Camperbeleid Ommen

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
beleidsregel
Publicatiedatum:
23-05-2022Camperbeleid Ommen

 

Samenvatting

Gemeente Ommen wil inspelen op de groei van het camperkamperen op een manier die past bij haar positie als innovatieve topspeler onder de Nederlandse recreatiegemeenten. We willen tegemoet komen aan de wensen van consumenten en ondernemers maar we willen ook een hoge standaard van gastvrijheid, landschappelijke kwaliteit en geboden voorzieningen stimuleren en te faciliteren.

 

Dat betekent dat de gemeente Ommen het aanbieden van camperplaatsen uitsluitend wil overlaten aan reguliere campings en aanbieders van kleinschalig kamperen. Het aanbieden door particulieren van camperplaatsen op eigen erf is niet toegestaan en dit blijft zo. Ook gaat de gemeente Ommen niet zelf een terrein voor campers exploiteren, wij zien dit als een zaak van ondernemers. De gemeente ziet net als bij andere vormen van kamperen, toe op een goede landschappelijke inpassing en minimum eisen van kwaliteit, netheid en brandveiligheid. Dat is mede de reden waarom het camperen alleen bij recreatieondernemers wordt toegestaan.

 

Het camperen in Ommen heeft, net als in andere toeristische gemeenten, een flinke groei doorgemaakt, ook al ontbreken exacte tellingen van het camperen in Ommen. Die groei heeft de laatste twee jaar niet tot grote hinder geleid of tot situaties waarin heel Ommen ‘nee’ moest verkopen aan camperaars. Dat heeft mede te maken met het feit dat Ommen nu al een groot en divers aanbod aan kampeerplekken in verschillende luxe- en prijsklassen heeft en dat onze kampeerbedrijven goed blijven inspelen op de vraag. Wel is het aanbod ‘eenvoudige’ camperplaatsen met basisvoorzieningen op dit moment nog relatief beperkt. Recreatieondernemers werken echter aan plannen om op de nieuwe behoeften in te spelen. Zo komt er binnenkort een campercamping aan de Zwolseweg met sanitaire voorzieningen dicht bij het centrum. Recreatieondernemers passen soms ook hun bestaande terrein aan en creëren meer diversiteit in het aanbod: van luxe camperplekken met vuurplaats en eigen toiletvoorzieningen tot en met plekken met alleen basisvoorzieningen als elektriciteit, lozen afvalwater en toilet, WIFI en drinkwater. Kortom het aanbod verandert nu al mee met de groeiende en diverse vraag. De afgelopen jaren waren uitzonderlijk vanwege coronabeperkingen. We stellen daarom voor de vinger aan de pols te houden en over enkele jaren opnieuw vraag en aanbod met elkaar te confronteren.

 

Wij adviseren enkele aanpassingen en nieuwe accenten aan het huidige beleid:

 • 1.

  Gemeente Ommen staat positief tegenover plannen van reguliere campingondernemers om hun terreinen aan te passen aan de wensen en eisen vanuit de campermarkt.

 • 2.

  Gemeente Ommen werkt binnen het bestaande kampeerbeleid - dat nu al ruimte biedt voor maximaal 10 kleinschalige boerencampings – mee aan nieuwe plannen voor kleinschalige boerencampings om deze geschikt te maken voor campers. Kleinschalige campings die jaarrond open willen zijn krijgen deze mogelijkheid.

 • 3.

  Gemeente Ommen zal geen gemeentelijk terrein voor campers creëren of exploiteren.

 • 4.

  Gemeente Ommen werkt niet mee aan overnachtingsmogelijkheden in campers bij particulieren die geen campinghouder van een reguliere of een kleinschalige camping zijn.

 • 5.

  Kwaliteit en landschappelijke inpassing zijn voor alle plannen een vereiste. Alle camperplaatsen in de gemeente Ommen moeten minimaal moeten beschikken over een elektriciteitsaansluiting, drinkwater, een mogelijkheid om vuilwater en cassettetoilet te lozen en zo mogelijk WIFI (breedband). Daarnaast moet altijd sprake zijn van een goede en kwalitatieve landschappelijke inpassing, waardoor de beleving van het landschap niet wordt verstoord.

