Besluit van de directeur Publieke Gezondheid houdende regels omtrent toezichthouders Aanwijzing toezichthouders Wmo 2015 door directeur Publieke Gezondheid (intrekking aanwijzing; nieuwe aanwijzing) GGD IJsselland

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekking
Publicatiedatum:
26-10-2018

Besluit van de directeur Publieke Gezondheid houdende regels omtrent toezichthouders Aanwijzing toezichthouders Wmo 2015 door directeur Publieke Gezondheid (intrekking aanwijzing; nieuwe aanwijzing) GGD IJsselland

[Deze bekendmaking is slechts een tekstplaatsing. De oorspronkelijke bekendmaking is op 17 januari 2018 gedaan via Blad gemeenschappelijke regeling 2018, 27]

 

De directeur Publieke Gezondheid van GGD IJsselland,

 

OVERWEGENDE DAT:

 

 

 • 1.

  de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle elk afzonderlijk de directeur Publieke Gezondheid van GGD IJsselland hebben aangewezen als toezichthouder belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015);

   

 • 2.

  bij de aanwijzing van de directeur Publieke Gezondheid als toezichthouder de colleges van burgemeester en wethouders elk afzonderlijk de directeur Publieke Gezondheid mandaat hebben verleend om personen werkzaam bij of voor GGD IJsselland aan te wijzen als toezichthouder Wmo 2015;

   

 • 3.

  het toezicht betrekking heeft op toetsing van de kwaliteit van de in het kader van de Wmo 2015 geboden voorzieningen aan:

  • -

   de bepalingen uit de Wmo 2015 die hierop van toepassing zijn (uitgewerkt in het model toetsingskader Wmo van GGD GHOR Nederland);

  • -

   de relevante bepalingen en criteria uit de Verordeningen en Besluiten maatschappelijke ondersteuning van de gemeenten;

  • -

   inkoopvoorwaarden en kwaliteitseisen in overeenkomsten en subsidiebeschikkingen van de gemeenten die van toepassing zijn op (aanbieders van) voorzieningen;

    

 • 4.

  voor het toezicht naast de bevoegdheid op grond van artikel 6:1, tweede lid, van de Wmo 2015, de algemene bevoegdheden en verplichtingen van een toezichthouder zoals die zijn vastgelegd in artikel 5:11 tot en met 5.20 van de Algemene wet bestuursrecht als kader gelden;

 • 5.

  de taken van een toezichthouder zijn beschreven in bijlage 1 van de Dienstverleningsovereen-komst tussen de gemeenten in regio IJsselland en GGD IJsselland met betrekking tot kwaliteitstoezicht Wmo 2015;

 • 6.

  in verband met beëindiging van de detachering van mevrouw M. van Nes bij GGD IJsselland per 1 november 2017 de aanwijzing als toezichthouder Wmo 2015 dient te worden ingetrokken;

 • 7.

  mevrouw M. Groen met ingang van 15 januari 2018 werkzaam is bij GGD IJsselland en met ingang van deze datum dient te worden aangewezen als toezichthouder Wmo 2015

 

 

BESLUIT:

 

 

 • 1.

  de aanwijzing van mevrouw M. van de Nes op 16 mei 2017 als toezichthouder Wmo 2015 voor de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Stap-horst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle met terugwerkende kracht tot en met 1 november 2017 in te trekken;

 • 2.

  mevrouw M. Groen met ingang van 15 januari 2018 aan te wijzen als toezichthouder Wmo 2015 voor de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle;

 • 3.

  de intrekking van de aanwijzing van mevrouw M. van de Nes als toezichthouder Wmo 2015 en de aanwijzing van mevrouw M. Groen als toezichthouder Wmo 2015 bekend te maken.

 

Aldus besloten op 10 januari 2018,

drs. A.M. (Rianne) van den Berg