Financiële verordening

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekking
Publicatiedatum:
18-03-2019Financiële verordening

Het Algemeen bestuur van de Omgevingsdienst IJsselland; gelet op artikel 212 van de gemeentewet en artikel 27 van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJsselland.

B E S L U I T

De Financiële Verordening 2018 van de Omgevingsdienst IJsselland vast te stellen.

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1. Begrippenkader

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Administratie. Het systematisch verzamelen, vastleggen, verwerken en verstrekken van informatie ten behoeve van het besturen, het functioneren en het beheersen van (onderdelen van) de organisatie van de Omgevingsdienst en ten behoeve van de verantwoording die daarover moet worden afgelegd.

 • b.

  Administratieve organisatie. Het stelsel van organisatorische maatregelen gericht op het tot stand brengen en het in stand houden van de goede werking van de bestuurlijke en ambtelijke informatieverzorging ten behoeve van de verantwoordelijke leiding.

 • c.

  Afdeling. Organisatorische eenheid binnen de Omgevingsdienst die als zodanig een eigen rechtstreekse verantwoordelijkheid aan de directeur heeft.

 • d.

  Doelmatigheid. Het realiseren van bepaalde prestaties met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen.

 • e.

  Doeltreffendheid. Mate waarin de Omgevingsdienst erin slaagt met de geleverde prestaties de gestelde doelen of de beoogde maatschappelijke effecten van het beleid te bereiken.

 • f.

  Financieel beheer. Het uitoefenen van bestuur over en toezicht op het beheer van middelen en het uitoefenen van rechten van de Omgevingsdienst.

 • g.

  Financiële administratie. Het onderdeel van de administratie dat omvat het systematisch maken en verwerken van aantekeningen betreffende de financiële gegevens van (onderdelen van) de organisatie van de Omgevingsdienst, teneinde te komen tot een goed inzicht in: de financieel-economische positie; het financiële beheer; de uitvoering van de begroting; het afwikkelen van vorderingen en schulden; evenals tot het afleggen van rekening en verantwoording daarover.

 • h.

  Investering. Een investering is een uitgaaf voor een goed of object met een gebruiksduur langer dan een jaar.

 • i.

  Investeringen met een economisch nut. Alle investeringen die bijdragen aan de mogelijkheid middelen te verwerven en/of die in het economisch verkeer verhandelbaar zijn.

 • j.

  Investeringen met een maatschappelijk nut. Alle investeringen die niet aangemerkt worden als investeringen met een economisch nut.

 • k.

  Rechtmatigheid. Het in overeenstemming zijn met geldende wet- en regelgeving.

 • l.

  Weerstandscapaciteit. De middelen en mogelijkheden waarover de Omgevingsdienst beschikt of kan beschikken om niet voorziene tegenvallers te bekostigen.

Hoofdstuk 2 Begroting en verantwoording

Artikel 2. Opstellen begroting

 • 1.

  Het Algemeen Bestuur stelt ieder jaar een begroting vast

 • 2.

  Het Algemeen Bestuur stelt de programma-indeling voor de begroting vast.

 • 3.

  Het Algemeen Bestuur stelt op voorstel van het Dagelijks Bestuur relevante indicatoren vast voor het meten van en het afleggen van verantwoording over de dienstverlening door de Omgevingsdienst en de maatschappelijke effecten.

 • 4.

  Het Dagelijks Bestuur draagt zorg voor het verzamelen en vastleggen van gegevens over de dienstverlening door de Omgevingsdienst, opdat de doelmatigheid en doeltreffendheid van het beleid zoals vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst kunnen worden getoetst.

Artikel 3. Planning en control cyclus

 • 1.

  Voor aanvang van een begrotingsjaar ontvangt het Algemeen Bestuur een overzicht met daarin in elk geval de data voor het aanbieden door het Dagelijks Bestuur en het vaststellen door het Algemeen Bestuur van de jaarstukken, de kadernota, de begroting met meerjarenraming, de 1e en 2e voortgangsrapportage en de resultaatbestemming.

