Onderwerp:

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Verkeersbesluiten
Postcode en huisnummer:
7731GL 37
Publicatiedatum:
26-09-2014Onderwerp:
Logo Ommen
Aanvraag invalidenparkeerplaats.
Korte samenvatting:
Vaststellen verkeersbesluit invalidenparkeerplaats
Advies:
Burgemeester en Wethouders van de gemeente OMMEN;
Gelet op het “Besluit ondermandaat en –volmacht Bestuursdienst Ommen-Hardenberg, bevoegdheden Ommen” d.d. 10 december 2012 en laatstelijk gewijzigd op 11 november 2013;
Gelet op het bepaalde in artikel 18, 1e lid, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);
Gelet op het bepaalde in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);
Overwegende:
 • -
  dat de gemeente een verzoek heeft ontvangen voor aanwijzing van een invalidenparkeerplaats nabij de woning Jan Houtmanstraat 37 te Ommen
 • -
  dat verzoeker in het bezit is van een geldige invalidenparkeerkaart voor bestuurder;
 • -
  dat er voldoende aanleiding bestaat voor inwilliging van dit verzoek;
 • -
  dat de aan te wijzen invalidenparkeerplaats in eigendom en beheer is bij de gemeente Ommen;
 • -
  dat in onderstaand besluit de verkeerstekens zullen worden benoemd conform artikel 96 van het RVV 1990;
B E S L U I T;
 • 1.
  de parkeerplaats, zoals is aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening en gelegen nabij Jan Houtmanstraat 37 te Ommen, door plaatsing van het bord E6 en onderbord met kentekennummer 54-PX-VZ aan te wijzen als gereserveerde invalidenparkeerplaats;
 • 2.
  een afschrift van dit besluit te zenden aan:
  • -
   de verzoeker;
  • -
   het hoofd van de afdeling Openbaar Gebied Infrastructuur , gebouwen en gronden;
  • -
   het hoofd van de afdeling Openbaar gebied Buitendienst;
  • -
   de teamchef van de Politie Oost Nederland, district IJsselland, afdeling Vechtdal;
 • 1.
  het besluit treedt een dag na bekendmaking van het besluit in werking;
 • 2.
  de bekendmaking van dit besluit geschiedt op de gebruikelijke wijze in de digitale Staatscourant en het weekblad Vechtdal Centraal.
Ommen, 19 september 2014
Namens Burgemeester en Wethouders,
L.J. Luijben
Teamleider OG-Infrastructuur, gebouwen en gronden
Afdeling Openbaar Gebied
Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de dag van bekendmaking van dit besluit hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Ommen, Postbus 100, 7730 AC, Ommen.
Het bezwaar moet zijn ondertekend en tenminste bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een aanduiding van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden (motivering) van het bezwaar.
Daarnaast kan er - onder voorwaarde dat een bezwaarschrift bij burgemeester en wethouders wordt ingediend - in spoedeisende gevallen een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningsrechter van de Arrondissementsrechtbank Zwolle, sector Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB, Zwolle.