Onderwerp: Opheffen voorrangsregeling diverse kruispunten te Lemele

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Verkeersbesluiten
Postcode en huisnummer:
8148RD 5
Publicatiedatum:
29-09-2014Onderwerp: Opheffen voorrangsregeling diverse kruispunten te Lemele
Logo Ommen
Onderwerp: Verkeersbesluit tot het opheffen van de voorrangsregelingen ter hoogte van de kruispunten van de Korteveldsweg binnen de bebouwde kom van Lemele
Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Ommen,
Gelet op:
 • artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994) ingevolge verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de provincie of een waterschap;
 • het delegatie- en mandaatbesluit “Nadere regeling delegatie en mandaat 2012” van de gemeente Ommen van 2012”;
 • het besluit ondermandaat en –volmacht Algemeen Directeur Bestuursdienst Ommen Hardenberg betreffende aan hem gemandateerd en in volmacht gegeven bevoegdheden van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Ommen;
 • artikel 15 lid 1 van de WVW 1994 ingevolge de plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;
 • artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW) ingevolge het verwijderen van de verkeerstekens B3, B4, B5 en B6 van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990) alsmede het verwijderen van haaientanden moet geschieden krachtens een verkeersbesluit;
 • artikel 24 BABW ingevolge verkeersbesluiten worden genomen na overleg met (een gemachtigde van) de korpschef van de politie;
Overwegende:
 • dat de Korteveldsweg en de Lemelerweg voor de inwoners van de kern Lemele belangrijke ontsluitende wegen vormen om naar Ommen (richting het noorden) of richting Lemelerveld (richting het zuidwesten) te rijden;
 • dat de voornaamste functie van de route Korteveldsweg – Lemelerweg, los van deze lokale ontsluitende functie, echter niet gericht is op een snelle afwikkeling van (doorgaand) verkeer maar op het bereikbaar maken van de in Lemele en omgeving gelegen percelen en voorzieningen;
 • dat deze wegen in dat verband dan ook zijn te categoriseren als erftoegangswegen, waarop het verblijven centraal staat en het verkeer te gast is, in verband waarmee het wenselijk is dat bestuurders met een lage snelheid van deze wegen gebruik maken;
 • dat ter benadrukking hiervan in het verleden op alle wegen gelegen binnen de bebouwde kom van Lemele een 30 km/uur regime is ingesteld, wat middels bebording aan eenieder kenbaar wordt gemaakt ter hoogte van de bebouwde komgrenzen van Lemele;
 • dat vanuit wet- en regelgeving volgt dat het instellen van een snelheidsregime van 30 km/uur enkel is toegestaan indien het wegbeeld ter plaatse in overeenstemming is met de beoogde maximumsnelheid;
 • dat de Korteveldsweg en Lemelerweg, gelegen binnen de bebouwde kom, in verband hiermee conform de inrichtingsrichtlijnen voor 30 km/uur wegen zijn heringericht, zodat de weginrichting ter plaatse overeenkomt met het ingestelde snelheidsregime;
 • dat één van de kenmerken van een 30 km/uur inrichting wordt gevormd door het feit dat ter hoogte van kruispunten geen voorrangsregelingen van kracht zijn, wat betekent dat ter hoogte van deze gelijkwaardige kruispunten de algemene voorrangsregeling “bestuurders van rechts hebben voorrang” geldt;
 • dat echter ter hoogte van twee kruispunten, namelijk het kruispunt Korteveldsweg – Dominee Berkhofweg en het kruispunt Korteveldsweg – Glinthaarweg – Ledeboerweg, voorrangsregelingen in stand zijn gehouden;
 • dat hierdoor een situatie ontstaat in Lemele waarbij ter hoogte van het ene kruispunt op de route Korteveldsweg – Lemelerweg sprake is van een gelijkwaardig kruispunt terwijl ter hoogte van het andere kruispunt een voorrangsregeling van kracht is;
