Verkeersbesluit tot het instellen van een Stopbord en aanbrengen van stopmarkering

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
verkeersbesluit of -mededeling
Publicatiedatum:
02-03-2022Verkeersbesluit tot het instellen van een Stopbord en aanbrengen van stopmarkering

 

De Algemeen Directeur van de gemeente Ommen;

gelet op artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994, waarin is bepaald dat de plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden voor zover daardoor een gebod of een verbod ontstaat of wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

gelet op artikel 12 van deze algemene maatregel van bestuur, het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, waarin de verkeerstekens worden genoemd, waarvan de plaatsing of verwijdering dient te geschieden krachtens verkeersbesluit;

gelet op de "Nadere regeling mandaat en volmacht gemeente Ommen 2019", vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Ommen op 18 december 2018, waarbij de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten als bedoeld in artikel 18, eerste lid, onder d van Wegenverkeerswet 1994 aan hem in mandaat is gegeven;

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Overwegende:

dat de Verlengde Grensweg gelegen is buiten de bebouwde kom van Ommen;dat de Verlengde Grensweg gecategoriseerd is als erftoegangsweg buiten de bebouwde kom (60 km/uur);dat er op de kruispunten met De Haar de Maatschappijwijk gevaarlijke situaties ontstaan als gevolg van het beperkte overzicht en de fysieke uitstraling van de kruispunten. De huidige situatie sluit niet goed aan op het gelijkwaardigheidsprincipe waarbij de verkeersregel “verkeer van rechts heeft voorrang” geldt;dat hierdoor veel weggebruikers de Verlengde Grensweg over het hoofd zien of aanzien als uitrit terwijl dit de kruispunten gelijkwaardig zijn. Veel weggebruikers op de Maatschappijwijk en De Haar rijden door zonder het verkeer van rechts voorrang te geven waardoor het risico op ongelukken groot is;dat het veranderen van de voorrangssituatie de verkeersveiligheid ten goede komt van de verkeersveiligheid waarbij de kans op ongelukken ook verminderd wordt;dat door het instellen van een stopbord en het aanbrengen van stopstreep markering de weggebruikers gedwongen worden om verplicht te stoppen goed te kijken alvorens men De Haar en de Maatschappijwijk oprijdt/oversteekt. Dit biedt de weggebruikers de kans om eerst goed uit te kijken om vervolgens over te steken, wat de kans op ongelukken verminderd;dat het treffen van de bovengenoemde verkeersmaatregelen op basis van artikel 2 van de WVW 1994 strekken tot:het verzekeren van de veiligheid op de weg; het beschermen van weggebruikers en passagiers; het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan; het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer; het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer; het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden.dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer overleg heeft plaatsgevonden met de verkeersadviseur van politie-eenheid Oost Nederland, district IJsselland, daartoe gemandateerd door de Korpschef en hij akkoord is met de voorgestelde maatregelen;

BESLUIT

 • 1.

  het instellen van een stopbord voor verkeer komende vanaf de Verlengde Grensweg, door middel van het plaatsen van de verkeersbord B07 en het aanbrengen van stop markering voor de kruispunten met de Haar en de Maatschappijwijk van bijlage 1 van het RVV 1990

Ommen, maart 2022

Hoogachtend, namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ommen,

Namens deze,

J. Blaauw

Algemeen Directeur

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ommen. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via het digitale loket op www.ommen.nl. U hebt hiervoor wel een DigiD nodig.

Volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb) moet u het bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden. Onderteken uw bezwaarschrift en vermeld:

 • 1.

  uw naam en adres;

 • 2.

  de datum waarop u uw bezwaarschrift hebt geschreven;

 • 3.

  een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar is gericht of een kopie van dit besluit (deze brief);

 • 4.

  de redenen voor uw bezwaar.

Daarnaast kunt u volgens artikel 8.81 van de Awb de Voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, als er sprake is van zogenoemde ‘onverwijlde spoed’. U kunt alleen een voorlopige voorziening aanvragen, als u ook binnen zes weken een bezwaarschrift indient. U kunt uw verzoek om een voorlopige voorziening richten aan:

Rechtbank Overijssel, de voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht

Postbus 10067

8000 GB Zwolle