Onderwerp: Wijzigen Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Ommen 2014

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Verordeningen
Publicatiedatum:
10-04-2018

Onderwerp: Wijzigen Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Ommen 2014

De raad van de gemeente Ommen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 februari 2018;

Besluit:

 

 • 1.

  ....;

 • 2.

  ....;

 • 3.

  De Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Ommen 2014 als volgt te wijzigen:

  • -

   aan artikel 2.25 een lid 2 toe te voegen met de tekst “bij de indiening van de vergunningaanvraag worden de gegevens, bedoeld in artikel 2.3 van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen, aangeleverd.”, waarbij de overige leden van het artikel worden hernummerd;

  • -

   In het opschrift van hoofdstuk 6 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Ommen 2014 “Straf-“, te vervangen door “Sanctie-“;

  • -

   Het opschrift van artikel 6:1 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Ommen 2014 te vervangen door: “artikel 6:1 Sanctiebepaling”;

  • -

   Aan artikel 6:1 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Ommen 2014 een lid 3 toe te voegen met de volgende tekst: “In geval van overtreding van de krachtens artikel 3, derde lid, van de Wet veiligheidsregio’s gestelde regels kan het college een bestuurlijke boete opleggen van ten hoogste de geldboete, bedoeld in artikel 64, eerste lid, van de Wet veiligheidsregio’s.”.

  • -

   De toelichting van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Ommen 2014 als volgt te wijzigen:

   • i.

    In artikel 2.25 “evenementen”, wordt, na de eerste alinea de volgende tekst toegevoegd: “Om te voorkomen dat naast een vergunning op grond van de APV nog een melding op grond van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (hierna: Het besluit) moet worden gedaan, gelden op grond van lid 2 de indieningsvereisten uit artikel 2.3 van het Besluit ook bij de aanvraag op grond van artikel 2.25, lid 1 van de APV. De melding is dan met het indienen van de vergunningaanvraag reeds gedaan.”

   • ii.

    Na artikel 6:1 “strafbepaling” wordt na de laatste volzin de volgende tekst gevoegd: “De bevoegdheid om een bestuurlijke boete op te leggen ter handhaving van de voorschriften, gesteld bij of krachtens artikel 3 van de Wet veiligheidsregio’s, blijft ook na inwerkingtreding van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (hierna: het Besluit) in stand. Nu het Besluit echter voorziet in regeling van de onderwerpen die voorheen in de Brandveiligheidsverordening geregeld waren, kan de bestuurlijke boete alleen opgelegd worden wegens overtreding van de bepalingen uit het Besluit. De bevoegdheid een bestuurlijke boete op te leggen is hiertoe in artikel 6:1 van de APV ondergebracht”.

   • iii.

    Het opschrift van 6:1 “Strafbepaling” wordt in de toelichting vervangen door “Sanctiebepaling”.

   • iv.

    In het opschrift van hoofdstuk 6 wordt in de toelichting “Straf-“, vervangen door “Sanctie-“.

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie van uw besluit.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Ommen d.d. 22 maart 2018.

De raad voornoemd,

De griffier, De voorzitter,

J.A.R. Tenkink mr. drs. J.M. Vroomen