Besluit van de ambtenaar belast met de invordering van de gemeente Ommen houdende regels omtrent automatische incasso

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
delegatie- of mandaatbesluit
Publicatiedatum:
21-02-2022Besluit van de ambtenaar belast met de invordering van de gemeente Ommen houdende regels omtrent automatische incasso

Gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht, de Invorderingswet 1990 en de van toepassing zijnde belastingverordeningen;

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • a.

  Belastingjaar: tijdvak van 1 januari tot en met 31 december waarover de gemeentebelastingen worden geheven.

 • b.

  Belastingschuldige: degen te wiens naam de belastingaanslag is gesteld.

 • c.

  Belastingen: de in artikel 3 bedoelde belastingen en heffingen.

 • d.

  Formele belastingschuld: het totale bedrag dat verschuldigd is aan belastingen, die op één of meerdere aanslagbiljet(ten) vermeld zijn.

 • e.

  Incassant: de door het bestuur op de voet van artikel 231, lid 2, onderdeel c van de Gemeentewet als invorderingsambtenaar aangewezen functionaris.

Artikel 2 Doel van de automatische incasso

De automatische incasso heeft tot doel betaling van de belastingschuld van de belastingschuldige te spreiden en door middel van maandelijkse termijnen automatisch te incasseren.

Artikel 3 Toepassingsbereik

Dit reglement is van toepassing op de volgende belastingsoort:

 • 1.

  Afvalstoffenheffing, alleen hoofdstuk 1 en 2 van de bij verordening behorende tarieventabel;

 • 2.

  Rioolheffing;

 • 3.

  Onroerende zaakbelastingen;

 • 4.

  Toeristenbelasting;

 • 5.

  Forensenbelasting;

 • 6.

  Reclamebelasting;

 • 7.

  Precariobelasting;

 • 8.

  Marktgelden, alleen het jaarabonnement;

 • 9.

  Begraafplaatsrechten, alleen de onderhoudsrechten die per kalenderjaar worden geheven.

Voor de verschillende belastingverordeningen wordt verwezen naar www.overheid.nl.

Artikel 4 Deelname aan de automatische incasso

 • 1.

  Deelname aan de automatische incasso is mogelijk door of ten behoeve van belastingschuldigen, aan wie één of meerdere belastingaanslagen zijn opgelegd.

 • 2.

  De incassant kan de deelname aan de automatische incasso weigeren, indien er omstandigheden worden geconstateerd of vermoed die het regelmatig verloop van de termijnbetalingen belemmeren of zouden kunnen belemmeren.

Artikel 5 Aanmelding

Aanmelding voor de automatische incasso dient via Mijn Loket op de website van GBLT (www.gblt.nl) te gebeuren of schriftelijk bij incassant.

Artikel 6 Stilzwijgende verlenging

De machtiging tot automatische incasso betreft een doorlopende machtiging en wordt zonder tegenbericht voor iedere opgelegde belastingaanslag stilzwijgend verlengd.

Artikel 7 Berekening termijnbedrag bij incasso

 • 1.

  Indien de dagtekening van de belastingaanslag is gelegen voor of op de 15e van een kalendermaand, gaat de eerste incassotermijn nog diezelfde kalendermaand in. In alle andere gevallen vervalt de eerste incassotermijn in de kalendermaand volgend op de kalendermaand waarin de dagtekening van de belastingaanslag is gelegen.

 • 2.

  De incassotermijnen worden als volgt berekend:

  • a.

   Indien de machtiging tot automatische incasso is verleend voor dagtekening van de belastingaanslag, worden de incassotermijnen verdeeld in tien gelijke termijnen;

  • b.

   Indien de machtiging tot automatische incasso is verleend na dagtekening van de belastingaanslag, dan wordt het termijnbedrag berekend naar evenredigheid van het aantal incassotermijnen die na verwerking van de machtiging overblijven.

Artikel 8 Eerste incassotermijn en tijdstip van afschrijven

 • 1.

