Drank- en Horeca verordening gemeente Ommen

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Verordeningen
Publicatiedatum:
01-05-2019Drank- en Horeca verordening gemeente Ommen

 

 

Artikel I

Na afdeling 8 van Hoofdstuk 2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Gemeente Ommen 2014 wordt een afdeling ingevoegd, luidend:

 

Afdeling 8A Bijzondere bepalingen over horecabedrijven als bedoeld in de Drank- en Horecawet

 

Artikel 2:34a Begripsbepaling

In deze afdeling wordt verstaan onder:

 

 • 1.

  alcoholhoudende drank,

 • 2.

  horecabedrijf,

 • 3.

  horecalokaliteit,

 • 4.

  inrichting,

 • 5.

  paracommerciële rechtspersoon,

 • 6.

  sterke drank,

 • 7.

  slijtersbedrijf en

 • 8.

  zwak alcoholhoudende drank,

dat wat daaronder wordt verstaan in de Drank- en Horecawet.

 

Artikel 2:34b Regulering paracommerciële rechtspersonen

 • 1.

  Een paracommerciële rechtspersoon kan zwak-alcoholhoudende drank uitsluitend verstrekken met inachtneming van het volgende: de drank wordt verstrekt op:

  • 1.

   maandag tot en met vrijdag vanaf 17.00 tot 00.00 uur;

  • 2.

   zaterdag en zondag vanaf 15.00 tot 00.00 uur.

 • 2.

  Een paracommerciële rechtspersoon, zijnde een buurt- en/of dorpshuis, kan zwak-alcoholhoudende drank uitsluitend verstrekken tijdens en één uur na de georganiseerde activiteiten die uitsluitend verband houden met de statutaire doelstellingen van de instelling tot maximaal 01.00 uur.

 • 3.

  Een paracommerciële rechtspersoon die zich richt op vakanties voor personen met beperkingen kan zwak-alcoholhoudende drank uitsluitend verstrekken op:

 • 1.

  maandag tot en met zondag van 11.00 uur tot 00.00 uur.

 • 1.

  Een paracommerciële rechtspersoon die zich richt op het organiseren van activiteiten van sportieve aard kan zwak-alcoholhoudende drank uitsluitend verstrekken op:

  • 1.

   maandag tot en met vrijdag vanaf 20.00 uur tot 23.00 uur;

  • 2.

   zaterdag en zondag vanaf 12.00 uur tot 22.00 uur.

 • 2.

  Het is paracommerciële rechtspersonen niet toegestaan om bijeenkomsten van persoonlijke aard en bijeenkomsten die gericht zijn op personen welke niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon betrokken zijn te houden.

   

Artikel 2:34c Beperkingen voor horeca- en slijtersbedrijven

Gereserveerd

 

Artikel 2:34d Koppeling toegang aan leeftijden

Gereserveerd

 

Artikel 2:34e Beperkingen voor andere detailhandel dan slijtersbedrijven

Gereserveerd

 

Artikel 2:34f Verbod happy hours

Gereserveerd

  

Artikel II

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2014.

  

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Ommen 19 december 2013.

  

Toelichting Drank- en Horeca verordening, opgenomen in artikel 8A van de APV Ommen

 

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 2:34a Begripsbepaling

 

De begripsbepalingen uit de DHW werken door in de op de DHW gebaseerde regelgeving. Ter verduidelijking is een uitdrukkelijke verwijzing opgenomen, waaruit tevens blijkt dat deze begripsomschrijvingen enkel voor afdeling 8A gelden. Het gaat om de volgende begripsomschrijvingen.