   

  1. Hoe om te gaan met de groeiende vraag naar camperplaatsen 

   

  1.1 Groeiende vraag naar diverse soorten camperterreinen

   

  Het camperkamperen in Nederland maakt de laatste jaren een sterke groei door. In de coronajaren 2020 en 2021 is die groei nog eens in een versnelling gekomen. De gevolgen zijn ook in Ommen merkbaar. Het aantal campers dat de gemeente bezoekt neemt ieder jaar toe, zo beamen aanbieders van kampeerplaatsen. De belangenvereniging van de camperaars NKC stelt voor om het aantal camperplaatsen met minimale voorzieningen uit te breiden. Ook wordt de gemeente steeds vaker benaderd door (potentiële) aanbieders in de gemeente met ideeën om de mogelijkheden op hun terrein voor campers uit te breiden.

   

  De vraag is welke uitbreidingen (en in welke vorm) precies gewenst zijn. En vervolgens is de vraag wat dit betekent voor de aanpassing van het beleid in Ommen. De gemeente ziet het camperen als een vorm van kamperen. Het aanbieden van camperplaatsen wil de gemeente, net als andere vormen van kamperen, overlaten aan de private sector. Momenteel zijn dit de reguliere recreatiebedrijven en de kleinschalige kampeerterreinen bij de boer.

   

  Reguliere kampeerterreinen bieden veelal volwaardige plaatsen aan met bijvoorbeeld zwembad, toiletgebouw, kampwinkel en speelterrein. Voor sommige camperaars is dit prima. Zij maken gebruik van de voorzieningen, hebben dezelfde behoeftes als de vakantiegangers met een caravan en zijn bereid het kampeertarief te betalen. Wel moeten er plekken zijn met voldoende ruimte en verharding waar ook de zwaardere en grotere campers terecht kunnen.

   

  Er is ook een categorie camperaars die niet meer dan een rustige plek voor een kort verblijf van 1-3 dagen zoekt. Met een aansluiting voor elektriciteit, WIFI, een watertappunt en een plek waar zij hun afvalwater kunnen lozen. In sommige gevallen ook sanitaire voorzieningen. Zij vragen minder en willen daarvoor ook minder betalen. Met name voor deze tweede categorie is het de vraag of de mogelijkheden moeten worden uitgebreid, omdat Ommen nog relatief weinig van dit soort plekken heeft. Sommige verblijfsrecreatie-ondernemers hebben ideeën om de eenvoudiger vormen van camperen op hun terrein beter mogelijk te maken, bijvoorbeeld op hun parkeerterrein buiten de poort.

   

  1.2 Wat willen we als gemeente met ons camperbeleid bereiken?

   

  • Handhaving en versterking van de positie van Ommen als innovatieve topspeler op het gebied van vrijetijdseconomie. Ommen werkt daartoe nauw samen met de recreatieondernemers in het platform recreatieondernemers, de Vechtdalgemeenten en MarketingOost. Een dergelijke positie betekent dat we inspelen op de actuele trends en behoeften van recreërend Nederland. Het betekent ook dat we, blijven streven naar visuele en landschappelijke kwaliteit, een goed voorzieningenniveau en een hoog niveau van gastvrijheid.

  • Voorkomen van illegale en gevaarlijke situaties doordat campers plekken zoeken die daar niet voor zijn bedoeld. We willen wildgroei tegengaan, bijvoorbeeld doordat we niet toestaan dat alle particulieren kleinschalig camperplaatsen op hun erf kunnen realiseren. Ook willen wij niet dat campers op de openbare weg de nacht doorbrengen.

  • De gemeente Ommen wil - in de geest van de nieuwe omgevingsvisie Ommen Jouw Toekomst- inspelen op wensen uit de samenleving. “Ommen faciliteert en activeert ontwikkelingen door deze waar mogelijk samen met de eigen inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties op te pakken. Samen aan de slag; meedenken, mee ontwikkelen en meedoen. Waar het moet neemt de gemeente haar eigen verantwoordelijkheid”. Dat vraagt een positieve houding bij nieuwe initiatieven, maar ook om toezicht op de kwaliteit van de ontwikkelingen en het algemeen belang.

