Onderwerp: Verordening Winkeltijden Ommen 2016

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Verordeningen
Publicatiedatum:
07-04-2016

Onderwerp: Verordening Winkeltijden Ommen 2016

 

 

De raad van de gemeente Ommen;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 maart 2016 ;

 

overwegende dat:

 • -

  de Winkeltijdenwet per 1 juli 2013 is gewijzigd;

 • -

  de vrijstellingsmogelijkheden voor de winkelopenstelling buiten de in de wet voorgeschreven winkeltijden aanzienlijk zijn verruimd;

 

gelet op artikel 3 van de Winkeltijdenwet en de gemeentewet;

 

Besluit:

 

de Verordening Winkeltijden Ommen 2016 vast te stellen.

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Winkeltijdenwet

 • b.

  feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag , eerste en tweede Kerstdag.

 • c.

  werkdagen: maandag tot en met zaterdag

Artikel 2 Beslistermijn

 • 1.

  Burgemeester en wethouders beslissen op een aanvraag om ontheffing binnen 8 weken.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen de beslissing voor ten hoogste 6 weken verdagen.

 • 3.

  De aanvrager wordt schriftelijk van de verdaging op de hoogte gesteld voor afloop van de in het eerste lid bedoelde termijn.

Artikel 3 Overdracht van de ontheffing

 • 1.

  Ontheffingen op grond van deze verordening zijn overdraagbaar na verkregen toestemming van burgemeester en wethouders;

 • 2.

  In geval van een voorgenomen overdracht van de in het eerste lid bedoelde ontheffingen doet de houder van de ontheffing hiervan onmiddellijk schriftelijk mededeling aan het college van burgemeester en wethouders onder vermelding van de naam en het adres van de voorgestelde rechtverkrijgende

Artikel 4 Intrekken of wijzigen ontheffing

Burgemeester en wethouders kunnen een ontheffing intrekken of wijzigen als:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  verandering van omstandigheden of inzichten dit naar hun oordeel noodzakelijk maken in het belang van de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist

 • c.

  exploitatie van de winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarbij gestelde termijn; of

 • f.

  de houder dit verzoekt.

Artikel 5 Zon en feestdagenregeling (koopzondagen)

 • 1.

  De verboden genoemd in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b van de wet, gelden niet op ten hoogte 12, door burgemeester en wethouders aan te wijzen zondagen of feestdagen per jaar.

 • 2.

  Publicatie van het besluit vindt zo spoedig mogelijk daarna plaats.

Artikel 6 Procedure vaststelling koopzondagen

De Handelsvereniging Ommen vraagt elk jaar voor 1 februari de koopzondagen voor het lopende jaar aan.

Artikel 7 Bepaalde winkels

De verboden, vervat in artikel 2, eerste lid van de wet , voor zover deze betrekking hebben op zon- en feestdagen gelden niet ten aanzien van:

 • a.

  musea;

 • b.

  winkels, waar uitsluitend maaltijden, voor directe consumptie geschikte eetwaren, alcoholvrije dranken en, door middel van een automaat, tabak en tabaksproducten, middelen ter voorkoming van zwangerschap en damesverband plegen te worden verkocht;

 • c.

  winkels, waar de bedrijfsactiviteit bestaat uit het verhuren van voorbespeelde videobanden en andere voorbespeelde beelddragers, mits in die winkel geen andere goederen worden te koop aangeboden of verkocht dan videobanden en andere beelddragers, alsmede catalogi, die betrekking hebben op het te huur geboden assortiment.

Artikel 8 Openstelling anders dan voor verkoop

 • 1.

  De in artikel 2, eerste lid van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zon- en feestdagen, gelden niet ten aanzien van:

  • a.

   winkels, waarin zich een restaurant of lunchroom bevindt, voor zover het laten betreden van de winkel noodzakelijk is voor het bezoeken van het restaurant of de lunchroom;

  • b.

   winkels waar uitsluitend of hoofdzakelijk fietsen of bromfietsen plegen te worden verkocht, voor zover het laten betreden van de winkel noodzakelijk is voor het huren van fietsen en bromfietsen.

 • 2.

  De in het eerste lid vervatte vrijstellingen gelden niet ten aanzien van het verkopen van goederen.

Artikel 9 Straatverkoop van bepaalde goederen

De verboden, vervat in artikel 2, eerste lid van de wet, voor zover deze betrekking hebben op zon- en feestdagen gelden niet ten aanzien van het te koop aanbieden en verkopen van voor directe consumptie geschikte eetwaren en alcoholvrije dranken.

Artikel 10 Bejaardenoorden en ziekenhuizen

De verboden , vervat in artikel 2, eerste lid van de wet voor zover deze betrekking hebben op zon- en feestdagen gelden niet voor winkels in of op het terrein van bejaardenoorden of ziekenhuizen, waar uitsluitend of hoofdzakelijk eet- en drinkwaren, prentbriefkaarten, nieuwsbladen en tijdschriften alsmede bloemen en planten plegen te worden verkocht.