 

 • 1.

  alcoholhoudende drank

 • 2.

  horecabedrijf

 • 3.

  horecalokaliteit

 • 4.

  inrichting

 • 5.

  paracommerciële rechtspersoon

 • 6.

  sterke drank

 • 7.

  slijtersbedrijf

 • 8.

  zwak-alcoholhoudende drank

  

Artikel 2:34b Regulering paracommerciële rechtspersonen

Artikel 4 van de DHW verplicht gemeenten ter voorkoming van oneerlijke mededinging regels te stellen waaraan paracommerciële rechtspersonen zich te houden hebben wanneer zij alcoholhoudende drank verstrekken. Op grond van artikel 4, eerste lid en derde lid, onder a, van de DHW moet geregeld worden gedurende welke tijden in de betrokken inrichting alcoholhoudende drank mag worden verstrekt. Met andere woorden, de schenktijden voor alcoholhoudende dranken moeten geregeld worden. Op grond van artikel 4, eerste lid en derde lid, onder b en c, van de DHW moeten regels gesteld worden met betrekking tot door paracommerciële rechtspersonen in de inrichting te houden bijeenkomsten van persoonlijke aard en bijeenkomsten die gericht zijn op personen welke niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon betrokken zijn. Uiteraard alleen voor zover er tijdens deze bijeenkomsten alcoholhoudende drank wordt verstrekt door de paracommerciële rechtspersoon.

 

Lid 3

Het gaat hierbij om paracommerciële instellingen die vakanties verzorgen voor mensen die hulpbehoevend zijn en daardoor extra zorg nodig hebben. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan mensen met een lichamelijke beperking/handicap of ouderen die dementerend zijn.

 

Lid 5

Het gaat hier om bijeenkomsten waarbij alcohol geschonken wordt. Bijeenkomsten waarbij geen alcohol wordt geschonken vallen niet onder deze bepaling.

 

Artikel 2:34c Beperkingen voor horeca- en slijtersbedrijven

Gereserveerd

Van de verordenende bevoegdheden uit het artikel 25a DHW wordt voorgesteld om hier geen gebruik van te maken in de gemeente Ommen. Het betreft het verbieden/beperken van de verkoop van alcoholhoudende drank (naar aard, delen, tijdsruimte) in horecabedrijven tijdens bepaalde feestelijkheden en evenementen. Het opnemen van dit artikel is afhankelijk van de plaatselijke situatie. Het artikel heeft een “stedelijk karakter”. Er zijn in Ommen geen specifiek gebied- of evenementgebonden alcoholgerelateerde problemen. Dit artikel is gereserveerd voor het geval er in de toekomst wel behoefte aan is.

 

Artikel 2:34d Koppeling toegang aan leeftijden

Gereserveerd

Deze bepaling is gebaseerd op artikel 25b van de DHW. Op grond van dat artikel kan bij verordening de toegang van jongeren tot horecalokaliteiten en terrassen gereguleerd worden. Overeenkomstig artikel 25b, eerste lid, van de DHW is het aan gemeenten om te bepalen waar de leeftijdsgrens wordt gelegd, deze mag echter niet hoger zijn dan 21 jaar. Op dit moment bestaat er geen noodzaak om dit artikel in de verordening op te nemen. Dit artikel is om die reden gereserveerd voor het geval er in de toekomst wel behoefte aan is.

Artikel 2:34e Beperkingen voor andere detailhandel dan slijtersbedrijven

Gereserveerd

Van de verordenende bevoegdheden uit het artikel 25c DHW wordt voorgesteld om hier geen gebruik van te maken in de gemeente Ommen. Het betreft het verbieden/beperken van de verkoop van alcoholhoudende drank (naar aard, delen, tijdsruimte) in slijterijen, bedrijven en winkels zoals supermarkten en snackbars tijdens bepaalde feestelijkheden en evenementen. Het opnemen van dit artikel is afhankelijk van de plaatselijke situatie. Het artikel heeft een “stedelijk karakter”. Er zijn in Ommen geen specifiek gebied- of evenementgebonden alcoholgerelateerde problemen. Dit artikel is gereserveerd voor het geval er in de toekomst wel behoefte aan is.

 

Artikel 2:34d Verbod happy hours

Gereserveerd

Op dit moment is er geen sprake van happy hours in de horeca. Het landelijke standpunt van de Koninklijke Horeca Nederland is geen happy hours toestaan in de horeca. Het streven is om geen onnodige regels te stellen. Mocht in de toekomst blijken dat happy hours wel worden toegepast in de horeca dan kan dit artikel alsnog worden ingevoegd.

 

De raad van de gemeente Ommen, namens deze,

J.A.R. Tenkink

griffier

M.J. Ahne

burgemeester