Onderwerp: verkeersmaatregelen t.b.v. instellen rotonde

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Verkeersbesluiten
Publicatiedatum:
29-09-2014Onderwerp: verkeersmaatregelen t.b.v. instellen rotonde
Logo Ommen
Onderwerp: Verkeersbesluit tot het instellen van verkeersmaatregelen ter hoogte van het kruispunt Schurinkstraat – Strangeweg i.v.m. reconstructie tot rotonde
Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Ommen,
Gelet op:
 • artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994) ingevolge verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de provincie of een waterschap;
 • het delegatie- en mandaatbesluit “Nadere regeling delegatie en mandaat 2012” van de gemeente Ommen van 2012”;
 • het besluit ondermandaat en –volmacht Algemeen Directeur Bestuursdienst Ommen Hardenberg betreffende aan hem gemandateerd en in volmacht gegeven bevoegdheden van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Ommen;
 • artikel 15 lid 1 van de WVW 1994 ingevolge de plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;
 • artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW) ingevolge de plaatsing of verwijdering van de verkeerstekens B4, B5, B6, D1, D2, en G11 van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990) alsmede het aanbrengen of verwijderen van haaientanden moet geschieden krachtens een verkeersbesluit;
 • artikel 24 BABW ingevolge verkeersbesluiten worden genomen na overleg met (een gemachtigde van) de korpschef van de politie;
Overwegende:
 • dat in de kern Ommen reeds enige tijd wordt gewerkt aan de realisatie van het masterplan De Strangen, dat gericht is op de revitalisering van bedrijventerrein De Strangen;
 • dat het sluitstuk van dit plan wordt gevormd door de herinrichting van de Strangeweg en separaat hieraan de reconstructie van het kruispunt Schurinkstraat – Chevalleraustraat – Strangeweg;
 • dat deze herinrichting is gericht op het verbeteren van de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers, het vergroten van de toegankelijkheid van het industrieterrein en het beter aansluiten van de omliggende woonwijken op de belangrijke ontsluitingswegen van Ommen;
 • dat de Strangeweg in verband hiermee onder meer wordt voorzien van suggestiestroken aan weerszijden van de weg, wat tot positief gevolg heeft dat de positie van fietsers op deze weg verbeterd;
 • dat suggestiestroken vanuit verkeersveiligheidsoogpunt daarnaast ook tot positief gevolg hebben dat de weg visueel wordt versmald voor bestuurders van motorvoertuigen, waardoor de gereden snelheid daalt;
 • dat separaat aan het masterplan De Strangen het kruispunt Schurinkstraat – Chevalleraustraat – Strangeweg, waar het verkeer in de huidige situatie middels een verkeerslichteninstallatie wordt geregeld, gereconstrueerd wordt tot rotonde;
 • dat het besluit tot deze reconstructie mede is gebaseerd op het feit dat uit landelijke ervaringen is gebleken dat de verkeersveiligheid en doorstroming van het verkeer verbetert op het moment dat een rotonde wordt aangelegd;
 • dat een rotonde derhalve een bewezen maatregel is als het gaat om het verbeteren van de verkeersveiligheid en doorstroming ter plaatse;
 • dat een rotonde bovendien een duurzame oplossing is aangezien deze in vergelijking met een verkeerslichteninstallatie relatief weinig onderhoud nodig heeft;
 • dat de nieuwe rotonde Schurinkstraat – Chevalleraustraat – Strangeweg voor wat betreft de bijbehorende verkeersmaatregelen wordt uitgevoerd conform de ‘Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake Verkeerstekens’;
 • dat dit betekent dat het gereconstrueerde kruispunt middels het plaatsen van borden model D1 op het middeneiland wordt aangeduid als rotonde waarop een verplichte rijrichting linksom van kracht is;
 • dat daarnaast ter hoogte van de aansluiting van de toeleidende wegen op de rotonde middels bebording en markering een voorrangsregeling wordt ingesteld waarbij verkeer komende vanaf deze wegen voorrang moet verlenen aan het verkeer op de rotonde;
 • dat op de toeleidende wegen naar de rotonde verder duidelijk vormgegeven middengeleiders worden gerealiseerd, waarbij middels bebording is aangegeven dat deze bij nadering aan de rechterzijde gepasseerd moeten worden;
 • dat voorts ten behoeve van een verkeersveilige afwikkeling van het fietsverkeer vrijliggende paden rondom de rotonde worden aangelegd, die als verplicht fietspad worden aangewezen, zodat fietsers ter plaatse gescheiden worden van het gemotoriseerd verkeer;
