Onderwerp: aanpassing Bouwverordening gemeente Ommen.

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Verordeningen
Publicatiedatum:
19-07-2018

Onderwerp: aanpassing Bouwverordening gemeente Ommen.

 

De raad van de gemeente Ommen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 juni 2018;

 

Besluit:

 

De volgende wijziging van de Bouwverordening gemeente Ommen vast te stellen:

 

 • 1.

  Artikel 1.1 lid 1 komt te luiden als volgt:

   

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • -

   Bevoegd gezag: bestuursorgaan, als bedoeld in de Woningwet, artikel 1, eerste lid, onderdeel e, dan wel, bij het ontbreken van een bestuursorgaan als bedoeld in dit artikellid, burgemeester en wethouders;

  • -

   Bouwwerk: elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct hetzij indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren;

  • -

   NEN: een door de Stichting Nederlands Normalisatie-Instituut uitgegeven norm;

  • -

   Omgevingsvergunning voor het bouwen: vergunning voor een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 • 2.

  Paragraaf 5 van hoofdstuk 2 en bijlage 13 vervallen.

 

Dit besluit treedt in werking op de dag volgend op die van de bekendmaking.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Ommen d.d. 12 juli 2018

De raad voornoemd,

De griffier, De voorzitter,

J.A.R. Tenkink mr. drs. J.M. Vroomen