   

  1.3 Wat betekenen deze uitgangspunten voor het camperbeleid?

   

  1. Wij willen het camperkamperen overlaten aan recreatieondernemers met reguliere campings en aan (agrarische) ondernemers met een vergunning voor een kleinschalig kampeerterrein. Zij zijn de aangewezen personen om het kamperen en dus ook het camperen te faciliteren. Dat betekent ook dat

  a. De gemeente Ommen niet meewerkt aan het toestaan van camperkamperen bij particulieren die geen ondernemers zijn of bij andere ondernemers dan de bovengenoemde. Het toelaten van campers op je erf is wat de gemeente betreft onderhavig aan toezicht en vergunningen, bijvoorbeeld op het gebied van brandpreventie en hygiène. Wij willen dit overlaten aan recreatieondernemers.

  b. Een gemeentelijk terrein voor campers, geëxploiteerd door de overheid is niet gewenst of noodzakelijk. Dit ziet de gemeente als oneerlijke concurrentie en is mogelijk ook strijdig met de Wet Markt en Overheid.

  2. Gebruikskwaliteit en landschappelijke inpassing zijn voor alle plannen een vereiste. Dat betekent dat alle nieuw te realiseren terreinen voor camperplekken in de gemeente Ommen minimaal moeten beschikken over een elektriciteitsaansluiting, drinkwater, een mogelijkheid om vuilwater en (cassettte)toilet te lozen en zo mogelijk WIFI (breedband). Daarnaast moet altijd sprake zijn van een goede en kwalitatieve landschappelijke inpassing, waardoor de beleving van het landschap niet wordt verstoord. Dit kan bijvoorbeeld met groenstroken die de campers aan het zicht onttrekken.

  In het volgende hoofdstuk (2) beschrijven wij wat er mogelijk nog gewenst is in Ommen om het camperkamperen beter te kunnen faciliteren aan de hand van een quick scan van vraag en aanbod.

  In het derde hoofdstuk van deze notitie kijken we kort naar het beleid en eventuele aanpassingen of aanvullingen die nodig zijn. Daarbij kan gedacht worden aan het Omgevingsplan Buitengebied, het kampeerbeleid uit 2008, de APV en de Verordening Toeristenbelasting.

   

  2. Camperen in Ommen: vraag en aanbod

   

  2.1 Methode: Quick scan

   

  Dit hoofdstuk is het resultaat van een quick scan waarin de vraag aan camperplaatsen wordt afgezet tegen het aanbod. Dit om de vraag te kunnen beantwoorden of er nog behoefte is aan een bepaald type camperplaatsen in Ommen of andere maatregelen voor campers nodig zijn. Om een beeld te krijgen van de vraag baseren we ons op cijfers van de NKC (Nederlandse Kampeerauto Club; de belangrijkste leden- en belangenvereniging van camperaars) en andere beschikbare onderzoekscijfers. Om een beeld te schetsen van van het aanbod hebben we een inventarisatie gemaakt van aanbieders. Daarbij hebben we ook gezocht op websites voor camperaars die in Ommen/het Vechtdal een plek zoeken. Daarnaast hebben we zeven gesprekken gevoerd met de NKC en met huidige aanbieders, van grote campings met alle voorzieningen tot kleine boerencampings en met de Stekkenkamp, het enige aangewezen terrein voor campers buiten een regulier kampeerterrein.