Artikel 4. Kadernota

 • 1.

  Het Dagelijks Bestuur biedt uiterlijk 15 januari van het lopende begrotingsjaar een kadernota aan het Algemeen Bestuur aan over de kaders en uitgangspunten voor het volgende begrotingsjaar en de drie opvolgende jaren. In deze nota worden tevens richtlijnen gesteld ten behoeve van de opzet en inhoud van begroting, rekening en tussentijdse rapportages.

 • 2.

  Het Algemeen Bestuur stelt deze kadernota uiterlijk 1 maart vast.

 • 3.

  Het Dagelijks Bestuur zendt deze kadernota vóór 15 april ter informatie aan de raden en Staten van de deelnemers.

Artikel 5. Begroting

 • 1.

  Het Dagelijks Bestuur stelt een ontwerpbegroting op binnen de door het Algemeen Bestuur vastgestelde kaders.

 • 2.

  Het Dagelijks Bestuur zendt de ontwerpbegroting acht weken voordat zij aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden, toe aan de raden en Staten. Deze kunnen binnen acht weken hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen.

 • 3.

  Het Dagelijks Bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de ontwerpbegroting, zoals deze aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden.

 • 4.

  Het Algemeen Bestuur stelt de begroting uiterlijk 1 juli van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar vast.

 • 5.

  Het Dagelijks Bestuur zendt de vastgestelde begroting uiterlijk 1 augustus aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en aan de raden en Staten van de deelnemers.

Artikel 6. Autorisatie

 • 1.

  Het Algemeen Bestuur autoriseert met het vaststellen van de begroting de totale lasten en de totale baten voor de afzonderlijke programma’s alsmede de in de begroting opgenomen investeringskredieten.

 • 2.

  Voor investeringen in de loop van het begrotingsjaar waarvan de lasten niet in de begroting zijn opgenomen, legt het Dagelijks Bestuur voorafgaand aan het aangaan van verplichtingen een voorstel voor het autoriseren van een krediet aan het Algemeen Bestuur voor. Het voorstel dient voorzien te zijn van een structureel sluitende begrotingswijziging waarin de baten en lasten voortvloeiend uit deze investering zijn opgenomen.

Artikel 7. Uitvoering begroting

 • 1.

  Het Dagelijks Bestuur stelt regels die waarborgen dat de uitvoering van de begroting rechtmatig, doelmatig en doeltreffend verloopt.

 • 2.

  Het Dagelijks Bestuur draagt er zorg voor dat:

  • a.

   de lasten en baten op een adequate en eenduidige wijze zijn toegewezen aan deproducten van de productenraming;

  • b.

   b. de budgetten uit de productenraming en kredieten voor investeringen passen binnen de kaders zoals geautoriseerd door het Algemeen Bestuur;

  • c.

   de lasten op programmaniveau niet worden overschreden;

  • d.

   de lasten van de producten niet dusdanig worden overschreden dat het verwezenlijken van andere producten binnen hetzelfde programma onder druk komen.

 • 3.

  Het Algemeen Bestuur neemt pas een besluit nadat raden en Staten daarover zienswijzen hebben kunnen indienen over begrotingswijzigingen die:

  • a.

   leiden tot een wijziging van de bijdragen (en stemrecht) van de partners;

  • b.

   leiden tot een dotatie of onttrekking aan een reserve.

 • 4.

  Het Algemeen Bestuur mandateert het Dagelijks Bestuur om de onderstaande begrotingswijzigingen door te voeren:

  • a.

   budget neutrale begrotingswijzigingen binnen de lasten van hetzelfde programma;

  • b.

   doorgeven bijdragen van derden met specifiek doel voor zover deze niet leiden tot wijzigingen in doelen en resultaten zoals vastgesteld door het Algemeen Bestuur;

  • c.

   reeds genomen besluiten door het Algemeen Bestuur.

 • 5.

