Onderwerp

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekking
Publicatiedatum:
20-02-2017

Onderwerp

 

Wijziging "Ondermandaat- en -volmachtbesluit Algemeen Directeur Bestuursdienst Ommen-Hardenberg, bevoegdheden Ommen".

 

De Algemeen Directeur van de bestuursdienst Ommen-Hardenberg;

 

besluit :

 • 1.

  ondermandaat te verlenen aan de functionaris(en) met functiecode 5216 (administratief medewerker grondzaken en ontwikkeling) voor wat betreft de volgende:

  • a.

   besluiten op grond van, krachtens en uitvoering van:

   • -

    de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Besluit Omgevingsrecht en Regeling omgevingsrecht;

   • -

    de Woningwet en/of daaraan gekoppelde regelgeving uit de Wet op de Ruimtelijke Ordening of Wet op de ruimtelijke ordening;

   • -

    de Wet milieubeheer, Wet geurhinder en veehouderij, het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, Agrarische besluiten, Verordening geurhinder en veehouderij en overige milieu wetten, besluiten en regelingen;

   • -

    de Algemene Plaatselijke Verordening;

   • -

    de Leegstandswet;

   • -

    de Bouwverordening en Bouwbesluit;

   • -

    de Monumentenwet, Erfgoedverordening en regelingen rijks- en gemeentelijke monumenten waaronder de Subsidieverordening monumenten en rieten daken en Regeling geldleningen restauratiefonds gemeentelijke monumenten;

   • -

    de Brandbeveiligingsverordening;

   • -

    de Drank- en Horecawet;

  • b.

   besluiten op grond van:

   • -

    artikel 148 juncto 10 Wegenverkeerswet 1994 (ontheffing wedstrijden op de weg);

   • -

    het Besluit inrichting en gebruik niet aangewezen luchtvaartterreinen;

   • -

    artikel 30b en 30c van de Wet op de kansspelen;

 • 2.

  te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag volgend op die van bekendmaking daarvan.

 

 

Hardenberg, 15 februari 2017

 

De Algemeen Directeur voornoemd,

 

J.M.G. Waaijer