   

  2.2 De vraag naar camperplaatsen in Ommen

   

  2.2.1 Groei van de vraag

   

  Het camperen in Nederland neemt de laatste jaren een grote vlucht, ook al voordat er sprake was van corona. In de maanden juni tot en met oktober van 2020 groeide de verkoop van nieuwe caravans (+24 procent), vouwwagens (+50 procent) en vooral nieuwe campers (+75 procent), vergeleken met diezelfde maanden het jaar ervoor toen er ook al sprake was van een flinke groei.Ook in 2021 zette de sterke groei in verkopen verder door. Sinds 2015 is het aantal particulier geregistreerde campers in Nederland gegroeid met ruim 53% (bron BOVAG/RDC). Ook in de rest van Europa is het aantal geregistreerde campers sterk toegenomen.

   

  Mensen die een camper kopen doen dat met het oog op een jarenlang gebruik. De groei van het camperkamperen lijkt daarmee structureel. Als gevolg van de coronacrisis, heeft zij een extra snelle groei doorgemaakt. Met een camper heb je je eigen huis bij je en je kunt gaan en staan waar je wilt. Campinghouders in Ommen zagen in de coronaperiode de groep camperaars ook toenemen, maar denken dat een deel van hen na de coronaperiode als er geen reisbeperkingen of extra gezondheidsrisico’s meer zijn, richting Frankrijk, Italië en Spanje zal gaan. Het is echter goed mogelijk dat er dan ook weer meer camperaars vanuit Europa (die ook in eigen land bleven) de Nederlandse campings weten te vinden. Diverse campinghouders zagen hun aantal vóór de coronacrisis al groeien.

   

  De NKC ziet de populariteit van de camper in de toekomst alleen maar meer groeien en daarmee de vraag naar camperplaatsen. Ook de NKC stelt vast dat camperaars een grote diversiteit kennen in hetgeen zij zoeken, van eenvoudig en goedkoop tot en met luxe voorzieningen met bijbehorend prijskaartje.

   

  2.2.2 Kenmerken van de camperaar

   

  Oudere doelgroep, maar steeds meer jongeren. De camperaar is gemiddeld 62 jaar en 50% van hen is al gepensioneerd. De opleiding is boven gemiddeld en het inkomen vaak boven modaal. De NKC ziet dat er een nieuwe groep camperaars opstaat. Ook de generatie tussen 20 en 40 heeft het camperen ontdekt, aldus de NKC. Camperen is voor hen een manier om in de natuur de eigen ‘batterij op te laden’. De jongere doelgroep huurt vaker een camper verhuren of deelt deze met vrienden en familie. Platforms van de deeleconomie maken dit de laatste jaren een stuk gemakkelijker. (Bron BOVAG, NKC, RECRON)

   

  Vrijheid. De camperaar houdt van vrijheid, flexibiliteit, rondreizen, wil graag zelfvoorzienend zijn en zijn eigen spullen in de buurt hebben. De meeste camperaars gaan op reis met hun partner (82%). (Bron NKC)

   

  Zowel op campings als speciale locaties voor campers. Van de camperaars overnacht 55% op een reguliere camping; 39% op een speciale locatie voor campers en 6% elders (bron NKC). Daarbij is men vaak op zoek naar campings of camperplaatsen nabij een stads- of dorpscentrum.

   

  Camperseizoen is langer dan kampeerseizoen. Camperaars gaan zowel in de zomers als in de winter op pad. In de lente gaat zon 61% van de camperaars met de camper weg, in de zomer 69% de herfst 54% en in de winter 22%. De camperaars in Nederland gaan ongeveer 6x per jaar op pad en blijven gemiddeld 3 dagen op 1 locatie. (Bron NKC)

   

  2.2.3 De eisen die camperaars stellen aan hun plek

   

  1. Vlakke ondergrond die ook zwaardere campers aankan.

  2. Voldoende ruimte voor verschillende grootteklassen ook i.v.m. draaicirkel van de camper

  3. Drie basisvoorzieningen

  o Elektriciteit. Camperaars hebben veel voorzieningen aan boord als televisie, koelkast, magnetron, of een elektrische kachel. Een aansluiting met voldoende elektrisch vermogen is daarom een eerste vereiste voor alle camperplekken. Daarbij wordt steeds meer vermogen gevraagd vanwege het toenemend aantal apparaten aan boord.

  o Drinkwater.

  o Wifi. 98% Van de camperaars gebruikt internet tijdens de reis. Werken en vrije tijd worden steeds meer gecombineerd. WIFI met ruime bandbreedte is daarom zeer gewenst.