  Het Dagelijks Bestuur informeert het Algemeen Bestuur in de voortgangsrapportages en jaarstukken over de in mandaat genomen wijzigingen.

Artikel 8. Beheersing en interne controle

 • 1.

  Het Dagelijks Bestuur draagt ten behoeve van het getrouwe beeld en de rechtmatigheid van de jaarrekening zorg voor de periodieke interne controle van de getrouwheid van de informatieverstrekking, en de rechtmatigheid van de beheers handelingen. Bij afwijking neemt het Dagelijks Bestuur maatregelen tot herstel.

 • 2.

  Het Dagelijks Bestuur draagt zorg voor de periodieke interne controle van de organisatieonderdelen op juistheid, volledigheid en tijdigheid van de bestuurlijke informatievoorziening, de rechtmatigheid van beheers handelingen.

Artikel 9. Tussentijdse rapportages

 • 1.

  Het Dagelijks Bestuur informeert het Algemeen Bestuur door middel van twee tussentijdse rapportages over de realisatie van de begroting van de Omgevingsdienst.

 • 2.

  De eerste voortgangsrapportage over de eerste drie maanden van het begrotingsjaar wordt aan het Algemeen Bestuur aangeboden vóór 1 juli van het lopende begrotingsjaar.

 • 3.

  De tweede voortgangsrapportage over de eerste acht maanden van het begrotingsjaar wordt aan het Algemeen Bestuur aangeboden vóór 1 december van het lopende begrotingsjaar.

 • 4.

  De inrichting van de tussentijdse rapportages sluit aan bij de indeling van de begroting.

 • 5.

  In de rapportages worden de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen binnen de programma’s aan de orde gesteld. Daarbij worden de ontwikkelingen binnen het lopende begrotingsjaar genoemd en worden eventuele structurele consequenties van het gevoerde beleid meegenomen.

 • 6.

  De rapportages gaan ten minste in op afwijkingen van de baten en lasten en de geleverde prestaties.

 • 7.

  Het Dagelijks Bestuur informeert in ieder geval vooraf het Algemeen Bestuur en neemt pas een besluit, nadat het Algemeen Bestuur in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het Dagelijks Bestuur te brengen betreffende:

  • a.

   nieuwe meerjarige verplichtingen, waarmee in de begroting rekening is gehouden en waarvan de jaarlijkse lasten groter zijn dan € 100.000, - per jaar;

  • b.

   aankoop en verkoop van onroerend goed groter dan € 100.000, -.

Artikel 10. Jaarstukken

 • 1.

  Het Dagelijks Bestuur legt verantwoording af over de uitvoering van de begroting middels de jaarstukken. Daarin geeft het Dagelijks Bestuur aan:

  • a.

   welke doelstellingen en resultaten zijn bereikt en welke niet;

  • b.

   welke goederen en diensten zijn geleverd en wat de relatie was tot de beschikbaar gestelde budgetten;

  • c.

   welke kosten zijn gemaakt en wat de afwijkingen zijn ten opzichte van de begroting.

 • 2.

  Het Dagelijks Bestuur zendt voor 15 april de voorlopige jaarrekening ter informatie aan de raden en Staten.

 • 3.

  Het Algemeen Bestuur stelt de jaarstukken vast op uiterlijk 1 juli in het jaar volgende op het jaar waarop deze betrekking heeft.

 • 4.

  Het Dagelijks Bestuur zendt de vastgestelde jaarstukken uiterlijk 1 augustus aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en aan de raden en Staten van de deelnemers.

Artikel 11. Externe controle

 • 1.

  Het Algemeen Bestuur stelt een controleprotocol en normenkader vast welke de accountant als richtlijnen voor de controle gebruikt.

 • 2.

  De jaarstukken worden voorzien van een controleverklaring door een onafhankelijk accountant. De accountant licht de verklaring desgewenst toe aan het Algemeen Bestuur of een auditcommissie vanuit het Algemeen Bestuur.

 • 3.

