandaat geldt voor het afhandelen van een verzoek om vermindering of uitbreiding van de formele arbeidsduur per week op grond van artikel 2:7 CAR-UWO.

regelen doorbetaling salaris bij ziekte

teammanager GGD

Het mandaat betreft de uitvoering van artikel 7:3 CAR-UWO. Regeling van doorbetaling van salaris dient te geschieden in overeenstemming met de Handreiking loondoorbetaling bij ziekte (VNG, juli 2008).

realiseren bevordering ambtenaar

teammanager GGD

Het mandaat betreft na verkregen toestemming voor de bevordering van de directeur publieke gezondheid en met instemming van de strategisch manager verrichten van de noodzakelijke administratieve handelingen ter realisering van de bevordering.

 

 

BETEKENIS VAN DE GEBRUIKTE BEGRIPPEN:

MANDAAT = BEVOEGDHEID BESLUITEN TE NEMEN EN TE ONDERTEKENEN;

VOLMACHT = BEVOEGDHEID PRIVAATRECHTELIJKE RECHTSHANDELINGEN TE VERRICHTEN;

MACHTIGING = BEVOEGDHEID OVERIGE HANDELINGEN TE VERRICHTEN