  4. Gewenste voorzieningen

  o Douche en toilet. Ook al hebben veel campers douche en toilet aan boord, een normale, mits schone, douche en toilet buiten de camper hebben meer comfort en verdienen bij velen een sterke voorkeur en worden door velen ook tot de basis gerekend, zo blijkt uit de gesprekken met de aanbieders.

  Naast deze basisbehoeften stellen veel camperaars dus ook prijs op een ‘normale’ campingplaats, vergelijkbaar met een plek voor een tourcaravan, waarbij men gebruik maakt van alle voorzieningen van de camping, zoals zwembad, kampwinkel, sport- en speelterrein, et cetera.

  Tenslotte is er een grote categorie camperaars, vooral degenen die kort verblijven, die graag een locatie willen in de nabijheid van een stads- of dorpscentrum.

   

  2.3 Aanbod camperplaatsen in de gemeente Ommen en rest Vechtdal

   

  2.3.1 Van basis tot luxe

   

  De gemeente Ommen kent in haar kampeerbeleid en in haar bestemmingsplannen geen aparte aanduiding voor camperplaatsen. Iedere plek waar volgens het bestemmingsplan en de vergunning een caravan mag staan mag ook gebruikt worden voor een camper. Dat zijn alle reguliere campings en alle kleinschalige campings bij de boer. Daarnaast is er in Ommen één als zodanig aangewezen terrein voor campers op particulier terrein: de Stekkenkamp.

  Op dit moment kent de gemeente zo’n 25 reguliere campings (waarvan ongeveer 15 zich specifiek ook op campers richten), 5 kleinschalige campings bij de boer en 1 Gereguleerde OvernachtingsPlaats (GOP) voor Campers (de Stekkenkamp).

  De tarieven (2021) lopen uiteen van ruim 14 euro euro voor een eenvoudige plek op de Stekkenkamp zonder sanitair tot en met 40 euro voor een mooie plaats op een luxe camping. (tarief 2021 voor 2 personen per nacht, inclusief toeristenbelasting).

   

  2.3.2 Aanbod met eenvoudige voorzieningen nabij het centrum

   

  Sinds 2005 heeft Ommen een speciaal camperterrein gericht op de eenvoudige camperaar met de basisvoorzieningen (zonder sanitair). (De Stekkenkamp). Áls alle 14 plekken gevuld zijn, is er altijd nog een overloopveldje waar 5 á 6 campers kunnen staan. Daar hoeven zij slechts incidenteel gebruik van te maken. In 2020 en 2021 kon De Stekkenkamp de vraag naar dit soort eenvoudige plaatsen zonder sanitair goed aan. Diverse camperaars bleken bij nader inzien niet voor de Stekkenkamp te kiezen toen zij begrepen dat er geen sanitair aanwezig is. Zij vonden een plek bij andere kampeerbedrijven in Ommen.

   

  Daarnaast wordt er in 2021 een nieuwe campercamping gerealiseerd aan de Zwolseweg, eveneens met basisvoorzieningen maar wel met sanitair.

   

  Naast deze plekken, zijn campers ook welkom op kleinschalige kampeerterreinen (kamperen bij de boer). Dat zijn op dit moment 5 kampeerterreinen, echter niet allemaal even dichtbij het centrum. Hun tarieven variëren tussen 15 en 20 euro per nacht voor twee personen.

   

  Sommige reguliere campings hebben ook aparte camperplekken voor camperaars die slechts gebruik willen maken van de basisvoorzieningen, met een aangepast tarief.