 • dat Plaatselijk Belang dit heeft aangekaart bij de gemeente met het verzoek passende maatregelen te nemen omdat deze situatie verwarrend werkte voor de weggebruikers;
 • dat de gemeente aan dit verzoek tegemoet wil komen en de betreffende voorrangsregelingen zal verwijderen, zodat op het gehele traject Korteveldsweg – Lemelerweg binnen de bebouwde kom sprake is van gelijkwaardigheid ter hoogte van de kruispunten;
 • dat deze maatregel past bij de inrichting van de wegen en bovendien resulteert in een uniforme inrichting van alle kruispunten binnen de bebouwde kom van Lemele, hetgeen positief is voor de verkeersveiligheid ter plaatse;
 • dat de in dit verkeersbesluit vermelde verkeermaatregelen op basis van artikel 2 van de WvW 1994, gelet op het voorgaande, derhalve strekken tot:
 • het verzekeren van de veiligheid op de weg (artikel 2, lid 1, onderdeel a);
 • het beschermen van weggebruikers en passagiers (artikel 2, lid 1, onderdeel b);
 • het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan (artikel 2, lid 1, onderdeel c);
 • dat de in dit verkeersbesluit genoemde (delen van) wegen in beheer en eigendom zijn van de gemeente Ommen;
 • dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer overleg heeft plaatsgevonden met de verkeersadviseur van politie-eenheid Oost Nederland, district IJsselland. Hij bracht hierover een positief advies uit.
Besluit:
 • 1.
  door het verwijderen van de borden model B3, B4, B5 en B6 van Bijlage 1 van het RVV 1990, alsmede het verwijderen van de aanwezige haaientanden op het wegdek, de huidige voorrangsregeling:
  • a.
   ter hoogte van de aansluiting van de Ledeboerweg op de Reefhuisweg op te heffen;
  • b.
   ter hoogte van de aansluiting van de Reefhuisweg op de Korteveldsweg op te heffen;
  • c.
   ter hoogte van de aansluiting van de Glinthaarweg op de Korteveldseweg op te heffen;
  • d.
   ter hoogte van de aansluiting van de Dominee Berkhofweg op de Korteveldseweg op te heffen;
 • 1.
  het bijbehorende (onderdeel van het) verkeersbesluit, waarin destijds is besloten tot het instellen van de onder punt 1 van dit besluit genoemde voorrangsregelingen, hierbij in te trekken;
 • 2.
  Een afschrift van dit besluit te zenden aan:
  • -
   de teamleider van de afdeling Infrastructuur, Gebouwen en Gronden;
  • -
   de teamleider van de afdeling Buitendienst;
  • -
   de teamchef van de politie, Eenheid Oost-Nederland, district IJsselland.
 • 1.
  Dit besluit op de gebruikelijke wijze in de digitale Staatscourant en het weekblad het Vechtdal Centraal bekend te maken.
Ommen, Klik hier en type
Hoogachtend,
namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ommen,
L.Luijben
Teamleider OG-Infrastructuur, gebouwen en gronden
Afdeling Openbaar Gebied
Bezwaarprocedure
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ommen. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via het digitale loket op www.Ommen nl. U hebt hiervoor wel een DigiD nodig.
Volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb) moet u het bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden. Onderteken uw bezwaarschrift en vermeld:
 • uw naam en adres;
 • de datum waarop u uw bezwaarschrift hebt geschreven;
 • een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar is gericht of een kopie van dit besluit (deze brief);
 • de redenen voor uw bezwaar.
Daarnaast kunt u volgens artikel 8.81 van de Awb de Voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, als er sprake is van zogenoemde ‘onverwijlde spoed’. U kunt alleen een voorlopige voorziening aanvragen, als u ook binnen zes weken een bezwaarschrift indient. U kunt uw verzoek om een voorlopige voorziening richten aan:
Rechtbank Overijssel, de voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht
Postbus 10067
8000 GB Zwolle