  De incassant zal het termijnbedrag automatisch afschrijven op de 26ste van de kalendermaand, tenzij dit een feestdag of een zaterdag of zondag is, dan wordt automatisch afgeschreven op de eerstvolgende werkdag volgend op de 26ste van de kalendermaand.

 • 2.

  Indien de dagtekening van de belastingaanslag is gelegen voor of op de 15e van een kalendermaand en de machtiging tot automatische incasso voor of op de 20ste in diezelfde kalendermaand is verwerkt, vindt de eerste afschrijving van het eerste termijnbedrag nog diezelfde kalendermaand plaats.

 • 3.

  Indien de dagtekening van de belastingaanslag is gelegen voor of op de 15e van een kalendermaand en de machtiging tot automatische incasso na de 20ste in diezelfde kalendermaand is verwerkt, vindt de eerste afschrijving de volgende kalendermaand plaats, met inachtneming van de berekening van het aantal termijnen zoals beschreven in artikel 7, lid 2, onderdeel b.

 • 4.

  Indien de dagtekening van de belastingaanslag is gelegen na de 15e van een kalendermaand en de machtiging tot automatische incasso voor of op de 20ste in diezelfde kalendermaand is verwerkt, vindt de eerste afschrijving van het eerste termijnbedrag de volgende kalendermaand plaats.

 • 5.

  Indien de dagtekening van de belastingaanslag is gelegen na de 15e van een kalendermaand en de machtiging tot automatische incasso na de 20ste in diezelfde kalendermaand is verwerkt, vindt de eerste afschrijving van het eerste termijnbedrag de volgende kalendermaand plaats.

Artikel 9 Vertraging en beëindiging automatische incasso

 • 1.

  Indien geen automatische incasso van een termijnbedrag kan plaatsvinden – met inbegrip van de situatie dat dit een gevolg is van een opdracht tot terugstorting door de belastingschuldige – zal de incassant dit bedrag verdelen over de nog resterende incassotermijnen.

 • 2.

  Indien in een periode van zes aaneengesloten maanden

 • a.

  Het tweemaal niet lukt om te incasseren, ongeacht d reden; of

 • b.

  Belastingschuldige een automatisch geïncasseerd bedrag zelf storneert;

Stopt de automatische incasso voor alle lopende belastingaanslagen. De incassant stelt de belastingschuldige hiervan schriftelijk in kennis.

 • 3.

  Door beëindiging van de automatische incasso wordt de laatste vervaldag die van toepassing is bij het niet deelnemen vaan automatische incasso, zoals genoemd in de belastingverordeningen, weer van kracht. Als deze laatste vervaldag inmiddels is verstreken, dient de belastingschuldige het restantbedrag binnen 14 dagen na dagtekening van de schriftelijke kennisgeving te voldoen.

 • 4.

  De doorlopende machtiging tot automatische incasso wordt niet ingetrokken. Dit betekent dat de automatische incasso bij de volgende belastingaanslag voor die belastingaanslag weer van kracht is.

 • 5.

  Lid 4 van dit artikel is niet van toepassing in de volgende situaties:

 • a.

  De machtiging tot automatische incasso is verstrekt voor een niet – bestaand bankrekeningnummer;

 • b.

  De machtiging tot automatische incasso is verstrekt voor een geblokkeerd bankrekeningnummer;

 • c.

  De machtiging tot automatische incasso is verstrekt voor een inmiddels beëindigd bankrekeningnummer.

In al deze gevallen wordt de machtiging tot automatische incasso na één mislukte incassopoging per direct ingetrokken. De incassant stelt de belastingschuldige hiervan schriftelijk in kennis.

 • 6.

  Indien gedurende de laatste betalingstermijn geen automatische incasso kan plaatsvinden, geeft de incassant de belastingschuldige schriftelijk te kennen dat het resterende, invorderbare bedrag binnen 14 dagen na dagtekening van de schriftelijke kennisgeving dient te worden voldaan.

 • 7.

