Verordening kwijtschelding Gemeente Ommen

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Publicatiedatum:
21-02-2022Verordening kwijtschelding Gemeente Ommen

De raad van de gemeente Ommen

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 december 2021 en nr 266555;

gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, artikel 26 van de Invorderingswet 1990, de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen;

 

Besluit vast te stellen:

Verordening op de kwijtschelding Gemeente Ommen

 

Artikel 1 Kwijtschelding

 • 1.

  De gemeente verleent, met inachtneming van deze regeling, uitsluitend kwijtschelding voor belastingen:

 • -

  Afvalstoffenheffing: voor het vastrecht en de diftar. De tegemoetkoming zoals vermeld in de vigerende verordening afvalstoffenheffing is geen vorm van het verlenen van kwijtschelding en valt derhalve ook niet onder deze regeling;

 • -

  Onroerende-zaakbelastingen;

 • -

  Rioolheffing die wordt geheven van percelen die in hoofdzaak dienen tot woning.

 • 2.

  Van overige aanslagen gemeentelijke belastingen, heffingen, leges en rechten is geen kwijtschelding mogelijk.

Artikel 2 Kosten van bestaan

 • 1.

  Bij de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen wordt in afwijking van artikel 16, tweede lid, onderdelen a en b, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan gesteld op 100.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid worden de kosten van bestaan van de in artikel 1a van de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen bedoelde AOW-gerechtigde personen gesteld op 100 percent van de toepasselijke, in genoemd artikel 1a bedoelde netto ZOW-bedragen.

Artikel 3 Netto kosten kinderopvang

Als uitgaven als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 worden mede in aanmerking genomen de in artikel 28, derde lid, van genoemde regeling bedoelde netto kosten van kinderopvang.

Artikel 4 Overgangsrecht, inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De ‘Kwijtscheldingsbeleid gemeentelijke belastingen Gemeente Ommen’ van 1 juni 2017 wordt ingetrokken met ingang van het in het derde lid bedoelde datum.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang is 1 januari 2022.

 • 4.

  De verordening wordt aangehaald als ‘Verordening kwijtschelding Gemeente Ommen’.

   

  Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Ommen d.d. 3-2-2022

   

 • .

  De raad voornoemd,

  De griffier, De voorzitter,

  S.J.H.G. Wannet MSc, mr. drs. J.M. Vroomen