   

  2.3.3 Compleet Aanbod op ‘reguliere’ campings

   

  De reguliere campings in Ommen verwelkomen veel camperaars die gesteld zijn op een luxere plek met alle voorzieningen. Op meerdere campings in de gemeente Ommen zijn campers welkom en kunnen zij gebruik maken van gewone sta-plekken die ook gebruikt worden door tourcaravans. Diversen van hen blijven ook een week of twee weken en gebruiken hun camper dan voor een ‘gewone kampeervakantie’. Daarnaast hebben de reguliere campings ook te maken met camperaars die korter verblijven; vooral in het voor- en naseizoen, maar ook in het hoogseizoen. Volgens opgave van de kampeerhouders kunnen zij, ook gedurende het hoogseizoen, bijna altijd nog wel voor kort verblijf terecht via een last minute boeking op niet verhuurde plaatsen die normaal gesproken in dit seizoen voor minimaal een week worden verhuurd.

   

  2.3.4 Camperplaatsen in andere Vechtdalgemeenten

   

  Ook in de rest van het Vechtdal kunnen camperaars aan hun trekken komen, van luxe camperen met privé hottub in Nieuwleusen tot en met mininumvoorzieningen op camperterreinen in Dalfsen en Nieuwleusen. De gemeente Dalfsen bood deze eerst gratis aan, maar sloot deze weer in februari 2021 omdat dit mogelijk in strijd was met de Wet Markt en Overheid. Op dit moment worden de plekken in de gemeente Dalfsen voor 8 euro per nacht aangeboden.

   

  2.4 Confrontatie vraag en aanbod

   

  2.4.1 Vraag naar eenvoudiger plaatsen

   

  Volgens opgave van de NKC is er vooral nog groeiende behoefte aan camperplaatsen voor kort verblijf met basisvoorzieningen. Hiervan is het aantal plaatsen in Ommen op dit moment nog beperkt. Tegelijkertijd blijkt uit de gesprekken met de aanbieders dat het op de Stekkenkamp, een typisch camperterrein met eenvoudige basisvoorzieningen, de afgelopen jaren niet vol heeft gestaan. En ook andere aanbieders in Ommen geven aan dat zij de vraag van campereraars goed aan konden.

  Toch constateren wij, op basis van de gesprekken en de beschikbare cijfers, dat een of meerdere kleinschalige kampeerterreinen met basisvoorzieningen en sanitair (of als onderdeel van een bestaande camping met een meer divers aanbod) liefst niet te ver van het centrum gewenst zijn.

   

  2.4.2 Diverse Plannen van marktpartijen inspelend op de vraag

   

  We constateren echter ook dat diverse marktpartijen inspelen op de nieuwe vraag naar camperkamperen, ook in het basissegment, waardoor de nieuwe behoeften op korte termijn lijken te worden ingevuld.

  • Op dit moment is er nog een tweede camperterrein met basisvoorzieningen en sanitair dicht bij het centrum in aanbouw en zal binnen enkele maanden open kunnen.

  • Ook zijn er een aantal initiatieven binnen het kleinschalig kamperen bij de boer. Het kampeerbeleid biedt nog ruimte voor 5 nieuwe kleinschalige campings op boerenerven.

  • Ook zijn er initiatieven en ideeën om reguliere campingterreinen anders in te richten beter geschikt te maken voor de verschillende behoeften van de camperaar.

   

  Daarnaast stellen we vast dat de toekomstige behoefte nog moeilijk voorspelbaar is vanwege de uitzonderlijke jaren 2020 en 2021 met hun coronabeperkingen die mogelijk hebben geleid tot meer campers in het landelijk gebied.

   

  We stellen daarom voor de vinger aan de pols te houden en over enkele jaren opnieuw te onderzoek of er spanningen zijn tussen vraag naar en aanbod aan camperplaatsen.

   

  3. Beleid en aanbevelingen voor aanpassingen

   

  3.1 Kampeerbeleid 2008

  3.1.1 Hoe is het camperkamperen geregeld

   

  Het huidige kampeerbeleid in de gemeente Ommen is vastgesteld op 27 maart 2008. Dit beleid vulde het gat dat was ontstaan na afschaffing van de Wet op de Openluchtrecreatie. Het is opgesteld binnen de doelstellingen van het toeristisch-recreatief beleids- en actieplan uit 2004. Het huidige kampeerbeleid geldt voor kampeer- en caravanterreinen met tent, tentwagen, kampeerauto, caravan en niet-bouwvergunningplichtige stacaravans. Campers vallen dus ook onder het kampeerbeleid. Het kampeerbeleid maakt onderscheid tussen onder andere kamperen op reguliere kampeerterreinen, kamperen op kleinschalige kampeerterreinen en biedt ruimte aan een Gereguleerde OvernachtingsPlaats (GOP), speciaal voor campers 3*. Het beleid ten aanzien van het kamperen op kleinschalige kampeerterreinen is in 2009 gewijzigd vastgesteld.