  De controleverklaring wordt als onlosmakelijk deel van de jaarstukken

Artikel 12. Rekeningresultaat

 • 1.

  Indien enig jaar een batig saldo oplevert, wordt dit saldo toegevoegd aan het weerstandsvermogen van de Omgevingsdienst IJsselland met inachtneming van het bepaalde in het tweede lid.

 • 2.

  Het weerstandsvermogen mag worden aangehouden tot een door het algemeen bestuur bepaald maximaal noodzakelijk niveau, passend bij het risicoprofiel van de Omgevingsdienst. Het meerdere wordt terugbetaald aan de deelnemers op de wijze als geregeld in de Bijdrageverordening als bedoeld in artikel 29 van de Gemeenschappelijke Regeling.

 • 3.

  Wanneer het algemeen bestuur een besluit heeft genomen omtrent het bijdragen door de deelnemers in het nadelig exploitatiesaldo, wordt het nadelig exploitatiesaldo door de deelnemers gedragen op de wijze als geregeld in de Bijdrageverordening als bedoeld in artikel 29 van de Gemeenschappelijke Regeling.

Hoofdstuk 3 Financieel beleid

Artikel 13. Waardering en afschrijving vaste activa

 • 1.

  Kosten voor het afsluiten van geldleningen worden direct ten laste van de exploitatie gebracht.

 • 2.

  De materiële vaste activa met economisch nut, zoals bedoeld in artikel 35 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten, worden lineair afgeschreven in:

  • a.

   3 tot 5 jaar Software, automatiseringsapparatuur

  • b.

   2 tot 3 jaar Mobiele telefoons, tablets

 • 3.

  Afschrijving start op jaarbasis in het jaar waarin de investering gereed komt of wordt verworven.

 • 4.

  Activa met een verkrijgingprijs van minder dan € 10.000 behoeven niet afzonderlijk te worden geactiveerd.

Artikel 14. Reserves en voorzieningen

 • 1.

  Het Dagelijks Bestuur biedt jaarlijks als onderdeel van de begroting het overzicht van reserves en voorzieningen aan ter behandeling en vaststelling door het Algemeen Bestuur. Het overzicht bevat de criteria voor vorming en vrijval van reserves; de vorming en vrijval van voorzieningen en de (eventuele) toerekening en verwerking van rente over reserves, bestemmingsreserves en voorzieningen.

 • 2.

  Het Dagelijks Bestuur biedt jaarlijks als onderdeel van de jaarstukken het overzicht van mutaties van reserves en voorzieningen aan ter behandeling en vaststelling door het Algemeen Bestuur. Het overzicht bevat een onderbouwing van de hoogte van reserves en voorzieningen en de voorgestelde mutaties.

 • 3.

  Het voorstel tot bestemming van het rekeningresultaat wordt voor zienswijze voorgelegd aan de raden en Staten alvorens dit aan de Algemene Reserve gedoteerd of onttrokken wordt.

Artikel 15. Treasury

 • 1.

  Het Algemeen Bestuur stelt een treasurystatuut vast waarin het te voeren beleid op het gebied van de treasury is vastgelegd.

Artikel 16. Weerstandsvermogen en risicomanagement

 • 1.

  Het Algemeen Bestuur stelt ten minste elke vier jaar een nota risico en weerstandsvermogen vast waarin het doel en de hoogte van de Algemene Reserve en overig weerstandsvermogen is vastgelegd.

 • 2.

  In de paragraaf weerstandsvermogen van de begroting en de jaarstukken, geeft het Dagelijks Bestuur:

  • a.

   een overzicht van de risico’s van materieel belang, met een inschatting van de kans dat deze risico’s zich voordoen. Waar mogelijk worden deze risico’s gekwantificeerd.

  • b.

   de weerstandscapaciteit en in hoeverre schade en verliezen als gevolg van de risico’s van materieel belang met de weerstandscapaciteit kunnen worden opgevangen.

Artikel 17. Onderhoud kapitaalgoederen

 • 1.