Artikel 11 Toerisme

De verboden, vervat in artikel 2, eerste lid van de wet, voor zover deze betrekking hebben op zon- en feestdagen, gelden niet voor winkels, die zijn gelegen op het terrein van camping en recreatieparken , gedurende de openingstijden van re camping of het recreatiepark

Artikel 12 Ontheffing zon- en feestdagen

 • 1.

  De verboden , vervat in artikel 2, eerste lid, onder a en b van de wet voor zover betrekking hebbend op feestdagen gelden niet op tweede Paasdag, tweede Pinksterdag en tweede Kerstdag.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen op aanvraag ontheffing verlenen van de verboden vervat in artikel 2 van de wet, voor zover betrekking hebbende op Nieuwjaarsdag en Hemelvaartdag.

Artikel 13 Ontheffing zon- en feestdagen ingeval van bijzonder omstandigheden

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van de in artikel 2 van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op zon- en feestdagen ten behoeve van:

  • a.

   bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard

  • b.

   het uitstallen van goederen,

 • 2.

  De in het eerste lid genoemde ontheffing kan worden verleend in geval van: feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen en beurzen.

   

   

   

   

   

Artikel 14 Ontheffing openstelling op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan op aanvraag ontheffing verlenen van de verboden van artikel 2 van de wet, voor zover betrekking hebbend op werkdagen

 • 2.

  De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel

Artikel 15 Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door burgemeester en wethouders aangewezen toezichthouders.

Artikel 16. Intrekking oude verordening en overgangsrecht

De Verordening winkeltijden Ommen 2015 wordt ingetrokken op het moment dat deze verordening in werking treedt

Artikel 17. Inwerkingtreding en citeertitel

Deze verordening treedt in werking de dag na publicatie en kan worden aangehaald als: Verordening Winkeltijden Ommen 2016

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Ommen, 31 maart 2016

 

De raad voornoemd,

 

De griffier, De voorzitter,

J.A.R. Tenkink Mr. M. Boumans MPM

 

 

Artikelsgewijze toelichting Verordening Winkeltijden Ommen 2015

Artikel 1

In dit artikel zijn een aantal begrippen die in de verordening worden gebruikt nader uitgelegd.

Artikel 2

Door de wijziging van de Winkeltijden wet is de bevoegdheid van gemeenten zo ruim geworden dat in principe zowel complete handhaving van de verboden als het volledig terzijde stellen daarvan tot de mogelijkheden behoort. Voor de gemeente Ommen is geen algemene vrijstelling voor zon- en feestdagen opgenomen.

Artikel 3

In dit artikel staan de gronden op basis waarvan de ontheffing kan worden gewijzigd of ingetrokken.

Artikel 4

Dit artikel spreekt voor zich.

Artikel 5 en 6

Deze artikelen regelen de koopzondagen . Het gaat hierbij om maximaal 12 koopzondagen waarvan maximaal 8 aaneengesloten in het zomerseizoen. De Handelsvereniging Ommen is gesprekspartner van het college en vraagt de ontheffing namens de ondernemers aan.

Artikel 7 tot en met artikel 11

Doordat de gewijzigde Winkeltijdenwet in werking is getreden heeft dit onder andere gevolgen gehad voor het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet. Hierdoor zijn een aantal vrijstellingen van rechtswege vervallen.

Deze vervallen vrijstellingen kunnen gemeenten vervolgens wel op grond van artikel 3, eerste lid, van de Winkeltijdenwet (nieuw) in de verordening overnemen en vaststellen. Het gaat hier om vrijstellingen voor vormen van detailhandel die traditioneel reeds veel (ook) op zon- en feestdagen plaatsvinden. Hierbij zijn detailhandelsbedrijven betrokken in de sfeer van ondermeer snackbars, ijsverkopers, videotheken, winkels in musea, bejaardenoorden en ziekenhuizen en campings.

Artikel 12

Op grond van dit artikel kunnen burgemeester en wethouders ontheffing verlenen op Nieuwjaarsdag en Hemelvaartsdag

Artikel 13

Dit artikel spreekt voor zich

 

Artikel 14

Op basis van dit artikel kunnen burgemeester en wethouders ontheffing verlenen aan winkels

om open te gaan op werkdagen voor 06.00 uur of na 22.00 uur.

Artikel 15

Op grond van dit artikel kunnen burgemeester en wethouders personen aanwijzen die belast worden met het toezicht op de naleving van de winkeltijdenverordening.

Artikel 16

Regelt het overgangsrecht

Artikel 17

In dit artikel is bepaald wanneer de verordening in werking treedt. Daarnaast is bepaald hoe de verordening moet worden geciteerd.