Vaststelling bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening Langsweg 18’

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
ruimtelijk plan of omgevingsdocument
Publicatiedatum:
29-06-2022Vaststelling bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening Langsweg 18’

Het bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening Langsweg 18’ heeft gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Er is één zienswijze ingediend. Het bestemmingsplan is op 23 juni 2022 gewijzigd vastgesteld door de gemeenteraad. Vanaf donderdag 30 juni 2022 tot en met woensdag 10 augustus 2022 geldt de beroepstermijn.

 

Op locatie Langsweg 18 te Dalmsholte is sprake van een woonbestemming met de aanduiding 'voormalig agrarisch bedrijf'. Onderhavig bestemmingsplan maakt, op basis van maatwerk rood-voor-rood, een compensatiewoning mogelijk in ruil voor de sloop van voormalig agrarische landschapontsierende bebouwing en de realisatie van een educatief en recreatief plukbos. De ingediende zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan is gehonoreerd.

 

Waar raadpleegbaar?

Het bestemmingsplan wordt met ingang van 30 juni 2022 op de volgende wijzen raadpleegbaar gemaakt:

  • 1.

    digitaal op de landelijke website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl via plancode NL.IMRO.0175.buiten2012bp0077-vg01

  • 2.

    digitaal op de gemeentelijke website: https://www.ommen.nl/inwoners/bouwen-en-verbouwen/ruimtelijke-plannen.html

  • 3.

    op papier uitsluitend op afspraak in te zien bij de publieksdienst in het gemeentehuis te Ommen.

 

Beroep

Vanaf donderdag 30 juni 2022 kan gedurende een termijn van 6 weken door een belanghebbende beroep tegen het vaststellingsbesluit worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.