 • dat aansluitend hierop op elk van de toeleidende wegen een fietsoversteek ter hoogte van de rotonde wordt aangelegd zodat fietsers kunnen oversteken naar de straat van bestemming;
 • dat in landelijke richtlijnen is aangegeven dat het de voorkeur geniet dat fietsers op rotondes die binnen de bebouwde kom liggen voorrang genieten ten opzichte van verkeer op de toeleidende wegen en verkeer dat van de rotonde afkomt;
 • dat de rotonde Schurinkstraat – Chevalleraustraat – Strangeweg in afwijking van deze richtlijn wordt ingericht, hetgeen betekent dat fietsers bij het oversteken van een toeleidende weg ter hoogte van de rotonde voorrang moeten verlenen aan het kruisende verkeer;
 • dat hiertoe ter plaatse van de fietsoversteken ook een voorrangsregeling middels bebording en haaientanden op het wegdek wordt ingesteld teneinde dit aan eenieder duidelijk te maken;
 • dat de keuze voor deze voorrangsregeling enerzijds samenhangt met het feit dat de gemeente een vlotte doorstroming van het gemotoriseerd verkeer op dit kruispunt van groot belang acht gezien de ligging van het kruispunt in het wegennetwerk van Ommen en het bedrijventerrein De Strangen;
 • dat deze keuze anderzijds samenhangt met de wens van de gemeente om de verkeersveiligheid van overstekende fietsers zoveel mogelijk te waarborgen, aangezien een aanzienlijk deel van het verkeer dat van de rotonde in kwestie gebruik maakt uit vrachtverkeer bestaat dat van en naar bedrijventerrein De Strangen rijdt (voertuigen met een grote massa);
 • dat, mede gelet op het voorgaande, ook opstelplaatsen voor fietsers worden aangebracht in de middenbermen die ter hoogte van de rotonde worden aangelegd, zodat fietsers die een toeleidende weg van de rotonde willen oversteken dit in geval van grote drukte gefaseerd kunnen doen;
 • dat het instellen van bovengenoemde voorrangsregeling voor fietsers ter hoogte van de nieuwe rotonde voorts in lijn is met de inrichting van reeds bestaande rotondes binnen de gemeente, waarmee derhalve uniformiteit in weginrichting binnen de gemeente wordt bewerkstelligd;
 • dat in het kader van de reconstructie van de Strangeweg daarnaast ook het kruispunt Strangeweg – Haven Noord – Haven West – Haven Oost gedeeltelijk wordt gereconstrueerd;
 • dat dit namelijk een complex kruispunt betreft aangezien de straten Haven West en Haven Oost met een tussenafstand van slechts 20 meter van elkaar aansluiten op de Strangeweg, met als gevolg dat door het afslaande verkeer ter plaatse onoverzichtelijke verkeerssituaties kunnen ontstaan;
 • dat het ter verbetering van de situatie ter plaatse dan ook wenselijk wordt geacht om het kruispunt te vereenvoudigen, hetgeen kan worden bewerkstelligd door de bovengenoemde huidige twee aansluitingen terug te brengen naar één aansluiting;
 • dat de herinrichting in dat kader voorziet in het opheffen van de huidige aansluiting van de Haven West op de Strangeweg;
 • dat benadrukt moet worden dat de Haven West wel bereikbaar blijft, namelijk via bijvoorbeeld de Haven Oost of de Hardenbergerweg;
 • dat de aansluiting van de Haven Oost op de Strangeweg in het kader van de reconstructie van dit kruispunt voorts wordt vormgegeven als in- en uitritconstructie;
 • dat hiermee enerzijds wordt bewerkstelligd dat de ondergeschiktheid van de Haven Oost ten opzichte van de Strangeweg extra wordt benadrukt;
 • dat hiermee anderzijds wordt bewerkstelligd dat de voorrang ter plaatse van deze in- en uitritconstructie reeds door de vormgeving wordt geregeld;
 • dat bestuurders ingevolge artikel 54 van het RVV 1990 namelijk voorrang moeten verlenen aan het overige verkeer indien zij van een weg een inrit oprijden dan wel uit een uitrit de weg oprijden;
 • dat het voorgaande dan ook betekent dat de huidige bebording en markering op het wegdek waarmee de voorrang ter hoogte van de aansluiting van de Haven West en de Haven Oost op de Strangeweg is geregeld (aanwijzing als voorrangskruispunt) kan worden opgeheven, hetgeen middels dit verkeersbesluit dan ook wordt bewerkstelligd;
 • dat de in dit verkeersbesluit vermelde verkeermaatregelen op basis van artikel 2 van de WvW 1994, gelet op het voorgaande, derhalve strekken tot:
 • het verzekeren van de veiligheid op de weg (artikel 2, lid 1, onderdeel a);
 • het beschermen van weggebruikers en passagiers (artikel 2, lid 1, onderdeel b);
 • dat de in dit verkeersbesluit genoemde (delen van) wegen in beheer en eigendom zijn van de gemeente Ommen;
 • dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer overleg heeft plaatsgevonden met de verkeersadviseur van politie-eenheid Oost Nederland, district IJsselland. Hij bracht hierover een positief advies uit.