  Indien

 • -

  De belastingschuldige naar het buitenland vertrekt; of

 • -

  Gerede aanwijzingen zijn voor een dergelijk vertrek; of

 • -

  Indien er anderszins omstandigheden worden geconstateerd die een regelmatig verloop van de incasso zouden kunnen belemmeren;

Geeft de incassant de belastingschuldige schriftelijk te kennen dat de machtiging tot automatische incasso per direct zal worden beëindigd. Het resterende, invorderbare bedrag ter zake van alle belastingaanslagen van GBLT dient terstond te worden voldaan.

Artikel 10 Overlijden

 • 1.

  Overlijden van de belastingschuldige beëindigt de machtiging tot automatische incasso niet.

 • 2.

  De erven kunnen de machtiging tot automatische incasso stopzetten door middel van het insturen van de zogenaamde rode kaart of door middel van een schriftelijke opzegging.

Artikel 11 Echtscheiding

 • 1.

  Echtscheiding, beëindiging van een geregistreerd partnerschap of ontbinding van de samenlevingsovereenkomst van de belastingschuldige beëindigt de machtiging tot automatische incasso niet.

 • 2.

  Indien als gevolg van

 • a.

  Echtscheiding; of

 • b.

  Beëindiging van een geregistreerd partnerschap; of

 • c.

  Ontbinding van de samenlevingsovereenkomst;

Niet meer kan worden geïncasseerd op het bij de machtiging opgegeven bankrekeningnummer, dan dient de belastingschuldige aan de incassant zo spoedig mogelijk via Mijn Loket op de website van GBLT (www.gblt.nl) of schriftelijk een bankrekeningnummer mede te delen waarop de automatische incasso kan plaatsvinden.

Artikel 12 Wijziging rekeningnummer

Als het niet mogelijk of niet gewenst is dat de automatische incasso plaatsvindt van het rekeningnummer waarvoor de machtiging is afgegeven, dan dient de belastingschuldige incassant schriftelijk of via Mijn Loket op de website van GBLT (www.gblt.nl) zo spoedig mogelijk een machtiging af te geven voor een rekeningnummer, waarvan het bedrag wel kan worden afgeschreven.

Artikel 13 Terugstorting

 • 1.

  Indien de belastingschuldige het niet eens is met een afgeschreven termijnbedrag, dan kan deze de bankinstelling opdracht geven het termijnbedrag op zijn bankrekening terug te storten.

 • 2.

  De opdracht tot terugstorting wordt gegeven door binnen 56 dagen na incasso de (gele) terugboekingskaart aan de eigen bankinstelling te zenden, dan wel in geval van internetbankieren, op de door de betreffende bankinstelling aangegeven wijze van terugstorting.

Artikel 14 Intrekking machtiging automatische incasso

 • 1.

  De machtiging tot automatische incasso kan door de belastingschuldige te allen tijde worden beëindigd door een intrekkingkaart van de bank, via Mijn Loket op de website van GBLT (www.gblt.nl) of door middel van een schriftelijke en ondertekende mededeling aan incassant. De intrekking treedt in werking met ingang van de eerstvolgende voorgenomen datum van automatische incasso, mits die intrekking tien dagen voor die datum is ontvangen door incassant.

 • 2.

  Na het intrekken van de machtiging tot automatische incasso door de belastingschuldige dient het resterende, invorderbare bedrag te zake van alle belastingaanslagen van GBLT binnen 14 dagen te worden voldaan, GBLT verzendt uit eigen beweging geen schriftelijke opgave van de intrekking of van de openstaande belastingschuld.

 • 3.

  Indien gedurende een periode van die jaar ten behoeve van een belastingschuldige geen automatische incasso heeft plaatsgevonden, dan beëindigt de incassant de machtiging tot automatische incasso. GBLT verzendt uit eigen beweging geen schriftelijke opgave van de intrekking.

Artikel 15 Automatische incasso bij bezwaar

 • 1.

  Als er een bezwaar is ingediend en geen uitstel van betaling is verleend, wordt de automatische incasso niet beëindigd.

