Nadere regeling mandaat en volmacht gemeente Ommen 2022

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
delegatie- of mandaatbesluit
Publicatiedatum:
07-03-2022Nadere regeling mandaat en volmacht gemeente Ommen 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ommen en

de burgemeester van de gemeente Ommen,

ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft,

gelet op artikel 171 van de Gemeentewet, afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 3:60 tot en met 3:67 van het Burgerlijk Wetboek;

gelet op de Regeling mandaat en volmacht gemeente Ommen 2022;

 

besluiten:

 

 • 1.

  de Nadere regeling delegatie en mandaat gemeente Ommen 2019, vastgesteld op 18 december 2018, zoals nadien gewijzigd, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft, in te trekken;

 • 2.

  vast te stellen, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft, de navolgende Nadere regeling mandaat en volmacht gemeente Ommen 2022:

   

Toelichting

Deze toelichting op de Nadere regeling delegatie en mandaat gemeente Ommen betreffende gemandateerde en in volmacht gegeven bevoegdheden van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Ommen, gaat vooral in op de praktische kant van de regeling.

 

Mandaat en volmacht

Een krachtens mandaat of volmacht genomen besluit vermeldt namens welk bestuursorgaan een besluit is genomen. In principe wordt het bestuursorgaan niet vooraf in kennis gesteld van dit besluit. De mandaatregeling voorziet wel in consultatie van de mandaatgever bij twijfel of politiek gevoelige aangelegenheden. De ondertekening ziet er als volgt uit (overigens dient een uitgaande brief met deze ondertekening in de ik-vorm geschreven te worden):

 

Mandaat Mandaat

Namens het college van burgemeester en wethouders van Ommen,

Medewerker afdeling…

 

Mandaat (burgemeester) of volmach t

Namens de burgemeester van de gemeente Ommen,

Medewerker afdeling…

 

Ondertekeningsmandaat

Een bestuursorgaan kan bepalen dat door hem genomen besluiten namens hem kunnen worden ondertekend. In dat geval moet uit het besluit blijken dat het besluit door het bestuursorgaan is genomen. Het tijdstip van dit besluit dient expliciet vermeld te worden. Gelet op de eenheid in procedures en efficiëntie dient deze vorm van mandaat met grote terughoudendheid te worden toegepast.

 

Werking van de Nadere regeling

In de Nadere regeling wordt specifiek aangegeven welke activiteiten gemandateerd worden.

Uitgangspunt is, waar het bevoegdheden van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester betreft, dat deze allen worden gemandateerd/c.q. hiervoor volmacht wordt gegeven aan de Algemeen Directeur van de gemeente Ommen. Het is deze door de bestuursorganen toegestaan ondermandaat c.q. ondervolmacht te verlenen. Dit gebeurt in een afzonderlijke ondermandaat- en –volmachtbesluit.

 

Leeswijzer Nadere regeling

De Nadere regeling heeft een opmaak in kolommen. Aan de hand van het onderstaande model kan één en ander toegelicht worden. In de kolom bevoegdheid wordt een publiekrechtelijke of een privaatrechtelijke bevoegdheid van de gemeente Ommen genoemd. Bij een publiekrechtelijke bevoegdheid is er sprake van mandaat, voor de privaatrechtelijke variant wordt de term volmacht gebruikt.

*

 

Bevoegdheid 3.30 is de publiekrechtelijke bevoegdheid om besluiten te nemen. Dit is in dit geval een bevoegdheid van de burgemeester. De onder 3.04 opgenomen bevoegdheden zijn resp. een publiekrechtelijke (van het college) en een privaatrechtelijke (van de burgemeester).

In de laatste kolom zijn eventuele voorschriften, voorwaarden of bijzonderheden opgenomen die bij gebruik van deze bevoegdheid in acht moeten worden genomen.

 

B&W = het college van burgemeester en wethouders; Bgm = burgemeester; AD = Algemeen Directeur

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

 

 • 3.

  daar waar mandaten zijn verleend aan de Algemeen Directeur, deze toestemming te verlenen om ondermandaat te verlenen;

 • 4.

  te bepalen dat dit besluit in werking treedt op 1 januari 2022.

   

 • .

  Dit besluit kan worden aangehaald als "Nadere regeling mandaat en volmacht gemeente Ommen 2022" en treedt in werking op 1 januari 2022.

   

  Aldus vastgesteld in de vergadering van burge­meester en wethouders van Ommen, gehouden op 21 december 2021

  De secretaris, De burgemeester,

  J.W.H. Blaauw, mr. drs. J.M. Vroomen

   

  Aldus vastgesteld door de burgemeester van Ommen op 21 december 2021

  de Burgemeester voornoemd,

  mr. drs. J.M. Vroomen