   

  Het Ommens kampeerbeleid maakt onderscheid in verschillende typen kampeerterreinen en heeft daarvoor verschillende beleid. Voor het camperen zijn de reguliere kampeerterreinen, de kleinschalige kampeerterreinen en de GOP relevant.

   

  3* Daarnaast maakt het Ommens kampeerbeleid nog onderscheid in verenigingskamperen, natuurkampeerterreinen, kamperen buiten kampeerterreinen en kamperen voor eigen gebruik op het erf.

   

  De reguliere kampeerterreinen. In het bestemmingsplan en in de vergunning is vastgelegd hoeveel ruimte er is voor de bestemming ‘kampeer- en caravanterrein’. Het bestemmingsplan regelt welke terreinen allen gebruikt mogen worden voor toeristische kamperen, anders zijn zowel toeristisch kamperen als vaste standplaatsen toegestaan.

  • Campers zijn, volgens het kampeerbeleid, nu al op deze terreinen toegestaan.

  • Er geldt wel een afstandseis: “bij mobiele kampeermiddelen is aan alle zijden een vrije tussenruimte van tenminste 3 meter”, deze eis is ook in de brandveiligheidsverordening opgenomen.

  • Het kampeerbeleid stelt geen eisen aan de kampeerperiode en maakt dus, desgewenst, jaarrondexploitatie mogelijk.

  • In het huidige kampeerbeleid zijn eisen opgenomen om ervoor te zorgen dat de kampeerplaats een een passend element vormt in de omgeving. Deze eisen worden overgenomen in het bestemmingsplan, waarin groenstroken rondom de terreinen zijn opgenomen. Het kampperbeleid schrijft: “In het nieuwe bestemmingsplan zullen ook beplantingszones rondom het kampeerterrein worden opgenomen, waarbij bepaald wordt dat de betrokken gronden uitsluitend bestemd zijn voor een beplantingszone. De aanlegvoorschriften zijn dan ook op deze gronden van toepassing en aanwezige beplanting kan niet zonder meer verwijderd worden”.

   

  De kleinschalige kampeerterreinen. Het Ommense kampeerbeleid staat toe dat er in de gemeente 10 kleinschalige campings met ieder ruimte voor maximaal 25 kampeermiddelen zijn toegestaan.

  • Campers zijn, volgens het kampeerbeleid, op al deze terreinen toegestaan

  • Kamperen, dus ook camperen is toegestaan van 15 maart tot en met 31 oktober, met het oog op visuele hinder in de winter en het tegengaan van oneigenlijk gebruik.

  • Om de landschappelijke inpassing van nieuwe terreinen te waarborgen is in het bestemmingsplan buitengebied het aanbrengen van opgaande randbeplanting om het terrein als voorwaarde voor het volgen van een planologische procedure opgenomen. (Voor de bestaande terreinen werd de huidige situatie gehandhaafd).

  De Gereguleerde Overnachtingsplaats voor Campers (GOP). Deze mogelijkheid is verzilverd in de vergunning voor de Stekkenkamp. Het gaat om een mogelijkheid tot kamperen door campers buiten een kampeerterrein. Het kampeerbeleid Ommen staat één zo’n GOP toe.

   

  3.1.2 Wat zou er moeten worden aangepast?

   

  Voor de reguliere kampeerterreinen hoeft er niets te worden aangepast in het kampeerbeleid.