 • 2.

  Als er een bezwaar is ingediend en er is uitstel van betaling verleend, worden gedurende de bezwaarprocedure geen bedragen geïncasseerd.

 • 3.

  Indien

 • a.

  De dagtekening van de beslissing op bezwaar is gelegen binnen tien maanden na de dagtekening van de belastingaanslag; en

 • b.

  Er uitstel van betaling is verleend gedurende de bezwaarprocedure;

Wordt de automatische incasso hervat en worden de incassotermijnen verdeeld in de resterende, gelijke maandelijkse termijnen, overeenkomstig artikel 7, lid 2, onderdeel b.

 • 4.

  Indien de dagtekening van de beslissing op bezwaar is gelegen na tien maanden na de dagtekening van de belastingaanslag en er uitstel van betaling is verleend gedurende de bezwaarprocedure, wordt de automatische incasso niet hervat. Het resterende, invorderbare bedrag ter zake van de belastingaanslag moet binnen 14 dagen na dagtekening van de beslissing op bezwaar worden voldaan.

 • 5.

  Indien de belastingaanslag wordt vernietigd, worden de al geïncasseerde incassotermijnen terugbetaald of verrekend indien de 56 dagen termijn van artikel 13, lid 2 van dit incassoreglement is verstreken.

 • 6.

  Indien de belastingaanslag wordt verminderd wordt het te verminderen aanslagbedrag eerst verrekend met de nog te incasseren incassotermijnen. Indien er na deze verrekening nog een terug te betalen bedrag overblijft, zal dit eerst worden verrekend met nog andere openstaande belastingaanslagen. Indien er geen andere openstaande belastingaanslagen zijn zal het terug te betalen bedrag door incassant worden teruggestort, met inachtneming van 56 dagen termijn van artikel 13, lid 2 van dit incassoreglement.

 • 7.

  Van de verrekeningen of teruggaven zoals beschreven in lid 5 en 6 van dit artikel, stelt de incassant de belastingschuldige schriftelijk in kennis van nog resterende, invorderbare belastingschulden.

Artikel 16 Kwijtschelding

 • 1.

  Indien een machtiging tot automatische incasso is verleend en de belastingschuldige dient een verzoek tot kwijtschelding in, wordt de maandelijkse incassotermijn voor het gehele aanslagbedrag stopgezet, totdat er is beslist op het verzoek om kwijtschelding.

 • 2.

  Als blijkt dat geen of gedeeltelijke kwijtschelding wordt verleend, wordt de maandelijkse incassotermijn hervat. Als na dagtekening van de beslissing op het verzoek om kwijtschelding nog incassotermijnen resteren, wordt het openstaande bedrag naar evenredigheid verdeeld over deze incassotermijnen. Als er geen incassotermijnen resteren, moet het nog openstaande bedrag worden betaald binnen 14 dagen na dagtekening van de beslissing op het kwijtscheldingsverzoek.

 • 3.

  Als blijkt dat geen of gedeeltelijke kwijtschelding wordt verleend, wordt de maandelijkse incassotermijn hervat, zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel. Indien de dagtekening van de beslissing op verzoek om kwijtschelding gelegen is over of op de 20ste van een kalendermaand, wordt de automatische incasso nog hervat in diezelfde kalendermaand. Het termijnbedrag wordt berekend naar evenredigheid van het aantal resterende incassotermijnen.

 • 4.

  Als blijkt dat geen of gedeeltelijke kwijtschelding wordt verleend, wordt de maandelijkse incassotermijn hervat, zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel. Indien de dagtekening van de beslissing op verzoek om kwijtschelding gelegen is na de 20ste van een kalendermaand, wordt de automatische incasso de volgende kalendermaand hervat. Het termijnbedrag wordt berekend naar evenredigheid van het aantal resterende incassotermijnen.

 

Vastgesteld op 3 januari 2022

De ambtenaar belast met de invordering van Ommen

E.M. de Vries

Manager Innen

Ambtenaar belast met de invordering