Besluit ondermandaat en –volmacht gemeente Ommen 2022

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
delegatie- of mandaatbesluit
Publicatiedatum:
07-03-2022Besluit ondermandaat en –volmacht gemeente Ommen 2022

De Algemeen Directeur van de gemeente Ommen;

gelet op de Nadere regeling mandaat en volmacht gemeente Ommen 2022, zoals vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ommen en de burgemeester van de gemeente Ommen, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft, op 21 december 2021 waarin zij toestemming hebben verleend ondermandaat te verlenen;

 

besluit:

 

  • 1.

    vast te stellen het navolgende Besluit ondermandaat en –volmacht gemeente Ommen 2022:

 

Toelichting

Deze toelichting op het besluit ondermandaat en –volmacht door de Algemeen Directeur van de gemeente Ommen betreffende aan deze gemandateerde en in volmacht gegeven bevoegdheden van college van burgemeester en wethouders en burgemeester van de gemeente Ommen gaat vooral in op de praktische kant van het besluit.

 

Mandaat en volmacht

Een krachtens mandaat of volmacht genomen besluit vermeldt namens welk bestuursorgaan een besluit is genomen. In principe wordt het bestuursorgaan niet vooraf in kennis gesteld van dit besluit. De mandaatregeling voorziet wel in consultatie van de mandaatgever bij twijfel of politiek gevoelige aangelegenheden. De ondertekening ziet er als volgt uit (overigens dient een uitgaande brief met deze ondertekening in de ik-vorm geschreven te worden):

 

Mandaat

Namens het college van burgemeester en wethouders van Ommen,

Medewerker .....

 

Mandaat (burgemeester) of volmacht

Namens de burgemeester van de gemeente Ommen

Medewerker ....

 

Werking van het Besluit

Waar het bevoegdheden van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester betreft, die aan de ambtelijke organisatie zijn gemandateerd c.q. waarvoor volmacht aan de ambtelijke organisatie is gegeven, zijn deze via de Nadere regeling delegatie en mandaat Gemeente Ommen 2012) in mandaat c.q. volmacht gegeven aan de Algemeen Directeur van de gemeente Ommen. Het is deze door de bestuursorganen toegestaan ondermandaat c.q. ondervolmacht te verlenen. Dit gebeurt in dit afzonderlijke ondermandaat- en –volmachtbesluit.

In dit besluit wordt specifiek aangegeven welke activiteiten in ondermandaat c.q. –volmacht worden gegeven.

 

Leeswijzer Besluit

Het Besluit heeft een opmaak in kolommen. Aan de hand van het onderstaande model kan één en ander toegelicht worden. In de kolom bevoegdheid wordt een publiekrechtelijke of een privaatrechtelijke bevoegdheid van de gemeente Ommen genoemd. Bij een publiekrechtelijke bevoegdheid is er sprake van mandaat, voor de privaatrechtelijke variant wordt de term volmacht gebruikt.

 

Bevoegdheid 3.30 is de publiekrechtelijke bevoegdheid om besluiten te nemen. Dit is in dit geval een bevoegdheid van de burgemeester . De onder 3.04 opgenomen bevoegdheden zijn resp. een publiekrechtelijke (van het college) en een privaatrechtelijke (van de burgemeester). De aan de Algemeen Directeur van de gemeente Ommen gemandateerde/in volmacht gegeven bevoegdheden zijn in ondermandaat c.q. –volmacht gegeven aan functionarissen van de gemeente Ommen of van andere organisaties.

In de laatste kolom zijn eventuele voorschriften, voorwaarden of bijzonderheden opgenomen die bij gebruik van deze bevoegdheid in acht moeten worden genomen.

B&W = het college van burgemeester en wethouders; Bgm = burgemeester; AD = Algemeen Directeur

*

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

Te bepalen dat dit besluit in werking treedt op 1 januari 2022

Dit besluit kan worden aangehaald als "Besluit ondermandaat en –volmacht gemeente Ommen 2022".

 

Vastgesteld op 21 december 2021 door de Algemeen Directeur van de gemeente Ommen

 

De Algemeen Directeur,

J.W.H. Blaauw