Besluit:
 • 1.
  in verband met de reconstructie van het kruispunt Schurinkstraat – Strangeweg tot rotonde de huidige voorrangsregelingen ter hoogte van dit kruispunt op te heffen door het verwijderen van de borden model B6 van Bijlage 1 van het RVV 1990 alsmede de op het wegdek aanwezige haaientanden;
 • 2.
  het bijbehorende (onderdeel van het) verkeersbesluit, waarin destijds is besloten tot het instellen van de onder punt 1 van dit besluit genoemde voorrangsregelingen, hierbij in te trekken;
 • 3.
  het gereconstrueerde kruispunt Schurinkstraat – Strangeweg aan te wijzen als rotonde met een verplichte rijrichting linksom door het plaatsen van borden model D1 van Bijlage 1 van het RVV 1990;
 • 4.
  door het plaatsen van borden model D2 van Bijlage 1 van het RVV 1990 bestuurders te gebieden om het bord op de volgende locaties voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft (rechterzijde):
  • a.
   de nieuwe middengeleider op de Schurinkstraat, gelegen ter hoogte van de aansluiting op de rotonde Schurinkstraat – Strangeweg;
  • b.
   de nieuwe middengeleider op de Strangeweg, gelegen ter hoogte van de aansluiting op de rotonde Schurinkstraat – Strangeweg;
  • c.
   de nieuwe middengeleider op de Chevalleraustraat, gelegen ter hoogte van de aansluiting op de rotonde Schurinkstraat – Strangeweg;
 • 1.
  door het verwijderen van de borden model B6, het vervangen van borden model B3 door borden model B4 en B5 van Bijlage 1 van het RVV 1990 alsmede het verwijderen van de aanwezige haaientanden op het wegdek, de huidige voorrangsregeling:
  • a.
   ter hoogte van de aansluiting van de Haven West op de Strangeweg op te heffen;
  • b.
   ter hoogte van de aansluiting van de Haven Oost op de Strangeweg op te heffen;
  • c.
   ter hoogte van de aansluiting van de Haven Noord op de Strangeweg te handhaven;
 • 1.
  door het plaatsen van borden model B6 van Bijlage 1 van het RVV 1990 en het aanbrengen van haaientanden op het wegdek, zoals bedoeld in artikel 81 van het RVV 1990, voorrangsregelingen ter hoogte van de rotonde Schurinkstraat – Strangeweg in te stellen waarbij:
  • a.
   verkeer op de toeleidende wegen naar de rotonde voorrang moet verlenen aan het verkeer op de rotonde;
  • b.
   fietsers die gebruik maken van het vrijliggende fietspad rondom de rotonde bij het oversteken van de toeleidende wegen van deze rotonde voorrang moeten verlenen aan het kruisende verkeer;
 • 1.
  door het plaatsen van borden model G11 van Bijlage 1 van het RVV 1990 de volgende vrijliggende paden die in het kader van de reconstructie van het kruispunt Schurinkstraat – Strangeweg worden aangelegd aan te wijzen als verplicht fietspad:
  • a.
   de vrijliggende paden aan weerszijden van de Chevalleraustraat, gelegen tussen de Bouwmeesterstraat en het kruispunt Schurinkstraat – Strangeweg;
  • b.
   de vrijliggende paden aan weerszijden van de Schurinkstraat (zowel noordelijke als zuidelijke tak), welke van en naar het als rotonde ingerichte kruispunt Schurinkstraat – Strangeweg lopen;
  • c.
   de vrijliggende paden aan weerszijden van de Strangeweg, gelegen tussen de straat Haven Oost en het kruispunt Schurinkstraat – Strangeweg;
 • 1.
  Een afschrift van dit besluit te zenden aan:
  • -
   de teamleider van de afdeling Infrastructuur, Gebouwen en Gronden;
  • -
   de teamleider van de afdeling Buitendienst;
  • -
   de teamchef van de politie, Eenheid Oost-Nederland, district IJsselland.
 • 1.
  Dit besluit op de gebruikelijke wijze in de digitale Staatscourant en het weekblad het Vechtdal Centraal bekend te maken.
Ommen, Klik hier en type
Hoogachtend,
namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ommen,
L.Luijben
Teamleider OG-Infrastructuur, gebouwen en gronden
Afdeling Openbaar Gebied
Bezwaarprocedure
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ommen. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via het digitale loket op www.Ommen nl. U hebt hiervoor wel een DigiD nodig.
Volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb) moet u het bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden. Onderteken uw bezwaarschrift en vermeld:
 • uw naam en adres;
 • de datum waarop u uw bezwaarschrift hebt geschreven;
 • een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar is gericht of een kopie van dit besluit (deze brief);
 • de redenen voor uw bezwaar.
Daarnaast kunt u volgens artikel 8.81 van de Awb de Voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, als er sprake is van zogenoemde ‘onverwijlde spoed’. U kunt alleen een voorlopige voorziening aanvragen, als u ook binnen zes weken een bezwaarschrift indient. U kunt uw verzoek om een voorlopige voorziening richten aan:
Rechtbank Overijssel, de voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht
Postbus 10067
8000 GB Zwolle