  Het Dagelijks Bestuur draagt zorg voor het meerjarig onderhoud van de activa binnen de daarvoor beschikbare budgetten.

Artikel 18. Financiering

 • 1.

  Bij de begroting en de jaarstukken doet het Dagelijks Bestuur in de paragraaf financiering in ieder geval verslag van:

  • a.

   de kasgeldlimiet;

  • b.

   de liquiditeitsplanning en de financieringsbehoefte voor de komende drie jaar;

  • c.

   de rentevisie;

  • d.

   de rentekosten en renteopbrengsten verbonden aan de financieringsfunctie.

Artikel 19. Bedrijfsvoering

 • 1.

  In de paragraaf bedrijfsvoering bij de begroting en de jaarstukken neemt het Dagelijks Bestuur, naast de verplichte onderdelen op grond van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten, in ieder geval op:

  • a.

   de omvang, opbouw en ontwikkeling van het personeelsbestand en de loonkosten;

  • b.

   de huisvestingskosten;

  • c.

   de automatiseringskosten.

Hoofdstuk 4 Financiële organisatie en administratie

Artikel 20. Administratie

 • 1.

  De administratie is zodanig van opzet en werking, dat zij in ieder geval dienstbaar is voor:

  • a.

   het sturen en het beheersen van activiteiten en processen bij de Omgevingsdienst;

  • b.

   het verstrekken van informatie over ontwikkelingen in de omvang van balansposten;

  • c.

   het verschaffen van informatie aan de budgethouders en voor het maken van kostencalculaties;

  • d.

   het bevorderen van de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde beleidsdoelen, de begroting en ter zake geldende wet- en regelgeving;

  • e.

   het afleggen van verantwoording over de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde beleidsdoelen, de begroting en ter zake geldende wet- en regelgeving;

  • f.

   de controle van de registratie van gegevens als zodanig en van de daaraan ontleende informatie evenals voor de controle op de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde beleidsdoelen.

Artikel 21. Financiële administratie

 • 1.

  Het Dagelijks Bestuur draagt er zorg voor dat:

  • a.

   de inrichting en de werking van de financiële administratie voldoet aan het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten en andere relevante wet- en regelgeving;

  • b.

   de vereiste informatie verstrekt wordt aan het Rijk en andere instellingen die specifieke verantwoordingsverplichtingen opleggen aan de Omgevingsdienst.

Artikel 22. Financiële organisatie

 • 1.

  Het Dagelijks Bestuur draagt zorg voor:

  • a.

   een eenduidige indeling van de organisatie van de Omgevingsdienst en een eenduidige toewijzing van de taken van de Omgevingsdienst aan de afdelingen;

  • b.

   een adequate scheiding van taken, functies, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, zodat aan de eisen van interne controle wordt voldaan en de betrouwbaarheid van de verstrekte informatie aan beleids- en beheersorganen is gewaarborgd;

  • c.

   de verlening van mandaten en volmachten voor het aangaan van verplichtingen ten laste van de toegekende budgetten en investeringskredieten;

  • d.

   de te maken afspraken met de afdelingen over de te leveren prestaties, de daarvoor beschikbare middelen en de wijze en frequentie van rapportage over de voortgang van de activiteiten en uitputting van middelen.

Artikel 23. Aanbesteding en inkoop

 • 1.

  Het Dagelijks Bestuur stelt het inkoop- en aanbestedingsbeleid vast waarin de interne regels voor de inkoop en aanbesteding van werken en diensten zijn vastgelegd. De regels waarborgen, dat wordt gehandeld in overeenstemming met nationale en Europese regelgeving.

Hoofdstuk 5 Overige bepalingen

Artikel 24. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking per 1 januari 2018.

Artikel 25. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Financiële Verordening Omgevingsdienst IJsselland

2018”.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van 13 december 2017

De voorzitter, De secretaris,

Mr. Drs. B. Koelewijn P.J. van Zanten MSc