  Voor de kleinschalige kampeerterreinen willen we de mogelijkheden van het bestaande kampeerbeleid verruimen. Kleinschalige kampeerterreinen mogen nu niet het hele jaar open zijn. Wij willen de mogelijkheid tot jaarrond opening van de kleinschalige kampeerterreinen creëren.

   

  3.2 Bestemmingsplan Buitengebied

   

  3.2.1 Hoe is het camperkamperen geregeld?

   

  Het bestemmingsplan buitengebied is in 2010 voor het laatst geactualiseerd. Het regelt de bestemmingen in het buitengebied, waaronder het kleinschalig kamperen. Het benoemt de locaties waar eventueel kleinschalig kamperen is toegestaan.

   

  3.2.2 Wat zou er moeten worden aangepast?

   

  Binnen het bestemmingsplan zou eventuele uitbreiding van het aantal locaties waar kleinschalig kamperen is toegestaan, tot een maximum van 10 locaties van maximaal 25 plaatsen kunnen worden geregeld en gebonden aan de gewenste ruimtelijke voorwaarden.

   

  3.3 APV en Verordening Toeristenbelasting

   

  3.3.1 Hoe is het camperkamperen geregeld in deze verordeningen?

   

  De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) bevat de gemeentelijke regels op het gebied van openbare orde en veiligheid.

  • De APV verbiedt het overnachten op of aan de openbare weg.

  • De APV verbiedt het plaatsen van campers op de openbare weg voor een commercieel doel.

  • De APV verbiedt om een kampeermiddel (zoals een camper) te plaatsen buiten een kampeerterrein.

  • De APV maakt het mogelijk om desgewenst kampeerplaatsen buiten een kampeerterrein aan te wijzen.

   

  De verordening toeristenbelasting regelt het heffen van een gemeentelijke vergoeding bij degenen die een overnachtingsplaats aanbieden tegen vergoeding aan personen die niet in de gemeente ingeschreven staan. Degene die de plaats tegen betaling aanbiedt is belastingplichtig maar mag de belasting verhalen op zijn/haar gast.

   

  De Verordening Toeristenbelasting bepaalt dat de aanbieder van een camperplaats € 1,10 per overnachting verschuldigd is aan de gemeente. Dit gaat per persoon. De aanbieder van de camperplaats is verplicht de aangifte ingevuld en ondertekend tezamen met een nachtverblijfregister in te dienen.

   

  3.3.2 Wat zou er moeten worden aangepast?

  De APV hoeft niet te worden aangepast. Zij biedt op dit moment geen ruimte voor een gemeentelijke camperlocatie, maar daaraan bestaat in de gemeente Ommen ook geen behoefte. De Verordening Toeristenbelasting hoeft niet te worden aangepast. Camperaars worden gelijkwaardig behandeld met andere kampeerders. Het verplichte nachtregister maakt het voor autoriteiten mogelijk om achteraf na te kunnen gaan wie wanneer waar heeft geslapen.

   

  Wel kan het mogelijk zijn dat de toegenomen animo van het camperkamperen mogelijk leidt tot een toename van camperen in strijd met de APV. Dit kan in de toekomst mogelijk extra handhavingsactiviteiten met zich meebrengen.

   

  Bijlage: toelichting op begrippen Camperplaats en -plek.

  Tijdens de bestuurlijke vaststelling van dit document in de Ommense gemeenteraad ontstond enige verwarring over het begrip ‘camperplaats’. Gaat het hier om een locatie waar een of meerdere campers bij elkaar staan of wordt hier een enkele plek voor een camper op een (camper)camping of parkeerterrein bedoeld?

  Daarom is afgesproken twee begrippen strikt te hanteren en in de definitieve versie een toelichting op de gehanteerde begrippen toe te voegen, waarvan in deze bijlage akte.

  • Camperplaats: Een locatie waar een of meerder campers gereguleerd mogen staan. Campercamping of camperparkeerplaats. Terrein voor een of meerdere camperplekken.

  • Camperplek: de plek waar één camper gereguleerd, ook ’s nachts, mag staan.

  Een camperplaats kan dus meerdere camperplekken hebben; andersom kan dat niet.